Atom

Eix Cronològic dels models atòmics

By Iker G
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  Joseph John Thomson va descobrir la carrega negativa més específic, els electrons. Thomson va descobrir l'electró, la primera partícula elemental i amb això determinava la carrega en part dels elements químics. Font d'infromació: principia.io
  Font de l'image: unprofesor.com
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  L'anglés Joseph Thomson descobreix la primera partícula sobatòmica, l'electró, en l'estudi de les descàrregues elèctriques en gasos ,i ho va experimentar amb un tub de rajos catòdics de càrrega (+) i en un moment donat el raig catòdic es desvia amb una corrent de partícules negatives i d'aquesta manera ho defineix com a electró. Font d'informació: es.khanacademy.org
  Font d'image: es.khanacademy.org
 • Publicació de la teoria de la relativitat

  Publicació de la teoria de la relativitat
  Albert Einstein va ser el físic més important del segle XX i va publicar la seva teoria al 1915. La seva teoria de la relativitat diu que si la velocitat es constant, el cós que està en moviment anirà a la mateixa velocitat, tant com la velocitat de la llum com qualsevol element en moviment. Tinguen en compte el la geometria entre l'espai i temps. Font d'infromació: es.wikipedia.org
  Font d'imatge: hipertextual.com
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Rutherford segueix el model de Thomson, diu que els electrons no estaven dispersats de manera aleatoria, sino que s'establien en orbites al voltant del nucli.
  I tot això ho va descobrir bombardejant una làmina d'or amb partícules alfa i va poder veure que la major part de les partícules alfa atravessaven la làmina i unes poques partícules alfa anaven en sentit contrari. I tot això indicava que els atoms eren gairabè buits amb un nucli carregat positivament. Font: geoencilopedia.com
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  Niels Bohr va reforçar algunes idees del model de Rutherford, en la qual va dir que els electrons estan en diferents nivells d'òrbita, tambè necessiten energia per passar d'una òrbita a l'altre i cada òrbita té un límit d'electrons. Va descobrir el métode a base del seu descobriment de l'hidrogen amb un prtò en el nucli Font d'informació: energia-nuclear.net
  Font de l'imatge: wikipedia
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  El protó va ser descobert per el físic i químic Ernest Rutherford, a partir del descobriment dels raigs anòdics, en la qual ho va demostrar que hi havien prticules positives produits a partir dels gasos. Font d'informació: significados.com
  Font d'image: energia-nuclear.net
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  Una de les partícules més fundametals són els neutrons, amb la càrrega neutre, per el qual que va ser descobert en el 1932 per James Chadwick. I va ser comprovat amb un bonbardeig a una làmida prima de beril·li amb partícules alfa, en la qual el metall emet una radiació d'alta energia. Font d'infromació: rinconeducativo.org
  Font d'imatge: twinkl.es
 • Doscobriment del positró

  Doscobriment del positró
  Paul Dirac va proposar la partícula en el 1928 i després va ser descobert en el 1932 per el físic nord-americà Carl David Andersona en la qual va descobrir l'antimatèria en un experiment d'una particula dels raigs còsmics amb càrrega positiva i amb la mateixa massa anomenat antimatèria calculant la relativitat de l'Albert Einstein i la física quàntica de Niels Bohr. Font d'infromació: definicion.de
  Font d'imatge: drishtiias.com
 • Formació del CERN

  Formació del CERN
  És creat a Ginebra, Suïssa, un laboratori d'investigació nuclear o Laboratori europeu de física de partícules elementals. En la qual en el 1984 varen obtenir el Premi Nobel de Física per el descobriment dels bosons i en el 1992 varen obtindre el segon Premi Nobel per el desenvolupament dels detectors de partícules. Font d'infromació: wikipedia.org
  Font de l'imatge: exteriores.gob.es
 • Descobriment del neutrí

  Descobriment del neutrí
  Varen haver-hi certs hipòtesis al 1930, en la qual l'austriac Wolfgang Pauli va propossar l'exitència dels neutrins i tenia la idea de que hi havia alguna partíula que tenia una càrrega neutre, amb una massa molt petita i que era la que faltava per fer energia. Fins que en el 1956 CLyde Cowan i Frederick Reines ho descobreixen bombardejant aigua amb un feix de 10 elevat al 18 neutrons per segons. Font d'infromació: elpais.com / es.wikipedia.org /
  Font d'imatge: ciencia.unam.mx
 • Descobriment dels quarks

  Descobriment dels quarks
  Un quark és un dels elements fundamentals sobatòmiques de la categoria fermions i es necessiten per formar hadrons i normalment son molt inestables. Va ser descobert en el 1964 per el científic Murray Gell Mann. Principalment Murray i George Zweig varen presentar la teoria del quark i varen soposar que els quarks tranportaven carregues elèctriques fraccionaries. Font d'informació: concepto.io / bbc.com
  Font d'imatge: deberes.net
 • Posada en funcionament de l'LHC

  Posada en funcionament de l'LHC
  La Organització Europea va crear El Gran Colisionador d'Hadrons subterrani situat entra la frontera de Suïssa i França amb la finalitat d'investigar l'accelaració de partícules i a la vegada fer-les col·lisionar entre elles a una velocitat aproximat a les velocitats de la llum. Font d'infromació: medicoplus, nationalgeographic.com.es
  Font d'imatge: cds.cern.ch