Slovensko nacionalno oblikovanje

 • Period: to

  Avstrijsko kraljestvo

 • Period: to

  Vladanje Marije Terezije

  S posebnim dokumentom (pragmatična sankcija) ji je omogočeno dedovanje prestola. Nastopi obdobje terezijanizma. Izgubi Šlezijo. Z reformami modernizira habsburško monarhijo, posnema Prusijo. Uvede stalno in obvezno vojsko sestavljeno iz vojaških obveznikov.
 • Period: to

  Razsvetljeni absolutizem

  Oblika absolutistične monarhije, v kateri so bili vladarji pod vplivom idej razsvetljenstva. V skladu z idejami razsvetljenstva, posebej poudarjanjem moči človekovega razuma, so izvajali številne reforme na različnih področjih, s katerimi so želeli izboljšati socialni standard, nivo pismenosti, načela osebnih človeških svoboščin, z namenom okrepiti moč države in lastno oblast.
 • Kranjska gramatika

  Kranjska gramatika velja za normativno in didaktično slovnico ne-še slovenskega, ampak kranjskega jezika. Napisana je bila v nemškem jeziku in izdana leta 1768. Njen avtor, Marko Pohlin, je v njej zahteval, naj postane slovenščina, ki je bila dotlej le občevalni jezik kmečkega prebivalstva, na Kranjskem literarni in tudi cerkveni jezik ter nosilec kulture.
 • Splošna šolska naredba

  Splošna šolska naredba
  Leta 1774 Marija Terezija uvede splošno šolsko obveznost. Za Slovenijo predlog poda Blaž Kumerdej, ki želi ustanoviti javne šole v slovenščini.
 • Period: to

  Vladanje Jožefa II.

  Nadaljuje z reformami svoje mame. Obdobje se imenuje jožefinizem.
 • Tolerančni odlok

  Patent zastran krščanske tolerance in njenega zasebnega izpovedovanja vere, ki ju je treba dovoliti pripadnikom augsburške in helvetske veroizpovedi, pa tudi nepridruženim pravoslavcem.
 • Franc I. se okrona za prvega avstrijskega cesarja

 • Period: to

  Avstrijsko cesarstvo

 • Konec Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti

 • Pogodba v Shonbrunu

  Pogodba v Shonbrunu
  Napoleon premaga avstrijsko vojsko. Podpišejo pogodbo v Schonbrunu:
  -ozemlje J od Save so Ilirske province(Koroška, Kranjska, Istra, Hrvaška, Dalmacija) ZAKAJ:
  -s tem je odrezal A.O. od morja
  -okrepil ozemeljsko povezavo med Francijo in Osmani
 • Period: to

  Ilirske province

  Ilirske province je Napoleon ustanovil 14. oktobra 1809, ko je bila Avstrija po porazu v bitki pri Wagramu s schönbrunnskim mirom prisiljena prepustiti Franciji.
 • Organični dekret

  Francozi prekinejo sodelovanje z Avstrijo
 • Bitka pri Leipzigu

  Bitka pri Leipzigu
  Napoleon se je vračal iz Rusije, kjer je utrpel hude posledice zime. Pri Leipzigu pa ga je čakala zaseda že premaganih sil.
 • Dunajski kongres

  Dunajski kongres
  Dunajski kongres je bil zbor veleposlanikov glavnih evropskih političnih sil, ki je potekal na Dunaju od leta 1814 do 1815, z avstrijskim državnikom Metternichom. Namen kongresa je bil začrtati nove meje na političnem zemljevidu Evrope po vojaškem porazu Napoleonove Francije.
 • Period: to

  Metternichov absolutizem (predmarčna doba)

  Metternichov absolutizem je čas, ki označuje obdobje od 1815 do 1848. Takrat je prišel na oblast bolehni cesar Ferdinand I. (1797 - 1875), ki pa ni bil zmožen vladanja. Dejansko je cesarstvo upravljala državna konferenca s knezom Metternichom na čelu.
 • Kongres Svete alianse v Ljubljani

  Kongres Svete alianse v Ljubljani
 • Period: to

  Agrarna kriza in izseljevanje

  RAZLOGI:
  industrializacija
  draga mehanizacija
  širjenje bolezni kulturnih rastlin
  neugodna posojila->zadolževanje kmetov
  majhnost kmetij
  majhen gospodarski prostor
  ZATO SE LJUDJE IZSELJUJEJO:
  večinoma moški
  aleksandrinke-ženske iz Vipavske doline, Krasa in Gorice, ki so delale v Aleksandriji kot varuške, služkinje, dojilje
  izseljevali so se v:
  1.ZDA
  2.Argentino
  3.Kanado
  4.Westfalijo(NEM)(rudarji)
  do leta 1914 se je izselilo iz slovenskega dela A.O. 300.000 ljudi
 • Period: to

  Čop-Prešernov krog

  Narodnobuditeljske pesmi,
  izobraženci, ki se zbirajo pri pisanju Kranjske čbelice
 • Abecedna vojna

  Abecedna vojna
  Slovenska abecedna vojna ali črkarska pravda je potekala od leta 1831 do leta 1833. To je bil boj med dvema strujama, ki sta v začetku 19. stoletja zagovarjali vsaka svojo pisavo. Potekala je med zagovorniki in nasprotniki metelčice, nove pisave, s katero je poskusil Franc Metelko, nadomestiti do tedaj veljavno bohoričico.
 • Začetek izhajanja Kmetijskih in rokodelskih novic

  Začetek izhajanja Kmetijskih in rokodelskih novic
  Novice so bile najprej namenjene v pomoč kmetom in obrtnikom, vendarle so kmalu našle pot tudi do leposlovja, politike, kulture in dopisov iz raznih krajev. Kritično so poročale o napredku v svetu in objavljale tudi poučne prispevke za preprostega človeka. Kmetom so nudile strokovno pomoč v slovenskem jeziku.
 • Revolucionarno leto 1848

  -revolucija v Habsburški monarhiji
  -odstop Metternicha
  -volitve poslancev v frankfurtski in dunajski parlament
  -odprava fevdalizma
  -prvi slovenski narodni program Zedinjena Slovenija
 • Kraljestvo Ilirija

  Kraljestvo Ilirija
  Po propadu Ilirskih provinc, ko je Napoleon izgnan na Elbo, ozemlje spet pod Avstrijsko oblastjo.
 • Period: to

  Bachov absolutizem

  Po Bachu, ki je bil notranji minister v avstrijski vladi med letoma 1849 in 1859, se imenuje »Bachov absolutizem«, obdobje neoabsolutizma, ki je nastopilo s cesarjem Francem Jožefom I. in zadušitvijo revolucije leta 1848.
 • Ustanovitev Mohorjeve družbe

  Ustanovil jo je Anton Martin Slomšek. To je bila prva založba, ki je izdajala slovenske knjige širšemu krogu bralcev. Izdajali so verske in vzgojne knjige.
 • Izid Kozlerjevega zemljevida slovenskih dežel in pokrajin

  Izid Kozlerjevega zemljevida slovenskih dežel in pokrajin
  Peter Kozler izda zemljevid, toda avstrijske oblasti so večino izvodov zaplenile zaradi uporabe le slovenskega jezika, Petra so obtožili veleizdaje.
  Zemljevid ponovno izdan 1861
 • Južna železnica zgrajena do Trsta

  Južna železnica zgrajena do Trsta
 • Period: to

  Doba ustavnosti

  Ustavna predloga
  1.predlog:
  -1860
  -oktobrska diploma
  -konservativno plemstvo
  -država bo zveza avtonomnih dežel
  -federativna ureditev
  -ni všeč liberalcem
  2.predlog
  -1861
  -februarski patent (ustava)
  -nemški liberalci
  -centralizem, Dunaj
  -odpor nenemškega prebivalstva
  -Madžari to podprejo
 • Volitve v deželne zbore

  Na volitve slovenski kandidati niso bili pripravljeni. Nekateri Slovenci so volitve zavračali, saj so trdili, da so Nemci in ne Slovenci. Volitve so neuspešne.
 • Ustanovitev telovadnega društva Južni sokol

  Ustanovitev telovadnega društva Južni sokol
 • Ustanovljena založba Slovenska matica

  Ustanovljena založba Slovenska matica
 • Nastanek Dramatičnega društva v Ljubljani

  Nastanek Dramatičnega društva v Ljubljani
  Dramatično društvo je bilo prva gledališka organizacija na Slovenskem, ki je delovala med letoma 1867 in 1920. Prizadevala si je za poklicno slovensko gledališče.
 • Volitve v deželne zbore

  Tokrat se Slovenci pripravijo na volitve in so uspešni. To jih pripelje do zavrnitve dualističnega preoblikovanja avstrijske monarhije.
 • Razcep narodne stranke

  Narodnjaki se razdelijo na MLADOSLOVENCE (kasneje liberalci) in STAROSLOVENCE (kasneje konzervativci).
 • Period: to

  Avstro-Ogrska

  Avstro-Ogrska, imenovana tudi Avstro-Ogrsko cesarstvo ali Dvojna monarhija, je bila dualistična država, ki je nastala po ustavni reformi Avstrijskega cesarstva leta 1867 in je obstajala do razpada leta 1918.
 • Period: to

  Doba dualizma

  Dualizem je delitev oziroma reduciranje celotne resničnosti na dva med sabo ločena in nezamenljiva dela. Izraz izhaja iz latinske besede duo, ki pomeni dva (npr. ureditev Avstro-Ogrske).
 • Period: to

  Taborsko gibanje

  To so bila velika množična zbiranja na prostem (ponavadi 5.000-6.000 ljudi)
  NAMEN:
  -na začetku mladoslovenci - širiti program Zedinjene Slovenije
  zato jih je bilo večino na etničnih mejah, ker so imeli tam največ vpliva tuji narodi.
  Prvi tabor je bil v Ljutomerju. Skupaj jih je bilo 18.
  POSLEDICE:
  -krepijo narodno zavest
  -veča se razkol med staroslovenci in mladoslovenci
  -avstrici menijo, da tabori povzročajo razkol med Slovenci in Nemci
 • Period: to

  Doba slogaštva

  Zaradi političnih neuspehov so slovenski poslanci začeli nastopati enotno. Da bi obdržali slogo so liberalci popuščali konzervativcem ->konzervativno klerikalna usmeritev slovenske politike
 • Period: to

  Taaffejeva vlada

  Največ uspeha je imela Taaffejeva vlada v socialni politiki, kjer je vpeljal ukrepe varstva delavcev. Ti ukrepi pa niso zadovoljili delavskih pričakovanj in sredi osemdesetih let je prihajalo do vedno novih delavskih nemirov. Taaffejeva vlada novembra je padla 1893.
 • Nastanek KNS

  Katoliška narodna stranka (kratica KNS) je bila slovenska politična stranka, ki se je kasneje preimenovala v Slovensko ljudsko stranko.
 • Nastanek NNS

  Narodno napredna stranka
  Bogati meščani, izobraženci, veliki kmetje
  ˝Vse za domovino, omiko in svobodo!˝
  Voditelji: Ivan Tavčar, Ivan Hribar
  zavzemali so se za Zedinjeno Slovenijo in za splošno in neenako moško volilno pravico
  telovadno društvo: Sokol
  Časopis: Slovenski narod
 • Nastanek JSDS

  Jugoslovanska socialdemokratska stranka
  PROGRAM: socialistično usmerjeno delavsko gibanje, zrušitev kapitalizma in ustanovitev socialistične družbe, izboljšati položaj delavstva(8-urni delovnik, višje mezde, proste nedelje), ni posluha za kmete, demokratizirati politično življenje
  VODITELJI: Etbin Kristan
  GESLO: „Delu čast in oblast “
  ČASOPIS: Rdeči prapor, Zarja
  TELOVADNO DRUŠTVO: Svoboda
  NEOILIRIZEM-tesna povezava južnih slovanov izven A.O.
 • Splošna in enaka moška volilna pravica in pravice državljana

 • Tivolska resolucija

  Tivolska resolucija
  V tivoliju je JSDS zapisal resolucijo v kateri je pisalo, da zagovarjajo neoilirizem
 • Period: to

  Prva svetovna vojna

  Prva svetovna vojna, znana tudi kot vélika vojna, je bila prva globalna vojna, ki se je začela 28. julija 1914 in je trajala do 11. novembra 1918. Vanjo so bili vpleteni vsi večji imperiji tistega časa ter njihovi zavezniki, zaradi česar je sprva majhen evropski konflikt na Balkanu prerasel v vojno svetovnih razsežnosti.
 • Odprtje Soške fronte

  Odprtje Soške fronte
  Prihod in bojevanje avstro-ogrskih polkov na soški fronti, v katerih so bili večinoma slovenski vojaki.
  Z vstopom Italije v vojno so bili na soško bojišče poslani tudi slovenski pehotni polki. Tako je oktobra 1915 prišel na soško fronto 17. pehotni polk, ki je sodeloval v 4. soški bitki v Podgori in Oslavju, nato pa je bil poslan na Tirolsko, kjer je ostal do konca vojne.
 • Čudež pri Kobaridu

  Čudež pri Kobaridu
  Kobariška bitka je bil spopad med avstro-ogrsko in nemško vojsko na eni ter italijansko vojsko na drugi strani. Napad avstro-ogrskih in nemških enot na italijanske položaje se je začel 24. oktobra 1917 ob drugi uri zjutraj z močnim topniškim in plinskim napadom, temu je okoli osme ure zjutraj sledil napad pehote. Do konca dneva je bila italijanska fronta med Bovcem in Tolminom prebita.
 • Ustanovitev Države Slovencev Hrvatov in Srbov, ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev

  Ustanovitev Države Slovencev Hrvatov in Srbov, ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev
  Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev ustanovljena po koncu 1.svetovne vojne. Bila je prva jugoslovanska država in je nastala pod vodstvom srbske dinastije Karađorđević.