Contemp

Edad Contemporanea

 • Period: to

  Romanticisme

  Junt a la Revolució Industrial i Francesa sorgí a Europa el romanticisme, on els seus il.lustrats defensaven la tolerancia, la rao com medi de solució i la igualtat.En quant a la literatura els escriptors es deixaren guiar pels sentiments i la pasió i defensaren la llibertat criticant els malvens de la societat injusta que els envoltava, per evitar-la preferien fugir a èpoques passades com la mediaval
 • 1º Revolució Indusrial

  1º Revolució Indusrial
  La 1º Revolució Industrial influí de forma important en el desencadenament de la revolució Francesa, aquesta abarca desde 1750 fins 1840 aproximadamet
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  Aquesta influí en el nixement del Romanticisme en les seves idees de llibertat i la defensa d'un poble, aquestos ciutadans cansats de les injusticies de la societat cauades per les repressions dels nobles i la monarquia absolutista de L'Antic Régim acabaren per estallar en un ravolució violenta que repercutirà enormement, al llarg del segle XVIII, en Europa
 • Period: to

  Renaixeça

  Els nostres il.lustrats guiats per les idees romàntiques i la seua ideologia de llibetat, de la defensa dels ideals del poble, feren que aquí, es desenvolupara un corrent mol semblant, amb quasi les mateixes característiques anomenat Renaixença, aquest corren no era sols literari, també hi tenia un valor polític i cultural on el seu principal objectiu era el de recuperar els senyals que ens identifiquen com a poble i fer-nos concients de pertànyer a una pàtria diferenciada de la espanyola,
 • Teodor Llorente

  Teodor Llorente
  Fou el poeta valencia més important del segle XIX. Va ser una personalitat molt influenciadora de la Renaixença valenciana, fou defensor de la recuperació literària de la llengua segons models molt cultes i mediavals, els seus poemes demostren una gran estima pel paisatge valencia i un gran domini del llenguatge.
 • Jacit Verdaguer

  Jacit Verdaguer
  Fou un poeta romàntic destacat que també va ser un prosista excel.lent, la qualitat de la suea obra demostrava que la nostra llengua no sols era apta per al sainet i el folklore i, alhora, reponia a les inquietuds polítiques, civils i religioses d'una època, la de la Renaixença.
 • Àngle Guimerà

  Àngle Guimerà
  Començà la seua vida literaria composant obres romantiques dramàtiques en vers, seguidament començà a escriure en prosa amb temes més propers als problemes de la vida reial i de les injustícies de la societat, açò es conseqüencia de que es dels pocs autors que a evolucionat del Romanticisme a la Renaixença. La seua figura sempre a gaudit de prestigi, ya siga nacional com internacionalment, com ho demostra el fet de que s'agen fet pélicules de les seues obres tan influenciants el ambdos periodes.
 • Constantí Llombrat

  Constantí Llombrat
  Escriptor valencià molt polifacètic, nascut en una familia humil, de idials polítics republicans, destacà principalment per fundar la asociació Lo Rat Penat el qual tenia com a objectiu recuperar el prestigi de la cultura i la llengua dels valencians
 • Period: to

  Realism-Naturalisme

  En la segona meitat del XIX aparegué el Realisme, el qual no és l'antitesi total del Romanticisme,(de fet utilitza algunes idees), on l'escriptor és objectiu i busca temes i personatges relacionats en la vida quotidiana, les obres tenen la finalitat de denunciar els problemes de la societat i de moralitzar. Poc després derivat del Realisme sorgí el Naturalisme on s'exageraven les idees d'aquest, e seu màxim exponent fou Emile Zola
 • Eduard Escalante

  Eduard Escalante
  És un dels autors teatrals realistes més omportants del segle XIX i el sainetista valencià més rellevant. Va viure al barri del Mercat de València, la qual cosa li permitia estar en contacte amb les classes populars de la societat
 • 2º Revolució Industrial

  2º Revolució Industrial
  La segona Revolució Industrial es prolongà desde el1880 fins prop del 1914 coincidint amb el començament de la 1º Guerra Mundial
 • Period: to

  Modernisme

  El modernisme es va desenvolupar entre l'última dècada del segle XIX on l'influencia de les injusticies de la Revolució Industrial i el capitalisme gerena tensions i conflictes socials.Els artistes buscaven noves formes d'expresar-se degut a la crisis en el progrés i tornen a interesar-se en el Romanticisme, defensant l espontaneïtat i l'intuició i rebutjant l'deologia realista-narutralista.
 • Narcís Oller

  Narcís Oller
  Va ser un dels més grans novel.listes en la nostra llengua i un gran exponent del Naturalisme de la península Ibèrica. Les seues obres com L'escanyapobres o La bogeria , que segueixen l'estètica realista-naturalista, són testimoni de les tensions social de l'època
 • Pèrdua de les colònies de Ultramar

  Pèrdua de les colònies de Ultramar
  Prop del 1898 Espanya per les últimes còlonies d'Ultramar: Cuba, Filipines i Puerto Rico, açò repercutira negativament a Espanya ja que provocarà una crisis tras les fortes perdues en l'intent de recuperar dites colònies.
 • Joan Maragall

  Joan Maragall
  Fou un garn exponent per al Modernisme on la seua poesia era espontànea i musical i expressava els sentiments amb intensa passió. El paisatge i la natura són temes importants en la seua poesia, a més creia que els seus versos eren fruit de la inspiració de Déu, per aixó no els corregia, tambè tracta temes com la refleció i la crítica a la societat del moment.
 • Period: to

  Noucentrisme

  Paral.lelment al Modernismo sorgí el Noucentrisme oposat a aquest ideológicament. Valorava la raó per damunt de tot imitava les formes artítiques clàssiques irebutjava el Romanticisme a més tenia el suport de les institucions polítiques catalanes i de la burgesia
 • Setaman Tragica de Barcelona

  Setaman Tragica de Barcelona
  Fou una forta revolta popular contra la decisió del govern d'enviar l'exercit a lluitar al Marroc
 • Period: to

  Le Avantguardes

  Els esdeveniments històrics de les primeres decades del XX van exercir gran influencia sobre les avantguardes. Artisticament les avantguardes són un conjunt de tendéncies artístiques diverses aquestos moviments van provocar un trencament del que s'antenia com a literatura o art. Els autors buscaen noves formes d'expressió i desijaven provocar rebuig, sorpresa o desconcert en la mentalitat de la societat burgesa. Alguns moviments són: cubisme, el futurisme, el dadaisme i el surrealisme.
 • Josep Maria Junyo

  Josep Maria Junyo
  Va ser un dels primers introductors dels corrents avantguardistes en la nostra literatura. Va destacar especialment en la producció de cal.ligrames. Al llarg de la seua vida literària va evolucionar cap a posicions més conservadores i va abandonar progressivament els corrents evantguardistes.
 • 1º Guerra Mundial

  1º Guerra Mundial
 • Guerra Civil

  Guerra Civil
 • Period: to

  Literatura desde la Guerra Civil fins ara

  Després de la Guerra Civil moltes de persones incloent escriptors hagueren d'exiliar-se a altres paisos Europeus, sobretot Francia però quan el els nazis envaïren auqest país en l'any 1940 els afortunats pogueren refugiar-se en Mèxic o Argentinam, el qual beneficià intel.lectualment a aquestos paisos gracieses als coneixements dels autors españols. Alguns dels autors que es soliaritzaren contra les injusticies de la guerra foren Salvador Espriu i Vicent Estellés.
 • Vicent Andrés Estellés

  Vicent Andrés Estellés
  Va ser un dels poetes valencians més importants. Li van concedir el Premi d'Honoer de les Lletres Valencianes i el Premi d'Honor de les Lletre Catalanes recompensant la seua poesia, d'estil sencill, però denunciava problemes, els quals eren temes de les seues obres com la mort, l'amor, la misèria i la fam de la postguerra, el seu compromís polític i la defensa de les senyes d'identitat del poble valencià feren d'ell un gran poeta i persona.
 • Salvador Espriu

  Salvador Espriu
  Fou poeta, novel.lista i dramaturg i un gran crític. El proposaren diverses vegades l Premi Nobel i l'otorgaren el Premi de les Lletres Catalànes. Quan publicà La pell de brau és convertí junt a Pere Quart i Vicent Estellés, en el punt de referència dels escriptors contestaris a la repressió de la dictadura franquista. Va fer una relfexió del poble català relancionant-la en el mite del Sepharad on explica la humiliació i la dispersió forçada dels jueus que repressenten el destí dels catalans.