Europa

Eenwording van Europa

 • De Verenigde Staten van Europa

  Op 9 september 1946 houdt de Britse premier Winston Churchill een toespraak waarin hij zijn idee van de 'Verenigde Staten van Europa' openbaart. Churchill denkt, een jaar na de Tweede Wereldoorlog, dat de Verenigde Naties een nieuwe oorlog niet kunnen voorkomen als Europa verdeeld blijft. Europa moet daarom uitgroeien tot een unie van landen, met Frankrijk en Duitsland als hoofdrolspelers.
 • Period: to

  Ontstaan van de Europese Unie

  Een samenvatting van de eenwording van Europa Ontstaan van de Europese Unie
 • Marshall Plan

  Marshall Plan
  De Amerikaanse president van de Buitenlandse Zaken, G. Marshall, presenteert een plan om de Europese economie weer op gang te krijgen. Dit heeft 2 doelen.
  1 ervan is dat het de Europese samenwerking moet gaan bevorderen i.p.v. altijd maar oorlog te voeren.
  Het 2e doel is dat zo een sterk kapitalistische Unie wordt neergezet wat een goed tegengewicht is voor het communistische Oostblok. Dit laatste wordt de Trumandoctrine genoemd.
 • Benelux-verdrag

  het Benelux-verdrag ging in werking. Het doel hiervan was om een douane-unie te creëeren, zodat de handel tussen Belgie, Nederland en Luxemburg bevordert zou worden d.m.v. vrij handelsverkeer.
 • Verdrag van Brussel

  Dit verdrag van Brussel werd gesloten tussen 5 landen; Frankrijk, Groot-Britannië, Belgie, Nederland en Luxemburg. Dit was een verdrag om de banden tussen de Verenigde Staten en de Europese deelnemende landen op militair gebied te sterken.
 • De Raad van Europa

  Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Ierland, Nederland, Belgie, Luxemburg, Zweden, Noorwegen en Denemarken richten de Raad van Europa op Die als doel had de Europese eenwording te bevorderen d.m.v. democratie en universele mensenrechten. De oprichting heeft nu nog steeds veel positieve gevolgen. Het Europees Verdrag tot de Rechten van de Mens is er namelijk(EVRM). Hier staan alle mensen- en burgerrechten in voor alle aangesloten landen.
 • OEES / OESO

  De VS stelden wel enkele voorwaarden aan de marshall hulp die ze boden. Een voorwaarde hiervan was dat de EU een eigen organisatie moest oprichten. Dit gebeurde dus ook en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking werd opgricht. Tegenwoordig heet dit de Organisatie voor Europese Samenwerking en ontwikkeling. Aan de naam kun je dus ook al zien dat het nu niet alleen de economische zaken betreft maar ook andere zaken. De OEES was het aller eerste Europese overlegsorgaan.
 • Europese Verdrag tot de Rechten van de Mens

  Zie "Raad van Europa"
 • Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

  Op 9 mei 1950 geeft de Franse Minister van Buitenlandse zaken een toesrpaak waarin hij zegt dat er een samenwerkingsverband tussen Frankrijk en Duitsland, zo niet andere landen. Gedacht achter deze oprichting was dat landen een constante aanvoer moesten hebben van kolen en staal wat essentieel was voor de werderopbouw van Europa. Op 18 april krijgt Schumans idee eindelijk vorm en wordt de EGKS opgericht. Niet alleen tussen Frankrijk en Duitsland, maar ook Italië, Belgie, Nederland en Luxemburg.
 • EGKS (vervolg)

  Tegenwoordig bestaat de EGKS niet meer maar door de EGKS zijn wel de beginselen gemaakt voor andere organen.
  Het bestuur van de EGKS, de Hoge Autoriteit, was de voorloper van de Europese Commissie.
  En de Gemeenschappelijke Vergadering was de voorloper van het Europees Parlement.
 • Het Europese Hof van Justitie

  De oprichting van het Europese Hof werd in 1952 voltrokken. Zij had als doel "de Zes" (de zes deelnemende landen van de EGKS) te controleren.
 • Period: to

  Van EDG naar WEU

  Context: Koude Oorlog
  De Zes vonden, omdat VS in conflict zat met de SU, dat zij zich moesten kunnen verdedigen tegen een aanval van de SU. Hierdoor werd de EDG opgericht(Europese Degensiegemeenschap). Echter kwam deze nooit van de grond en kwam West-Europese Unie van de grond. Hierin staat de landen zijn verplicht om te helpen bij aangevallen landen. De WEU is 30 juni 2011 ontbonden omdat de NAVO deze taak al jaren lang op zich had genomen.
 • Verdragen van Rome

  De Zes hebben in Rome 2 verdragen met betrekking tot de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en Euratom. De EEG was er voor de gemeenschappelijke markt tussen de Zes. Het EEG-verdrag bevatte voorschriften over landbouw, transportmogelijkheden en de economische relaties tussen landen die niet lid waren van de EEG. Euratom was in het leven geroepen wegens het vreedzaam gebruik van kernenergie, waar een grote drang naar was i.v.m. de situatie(=Koude Oorlog).
 • De Verdragen van Rome treden in werking.

  De Verdragen van Rome worden in werking gesteld, de EEG en Euratom is dus nu officieel.
  De Parlementaire vergadering is de vervanging van de Gemeenschappelijke vergadering van de EGKS. De EGKS, EEG en Euratom delen vanaf dit moment 1 gemeenschappelijk parlement.
 • De Gaulle en zijn veto(1)

  De Franse President de Gaulle gebruikt haar veto om de teotreding van Groot-Brittannië te stoppen.
 • Fusieverdrag

  Op 8 april ondertekenen de Zes het Fusieverdrag die in werking gaat op 1 juli. Het fusieverdrag houdt in dat de commissies van de EEG en Euratom en de Hoge Autoriteit van de EGKS samen worden gesmolten tot dé Europese Commissie. Ook worden er plannen gemaakt voor een Europese Raad, die in 1974 in werking treedt.
 • De Gaulle en zijn veto(2)

  Dit is de tweede keer dat de Gaulle zijn veto uitroept over de toetreding van Groot-Brittannië
 • Eerste voorstel monetaire unie

  De Luxemburgse premier Pierre Werner kwam met een commissie met een voorstel voor een monetaire unie die in stappen zouden plaatsvinden. Echter ging het in de eerste fase al mis, hier werd namelijk de dollar van de goudprijs losgekoppeld wat als gevolg had dat er een grote instabiliteit was van de dollar. (doordat de dollar zo onstabiel werd, had dit ook grote gevolgen voor de europese landen - die streefden naar een munt - omdat de meeste munten aan de dollar zijn gekoppeld.
 • Groot-Brittanië, Ierland en Denemarken treden toe

  Nadat de Franse president de Gaulle, die in 1963 en 1967 haar veto recht had gebruikt om de toetreding van Groot-Brittannië te stoppen, overleden was konden de Engelsen eindelijk toetreden tot de Europese gemeenschappen - EGKS, EEG en Euratom.
 • Invoering Europese Raad

  De staatshoofden en ook de regeringsleiders vonden dat ze, net zoals de Raad van de EG, vaker bij elkaar moesten komen om het besluitvormingsproces sneller te laten verlopen. Nu bestaat de Europese Raad nog steeds, en die heeft een belangrijke functie. De belangrijkste functie is dat haar leden minimaal 4 keer per jaar bij elkaar komen, een zogenaamde "top", waarbij de richlijnen van de politieke standpunten worden bepaald, en die worden overgeheven naar de Europese Commissie.
 • Europees Parlement

  Europees Parlement
  De eerste vergadering van het Europees Parlement, die voorheen de Vergadering van de EEG werd genoemd. De leden worden vanaf deze datum ook, als enige Europees orgaan direct gekozen door de inwoners van de EG.
 • Begin van de oprichting van de EMS

  Ondertussen werd er nog steeds gestreeft naar een monetair beleid door de EG-landen voor een Euopees Monetair Stelsel met stabiele wisslekoersen tussen de landen. Er werd afgesproken dat de wisselkoeren tussen bepaalde bandbreedten konden flucueren. Dit kan via een rentebeleid, verkopen en kopen van munten en (de)valueren van munteenheden.
 • Toetreding Griekenland

  Griekenland trad op 1 januari 1981 toe tot de Europese Gemeenschappen en was hiermee het 10e land dat toetrad.
 • Toetreding Spanje en Portugal

  Spanje en Portugal traden in 1986 toe en hiermee waren zijn respectievelijk het 11e en 12e land in het rijtje van de EG.
 • Europese Akte

  De in 1981 vormgegeven Europese Akte werd in 1986 actief. Wat voor het eerst in de Europese geschiedenis grote veranderingen betekende. Door de akte kreeg het Europees Parlement een sterkere rol, d.m.v. het toekennen van meer bevoegdheden aan het Europees Parlement.
 • Europese Monetaire Unie

  Europese Monetaire Unie
  Onder leiding van Jacques Delors komt er een comité die onderzoek gaat doen naar de Europese Monetaire Unie. Uit het onderzoek komt dat er betere coördinatie van het economisch beleid nodig is, regels voor het financiëren staatschulden en begrotingstekorten en er moet een Europese Centrale Bank komen.
 • Fase 1 EMU

  In 1990 wordt de eerste stap gezet naar een Europese Monetaire Unie. De deelnemende landen passen hun wetgeving aan zodat er een vrije handelszone wordt gecreëerd.
 • Verdrag van Maastricht

  In het verdrag van Maastricht zijn de doelstellingen en fases opgenomen die het de uitkomst waren van het onderzoek van het comité van Delors. De 12 EU-Landen ondertekenden dit verdrag en hiermee was het een feit dat op 1 januari 1999 de europese eenheidsmunt zou komen in de landen die hun beleid hadden aangepast aan de voorwaarden van de EMU.
  Sindsdien wordt er gewerkt een een Europese Unie.
 • Fase 2 EMU

  Er wordt begonnen aan de tweede fase, een Europese Centrale Bank vormen, en in 1994 wordt het Europees Monetair Instituut tot leven gebracht. Deze moet de Europese eenheidsmunt voorbereiden en tevens moeten alle lidstaten hun monetaire politiek onderling afstemmen op elkaar.
 • Europese Economische Ruimte

  In 1994 komt de EER er, wat een soort compris is tussen de EG/EU en de EVA. Het EER-akkoord maakt vrije handel van kapitaal, mensen en goederen gemakkelijker. Een impuls van de import en export voor de landen.
 • Toetreding Oostenrijk, Zweden en Finland

  Oostenrijk, Zweden en Finland zijn respectievelijk het 13e, 14e en 15e land dat toetreed tot de EU.
 • Afspraak over de Euro in Amsterdam

  De landen die willen deelnemen aan de Euro, die er in 1999 volgens het verdrag van Maastricht moet komen, wordt afgesproken dat het begrotingstekort van een land niet meer dan 3% mag zijn van het BBp van een land.
 • Europese Centrale Bank

  Europese Centrale Bank
  Op 1 juni wordt de Europese Centrale Bank opgericht. De ECB is verantwoordelijk voor de Euro in de Euro-landen en moet zorgen dat de Euro een succes wordt en heeft als voornaamste doel prijsstabiliteit.
 • Fase 3 EMU

  Fase 3 EMU
  11 van de 15 landen gaan over op de euro als girale munteenheid. Dit betekend dat je nog met de oude munteenheid kunt betalen maar dat alle tegoeden worden weergegeven in de Euro. Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken wilden toentertijd niet meedoen aan de euro en hebben nu nog steeds niet de Euro als nationaal betalingsmiddel.
  Griekenland voldeed echter op dat moment nog niet aan de voorwaarden die de EMU had gesteld en mocht dus ook nog niet de Euro hanteren.
 • Verdrag van Nice

  Het verdrag van Nice kwam er omdat er plannen waren om nog meer staten te laten deelnemen aan de EU. Hierbij werden zakern geregeld omtrent stemverhoudingen tussen de ministerraad, de omvang van de Europese Commissie en de verdeling van de zetels in het Europees Parlement. Dit werd gezien als het laatste obstakel waarnaar meer landen konden toetreden tot de EU.
 • Invoering van de Euro

  Invoering van de Euro
  Twaalf lidstaten van de EU (Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje) schaffen op 1 januari hun nationale munten af en stappen over op euromunten en -bankbiljetten. Eindelijk na jaren van verdragen en onderhandelingen is er dan 1 munteenheid voor de EU. De Euro heeft voor veel economische vrijheid gezorgd en daarmee ook voor een grote impuls van de import en export.
 • Tien nieuwe landen treden toe

  De Europese Unie wordt uitgebreid van 15 naar 25 lidstaten. De 10 nieuwe lidstaten zijn: Estland, Letland, Litouwen, Malta, Cyprus, Polen, Hongarije, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.
 • Toetreding Roemenië en Bulgarije

  Roemenië en Bulgarije worden toegelaten tot de Europese Unie en hiermee komt het aantal lidstaten op 27 te liggen.
 • Verdrag van Lissabon

  Op 13 december wordt het verdrag van Lissabon ondertekend door alle 27 EU-landen. Het verdrag kwam er om de Europese Unie bestuurbaarder en democratischer te maken. Het Europees Parlement kreeg een grotere rol. Omdat het Europees Parlement door de Europeanen worden gekozen is het dus democratischer.
 • Artikel Verzorgingsstaat

  Artikel Verzorgingsstaat