Timeline phat trien website Topreal.vn

 • Thu thập thông tin thiết kê Thu thập thông tin thiết kế website

  Bắt đầu thu thập thông tin của Topreal.vn để tiến hành thiết kế giao diện.
 • Period: to

  Thu thập thông tin thiết kế website

  Tiến hành thu thập thông tin cần thiết cho việc thiết kế website
 • Thiết kế giao diện cho website Topreal.vn

  Thiết kế và chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu
 • Period: to

  Thiết kế giao diện cho website Topreal.vn

  Tiến hành thiết kế và chỉnh sửa theo y/c khách hàng
 • Gửi demo giao diện cho khách hàng

  Chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu khách
 • Period: to

  Demo giao diện website

  Gửi demo giao diện website cho KH duyệt
 • Lập trình website

  Tiến hành lập trình website cho khách hàng
 • Period: to

  Tiến hành lập trình website

  Coding, lập trình xây dựng csdl cho hạng mục chức năng
 • Xuất bản website - chạy thử nghiệm

  Xuất bản website chạy thử nghiệm
 • Period: to

  Xuất bản website - chạy thử nghiệm

  Xuất bản website - chạy thử nghiệm và chỉnh sửa nếu có yêu cầu từ KH.
 • Đào tạo quản trị website, bàn giao và thanh lý hợp đồng

  Đào tạo quản trị website, bàn giao và thanh lý hợp đồng
 • Period: to

  Đào tạo quản trị website, bàn giao và thanh lý hợp đồng

  đào tạo quản trị, hướng dẫn cập nhật website. Tiến hàng bàn giao website và các thông số quản lý. Tiếp nhận chi phí còn lại.