Catalunya i Espanya a Europa i al món: Economia (sector primari, secundari i terciari)

 • SECTOR PRIMARI

  SECTOR PRIMARI
  Representa un 2% del PIB. Nord: conreus intensius, alt rendiment. Sud: conreus extensius, baix rendiment.
 • Política Agrària Comuna

  Política Agrària Comuna
  Té com a objectiu millorar el sector primari, ho fa amb els fons de la FEOGA. Algunes són: preus mínims garantits pels agricultors, crèdits amb baix interès, ajudes, jubilació anticipada,
 • Política de Pesca Comuna

  Política de Pesca Comuna
  La PPC ajuda als pescadors per modernitzar la flota pesquera, diversificar l'economia i a organitzar les zones pesqueres
 • SECTOR SECUNDARI

  SECTOR SECUNDARI
  Representa el 28% del PIB. Les zones on trobem més indústries és l’eix entre Londres i Milà (Rotterdam, París, Frankfurt...)
  Des de l’UE es vol potenciar l’Arc Mediterrani (València a Roma, on Barcelona ocupa una posició important pel seu port) per descongestionar la zona principal.
 • Respecte el sector secundari

  Respecte el sector secundari
  Es pretén no aplicar polítiques intervencionistes, es potència la recerca, desenvolupament i investigació i combatre la desocupació.
  Quan parlem de sector secundari incluim indústria i construcció
 • SECTOR TERCIARI

  SECTOR TERCIARI
  Representa un 70% del PIB, és el principal agent de comerç mundial i es produeixen molts intercanvis entre els estats de la UE i entre aquesta i Àsia i els EEUU. Incluim: transports, comerç, serveis i turisme.
 • La balança comercial

  La balança comercial
  Aquesta regula les importacions i les exportacions, en aquest cas de la UE.