Presentació sense títol (68)

Eix Cronològic dels models atòmics

 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  L'electró va ser descobert per Joseph John Thomson i el seu equip de físics l'any 1897. El va descobrir utilitzant camps elèctrics i magnètics, això li va permetre trobar la relació entre la càrrega i la massa de l'electró.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  El model atòmic de Thomson és un model d'àtom que va proposar Joseph John Thomson, l'any 1904 per descriure l'estructura dels àtoms arrel del seu descobriment de l'electró. Thomson va suposar que l'àtom consistia en una esfera de material amb càrrega positiva, la qual tenia al seu interior electrons els quals pensava que es distribuïen uniformement al voltant de l'àtom.
  Thomson va investigar si podrien estar separades les càrregues negatives dels rajos catòdics utilitzant camps magnètics.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Ernest Rutherford va crear un model atòmic, posterior al de Thomson, millorat, gràcies a l'experiment que va fer, que va consistir: en posar partícules Alfa a una làmina d'or, i veure si al travessar-la es desviaven o no, com esperava la majoria no ho va fer, però algunes sí, i molt i d'altres van rebotar cap enrere. El seu model era molt senzill i consistia en que l'àtom tenia una concentració de càrrega positiva concentrada en el nucli i al voltant hi orbitaven electrons (càrrega negativa).
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  El model atòmic de Bohr el va crear Niels Bohr, físic danés l'any 1913. Aquest, era una versió millorada del model de Rutherford ja que el de Bohr podia explicar els espectres d'absorció i emissió dels àtoms cosa que l'altre no resolia. El model explica que els electrons giren al volant del nucli i cadascun d'ells tenen òrbites determinades i corresponen a un nivell energètic concret. Aquest també assegura que a l'electró només li és possible canviar d'òrbita si absorbeix o emet energia.
 • La teoria de la relativitat

  La teoria de la relativitat
  La teoria de la relativitat es refereix a les teories que va portar a terme Albert Einstein entre 1905 (teoria de la relativitat espacial, la qual descriu la física del moviment en inexistència de camps gravitacionals) i 1916 (teoria de la relativitat general, teoria que descriu la gravitació en física moderna).
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  El protó va ser descobert pel físic i químic Ernest Rutherford, l'any 1919 tot i que l'inici del descobriment va ser l'any 1886 quan Eugen Goldstein va descobrir els rajos anòdics i va demostrar que eren partícules amb càrrega positiva els quals es produïen a partir dels gasos.
 • Descobriment del positró

  Descobriment del positró
  El postiró el va descobrir Paul Adrien Maurice Dirac enginyer matemàtic, professor britanicosuís i Premi Novel de la Física l'any 1933. El positró és l'antiparticula del electró, al ser una antiparícula la seva càrrega i energia és en contra de l'altra, així que en comptes de tenir càrrega negativa té carrega positiva però la seva massa en repós és la mateixa que la de l'electró. Si es troben entre ells s'aniquilen emetent fotons ultraenergètics (raigs gamma).
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El va descobrir James Chadwik, quan estava a la Universitat de Cambridge. Va veure que la teoria prèvia era insostenible i va fer la hipòtesis de que el que hi havia era una radiació de partícules sense càrrega. Amb una massa semblant a la del protó i va fer una sèrie d'experiments per verificar la seva proposta. Va resultar ésser certa.
 • Formació del CERN

  Formació del CERN
  El CERN (Organització Europea per a la Recerca Nuclear) es va formar el 1954. És una institució de recerca internacional en física de partícules, especialment dedicada al treball amb acceleradors de partícules. El CERN és avui en dia, un model de col·laboració científica internacional i un dels centres d'investigació més importants del món.
 • Descobriment del neutrí

  Descobriment del neutrí
  El descobriment del neutrí el va portar a terme Clyde Colewan i Frederick Reines. És una partícula elemental sense càrrega elèctrica i sense càrrega de color que té una massa molt petita, primer es pensava que els neutrins no tenien massa però finalment es va veure que oscil·laven i que era degut a que sí que en tenien. La seva interacció amb les altres partícules es mínima això vol dir que passa a través de la matèria ordinària sense quasi molestar-la.
 • Descobriment dels quarks

  Descobriment dels quarks
  Els quarks van ser descoberts pel SLAC (National Accelerator Laboratory). Hi van haver 2 teories anteriorment proposades per Murray Gell-Mann i per George Zweig però va ser finalment l'SLAC qui va portar a terme els deguts experiments per poder-ne aclarir la seva descoberta. El quark és una partícula elemental, un component fonamental de la matèria, que es combinen per formar partícules compostes (hadrons), els més estables dels quals són els components dels nuclis atòmics, protons i neutrons.
 • Posada en funcionament de l’LHC

  Posada en funcionament de l’LHC
  L'LHC és l'accelerador de partícules més gran del món, després de 2 anys de treball de l'accelerador la comunitat científica de l'LHC l'ha tornat a posar en marxa i inicia un nou període de presa de dades. Una segona ronda de vida per a l’LHC, on operarà a una energia sense precedents de 6,5 TeV per feix, gairebé el doble de l’anterior temporada.
 • Fonts d'imatge de les fotos pàgines web:

  Eix Cronològic: lafísicayquímica
  Descobriment de l'electró: Scoopnet
  Model Atòmic de Thomson: energia nuclear
  Model Atòmic de Rutherford: MásScience
  Model Atòmic de Bohr: lafísicayquímica.com
  Teoria de la Relativitat: TICs y Formación
  Descobriment del Protó: Biografías y Vidas .com
  Descobriment del Positró: Nagwa
  Descobriment del Neutró: Wikipedia
  Formació del CERN: Pexels
  Descobriment del Neutrí: Ciència UNAM
  Descobriment dels Quarks: Hyperphysics
  Posada en funcionament de l’LHC: El Mundo