Eix cronològic

 • Period: to

  Generació Espontànea

  Joan Baptista van Helmont a principis del Segle XVII va descubrir que els éssers vius poden sorgir a partir de materia inerta com ara el fang, l'aigua o substàncies orgàniques en descomposició.
 • Francisc Redi

  planteja problema sobre la generación espontànea
  HIPOTESI: desprès de produir-se les primeres plantes i animals mai no ha tornat a produir cap tipus de planta o animal.
 • Alvin petit submarí

  (a finals dels anys 1960) és descobreix l'existencia de fonts hidrotermals al rift de les dorsals oceàniques.
 • Period: to

  Experiments de Louis Pasteur

  aquests són sobre l'aire com a font de microorganismes i que la matèrial no viva es podía contaminar amb els bacteris presents a l'aire.
 • Charles Darwin

  crea l'arbre de la vida.
 • Aleksandr I. Oparin

  va proposar que la protoatmosfera havia de ser molt pobre en oxigen i rica en hidrògen.
 • John B. S. Haldane - esbòs de la vida

  a partir d'una atmosfera semblant a la proposada per la P. I. Oparin, però amb el CO2, ja que és un dels gasos emesos a les erupcions volcàniques.
 • Experiment de Stanley Miller

  els aminoàcids, monòmen indispensables per a la síntesis de proteìnes (i per la vida) podian haver estat abundants en l'oceà primitiu.
 • Experiment de Joan Oró

  va demostrar que era possible obtenir adenina.
 • Alexander Rich resol paradoxa

  primers èssers vius no disposaven de DNA, ni de porteines, es basaven en l'RNA.
 • Meteorit cau a Murchison (Austràlia)

  és valuós perquè s'el considera testimoni dels processos que van tenir lloc durant la formació del sistema solar.
 • Carl. R. Woese

  compara el gens que codifiquen la subunitat petita de ribosomas.
 • Es confirma la paradoxa

  molècules d'RNA capaces de catalitzar reaccions bioquímiques.
 • Stanley Miller i la seva defensa

  (a finals dels anys 1990) Miller, encara defensava la presència d'amoníac i metà a l'atmosfera inicial.
 • Mort de Stanley Miller

  desprès d'aquesta, s'analitzen el contingut dels vials deshidratats i es revela la preséncia de molts més aminoàcids.
 • Ruta biosintètica de ribonucleòtids

 • Nau Rosetta

  objectiu d'analitzar la composició in situ.
 • S'obtè l'XNA

  quatre tipues diferents de precursos d'RNA.