Ιστορια 3ης Γυμν

Timeline created by Diamantik
In History
 • 1,821 BCE

  Οι Φαναριώτες

  Οι Φαναριώτες μάθαιναν ξένες γλώσσες, σπούδαζαν στη Δύση και πολλοί από αυ-
  τούς σταδιοδρομούσαν στην οθωμανική διοίκηση. Καταλάμβαναν, συχνά, υψηλές θέσεις στο οθωμανικό κράτος, και μά-
  λιστα τον 18ο αιώνα διορίζονταν ηγεμόνες στις αυτόνομες παραδουνάβιες ηγεμονίες, τη Μολδαβία και τη Βλαχία (ση-
  μερινή Ρουμανία), θέσεις που έχασαν με την κήρυξη της επανάστασης του 1821.
 • 1,821 BCE

  Οι Προεστοί

  Οι προεστοί διοικούσαν τις ελληνορθόδοξες κοινότητες, συγκέντρωναν τους φόρους από τους Έλληνες και τους
  απέδιδαν στην οθωμανική διοίκηση. Είχαν αποκτήσει πολιτική εμπειρία και μεγάλες περιουσίες· αρκετοί από αυτούς
  διέθεταν και κάποια πολιτική επιρροή στους τοπικούς Τούρκους αξιωματούχους.
 • 1,821 BCE

  Οι Έμποροι και οι Καραβοκύρηδες

  Οι έμποροι και οι καραβοκύρηδες βελτίωναν την οικονομική τους κατάσταση. Μάλιστα αρκετοί από τους Έλληνες εμπόρους των παροικιών δεν περιορίζονταν απλώς στην οικονομι-
  κή επιτυχία, αλλά έδειχναν ενδιαφέρον και για τη διάδοση των νε-
  ωτερικών ιδεών μεταξύ των συμπατριωτών τους ιδρύοντας σχο-
  λεία στις πατρίδες τους, τυπώνοντας βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες
  και χορηγώντας υποτροφίες.
 • 1,821 BCE

  Οι Κλέφτες

  Οι κλέφτες ήταν αγρότες που
  αναγκάζονταν ή επέλεγαν να κα-
  ταφύγουν στα βουνά όπου για να επιβιώσουν επιδίδονταν στη ληστεία.
  Συχνά υποστηρίζονταν από τους αγροτικούς πληθυσμούς και ως πρότυ-
  πα ανυπότακτης στάσης υμνήθηκαν για την τόλμη τους ή θρηνήθηκαν για
  τον θάνατό τους στα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια.
 • 1,821 BCE

  Οι Αρματολοί

  Οι αρματολοί ανήκαν σε ένοπλα σώματα οργανωμένα από την οθωμανική διοίκηση για την τήρηση της τάξης. Συχνά, κλέφτες γίνονταν αρματολοί και το αντίστροφο.
 • 1,821 BCE

  Οι Αγρότες

  Οι αγρότες ξεπερνούσαν το 80% του πληθυσμού. Καλλιεργούσαν κτήματα κρατικά ή ιδιωτικά (τσιφλίκια) που ανήκαν, συνήθως, σε Τούρκους και σπανιότερα σε Έλληνες. Η ζωή τους ήταν δύσκολη και στερημένη.
 • 1,821 BCE

  Κινήματα εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας

  Έτσι, το 1770 έγινε, με ρωσική υποκίνηση, ελληνική επανάσταση με κέντρο την Πελοπόννησο. Η κινητοποίηση, ωστόσο, των Ελλήνων δεν ήταν η απαιτούμενη, ενώ και ο μικρός αριθμός ρωσικών πολεμικών πλοίων που συμμετείχαν, με επικεφαλής τους αδερφούς Ορλόφ, αποδείχτηκε α ανεπαρκής. Η επανάσταση, τα Ορλοφικά όπως ονομάστηκαν, καταπνίγηκε. Παρόμοια τύχη είχε και η ηρωική προσπάθεια του Έλληνα απεσταλμένου της Ρωσίας Λάμπρου Κατσώνη να ξεσηκώσει τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου
 • 1,774 BCE

  Συνθηκη του Κιουτσούκ

  Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή:
  επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά του Βοσπόρου, και την περιορισμένη παρουσία
  αγγλικών και γαλλικών πλοίων στη Μεσόγειο, εξαιτίας των ναπολεόντειων πολέμων. Έτσι απέκτησαν τον έλεγχο ση-
  μαντικού μέρους του εμπορίου.
 • 1,736 BCE

  Κληρικοί

  Οι Κληρικοί υιοθέτησαν διαφωτι-
  στικές αντιλήψεις (Μεθόδιος Ανθρακίτης,
  περ. 1650 - περ. 1736, Ευγένιος Βούλγαρης,
  1716 - 1806) και κάποιους να δραστηριοποι-
  ηθούν εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας.