Comp book865425441

პროექტი ,, წარმატებული მომავლისაკენ''

 • პროექტის დაწყება

  პროექტის დაწყება
  2023 წლის იანვარში დავიწყეთ პროექტზე მუშაობა.
 • აქტივობები

  აქტივობები
  მოსწავლეებმა დაიწყეს პროექტზე მუშაობა
 • ნამუშევრები

  ნამუშევრები
  მოსწავლეებმა შექმნეს სხვადასხვა ნამუშევრები
 • პროექტის დასრულება

  პროექტის დასრულება
  არდადეგები