• 300 BCE

  Generació Espontània Aristòtil

  Per exemple Aristòtil creia que de la pluja sortien éssers vius com les granotes.
 • Generació Espontània Helmont

  Generació Espontània Helmont
  Experiment amb roba suada i blat. Creia que si ho deixaves en un calaix per 21 dies d'originàven ratolins.
 • Experiment de Redi

  Experiment de Redi
  Redi.va demostrar que no era possible la generació espontània. Tot i així no va ser acceptat per els científics de la época
 • Experiment de Pasteur

  Experiment de Pasteur
  Va fer un experiment, per demostrar la generació espontànea. Va veure com s'originaven microorganismes que descomponen la matèria orgànica.
 • Hipòtesis de la Panspèrmia

  Hipòtesis de la Panspèrmia
  La vida es va originar a l'espai, creia que viatjaven per l'espai en forma d'espores.
 • Oparin i Haldane: Síntesis abiòtica

  Oparin i Haldane: Síntesis abiòtica
  Van escriure la teoria dels coacervats, i la van definir a partir d'una teoria que deia que a l' atmosfera primitiva (metà, oxigen...) o brou primitiu, es van produir una sèrie de reaccions que van donar lloc a compostos orgànics complexos, que més tard van donar lloc a coacervats(agrupació d'aquests, NO CÈL.LULES) i més tard es van originar microorganismes anaeròbics.
 • Coacervats

  Unes molècules pesades (polímers) que es van unir espontàniament per formar estructures tancades anomenades coacervats: embolcall de polímers que protegien un medi intern amb enzims Es va considerar que els coacervats eren els precursos del éssers vius
 • Precursors de les primeres cèl·lules.

  Precursors de les primeres cèl·lules: unió de matèria orgànica simples, dona lloc a molécules complexes, aquestes van donar lloc a precursors de coacervats amb àcids nucleics. Fa 3500ma van sorgir les primeres cèl·lules, eren procariotes, heteròtrofes i anaeròbiques. A partir de mutacions, van sorgir organismes que capten la llum i sintetitzar m.orgànica, és a dir, duïen a terme la fotosíntesi. Aquests organismes autòtrofss van sobreviure quan va acabar el brou primitu.
 • Experiment de Miller-Demostració de la síntesis abiòtica

  Experiment de Miller-Demostració de la síntesis abiòtica
  Va demostrar la teoria abiòtica, simulant el brou primitiu.
 • Joan Oró: Síntesi d'àcids nucleics.

  Joan Oró: Síntesi d'àcids nucleics.
  Protocol semblant al de Miller, però va canviar els gasos per gasos abundants a l'atmosfera. Així va aconseguir formar les molécules que formen els àcids nucleics.
 • ARN primitu o Eigen

  Una molècula d'ARN, la qual té capacitat d'autoreplicar-se, més tard començen a sintetitzar proteïnes. Aquestes proteïnes van permetre la síntesi d'ADN, i l 'ADN I l'ARN, sintetitza noves proteïnes.
 • Teories de les cèl·lules eucariotes: Lynn Margulis (endosimbiosi) i endomembranes.

  Teories de les cèl·lules eucariotes: Lynn Margulis (endosimbiosi) i endomembranes.
  Lynn Margulis: endosimbiosi.
  Una cèl·lula procariota, va fagocitar, digerir una petita cèl·lula. La cèl·lula fagocitada va aguantar la digestió, el que va fer que s'establís una relació endosimbiòtica, de manera que, van evolucionar fins a formar mitocondris o cloroplasts.
  Ademés, més tard, la membrana plasmàtica va anar creant invaginacions que van adoptar diferents funcions independents. Alguns dels orgànuls van ser, RER, RELL, l'aparell de golgi i altres orgànuls de membrana senzilla.