Vroeg Moderne Periode

 • Period: Mar 21, 1337 to Mar 21, 1453

  Honderjarige Oorlog.

  Frankrijk vs Engeland.
 • Period: Mar 20, 1400 to

  Vroegmoderne periode

 • Mar 21, 1414

  Concilie van Konstanz

  -1418--> einde Babylonische ballingschap van pausen.
 • Mar 21, 1415

  Verovering Ceuta door Portugezen

  kruisvaart, handel en bekeringsideaal.
 • Mar 21, 1453

  Val van Constantinopel.

  Turkse legers rukken op in Oost en Zuid Europa.
 • Mar 21, 1469

  Personele Unie Castilie en Aragon

  Isabella en Ferdinand
 • Mar 21, 1492

  Verovering Granada op de Moren.

  afsluiting Reconquista.
 • Mar 21, 1493

  Maximiliaan keizer Duitse Heilige Roomse Rijk

  dood Frederik III
 • Mar 21, 1505

  Stichting factorijen door Portugezen.

 • Mar 21, 1516

  Concordaat van Bologna

  Franse koning Frans I verkrijgt van paus recht zelf bisschoppen te benoemen.
 • Mar 20, 1517

  Reformatie

  Luther 95 stellingen kerkdeur Wittenberg
 • Mar 21, 1519

  Karel V opvolger Maximiliaan Duitse rijk.

  Maakt broer Ferdinand I hoofd Duitse rijk.
  Karel is ook Maximiliaans Habsburgse erfgenaam in Oostenrijkse Hausmacht.
  Zoon van Karel is Filips
 • Mar 21, 1520

  Pamflet Luther

  Priesterscahp voor alle gelovigen.
 • Mar 20, 1521

  Edict van Worms

  Duitse Rijksdag olv Karel V, Maarten Luther in ban gedaan.
 • Mar 21, 1530

  Augburgse Belijdenis.

  Leer Lutheranisme vastgelegd.
 • Mar 20, 1531

  Schmalkaldisch Verbond

  Duitse Rijk: protestantse vorsten en steden tegen de keizer.
 • Mar 20, 1534

  Stichting Anglicaanse Kerk

  Hendrik VIII hoofd kerk.
  Huis Tudors.
 • Mar 21, 1535

  Anabaptisten proberen macht te grijpen in Munster.

 • Mar 21, 1545

  Concilie van Trente

  paus Paulus III op aanraden Karel V.
  Contrareformatie katholieke kerk.
 • Mar 21, 1547

  Kroning Iwan IV tot tsaar van Rusland

  Eerste tsaar.
  De Verschrikkelijke.
 • Mar 21, 1550

  Zilverwinning Peruaanse mijnen

  Filips II van Spanje bekostigen buitenlandse politiek.
 • Mar 20, 1555

  Godsdienstvrede van Augsburg.

  Luthers leer werd in Duitse Rijk naast katholieke leer erkend.
 • Mar 21, 1559

  Staten-Generaal bijeengeroepen Nederlanden.

  Vrede Frankrijk.
  Margaretha van Parma werd landvoogdes.
  Willem van Oranje stadhouder.
 • Period: Mar 21, 1562 to

  Godsdienstoorlogen Frankrijk

 • Mar 20, 1566

  Beeldenstorm en Smeekschrift.

  Nederlanden.
 • Mar 21, 1567

  Raad van Beroerte

  door Alva tegen Beeldenstorm.
 • Period: Mar 20, 1568 to

  Tachtigjarige Oorlog

 • Mar 21, 1571

  Slag bij Lepanto.

  Turken tegengehouden door Spanjaarden.
 • Mar 20, 1572

  Bartholomeusnacht.

  Franse koning Hendrik IV.
 • Mar 21, 1579

  Unie van Utrecht en Atrecht

 • Mar 21, 1581

  Plakkaat van Verlatighe

 • Moord op Willem van Oranje.

 • Period: to

  Oorlog der 3 Hendrikken

  Hendrik Bourbon: leider hugenoten.
  Hendrik de Guisse: katholiek.
  Koing Hendrik III: hoofd katholiek ligue.
 • Hendrik IV Bourbon koning Frankrijk.

  Koning Hendrik III vermoord, huis Valois sterft uit.
 • Edict van Nantes

  door Koning Hendrik IV, Frankrijk.
  hugenoten godsdienstvrijheid.
 • Oprichting VOC

 • Oprichting Protestantse Unie

  Duitse Rijk: keurvorst Frederik van Palts.
  Engeland en Republiek sluiten aan.
 • Period: to

  Twaalfjarig Bestand

  Tussen NL en Spanje.
 • Oprichting Katholieke Liga.

  olv Maximiliaan van Beieren.
  Reactie op Protestantse Unie.
 • Period: to

  Dertigjarige Oorlog Duitse Rijk.

 • Praagse Fenstersturz.

  In 1608 protestanten vrijheid geloof--> standenvergadering in 1618.
  Aanleiding 30jarige oorlog.
 • Vestiging van Engelse puriteinen in Plymouth, Massachusetts.

  Pilgrimfathers.
 • Period: to

  Puriteinse Revolutie

  Engeland
 • Lodewijk XIV koning Frankrijk.

  Lodewijk 4 jaar, moeder Anna regentes.
  Mazarin en Richelieu eerste ministers.
 • Vrede van Munster

  Filips II afstand van Republiek.
 • Westfaalse Vrede

  Duitse territoria grote onafhankelijkheid van keizer.
 • Akte van Navigatie

 • Restauratie Engeland

  dood Cromwell, Jaocbus II koning
 • Frederik Wilhelm I, de Grote keurvorst, soeverein Pruisen.

 • Period: to

  Devolutie Oorlog

  Zuidelijke Nederlanden, dood schoonvader Filips IV van Spanje.
  Lodewijk XIV aanspraak maken.
  Vrede van Aken.
 • Rampjaar 1672

  Republiek aangevallen door Frankrijk, Engeland, Keulen en Munster.
 • Period: to

  Hollandse Oorlog

  Zuidelijke Nederlanden Lodewijk XIV.
  Triple Alliantie. Spanje hoopte Rouisilion terug te krijgen.
  Vrede van Nijmegen.
 • Popish Plot Engeland.

  plot om Karel II, katholiek, te vermoorden.
 • Beleg van Wenen door Turken.

  Turken rukken op, Oostenrijk dringt ze terug.
 • Herroeping Edict van Nantes.

  Lodewijk XIV
 • Jacobus II op de troon in Engeland.

  katholiek!
  anglicaanse Tories (aanhangers koning) sluiten zich aan bij Whigs.
 • Period: to

  Negenjarige Oorlog.

  Willem III werd koning Engeland, aartsvijand Lodewijk XIV.
  Vrede van Rijswijk.
  Oostenrijk in coalitie tegen expansie Franse koning.
 • Glorious Revolution Engeland.

  Jacobus II afgezet, Willem III en Mary op troon
 • Bill of Rights, Engeland.

  betere samenwerking parlement en vorst.
 • Vrede van Karlowitz

  Voorlopig einde Turkse oorlog.
  Hongarije, Zevenburgen, Kroatie en Slovenie vielen aan Oostenrijk toe.
 • Period: to

  Noordse Oorlog

  Tsaar Peter I de Grote
  Breken Zweedse hegemonie in Oostzeegebied.
 • Period: to

  Spaanse Successie Oorlog

  Spaanse erfopvolging Lodewijk XIV.
  Frankrijk vs Spanje.
  Verdragen van Utrecht en Rastatt.
 • Vorming Great Britain.

  Eenwording Schotland en Engeland.
  Schotten al via personele unie met Engeland verbonden sinds 1603.
 • Period: to

  Oostenrijkse Successie Oorlog.

  1740 dood Karel IV, opvolging Maria Theresia.
  Frederik II, Pruisen, aanval op Silezie.
  Maria Theresia sluit verbond met Engeland en Republiek tegen Frankrijk.
 • Period: to

  Engelse 1e Industriele Revolutie

 • Period: to

  Zevenjarige Oorlog

  Engelse en Franse kolonisten tegenover elkaar in Noord-Amerika.
  Habsburg enBourbon tegen Pruisen en Engeland. Frankrijk zou Oostenrijk helpen met herovering Silezie.
 • Vrede van Hubertusburg

  Silezie definitief een Pruisische provincie.
  Rusland ging Oostenrijk steunen nadat Frederik II Saksen was binnengevallen.
 • Vrede van Parijs.

  Engelans vs Frankrijk.
  Canada of Guadeloupe? Engeland winnaar (Canada).
 • Boston Massacre.

  Britse kolonne beschiet havenwerkers in Boston.
  Verzet in Boston tegen belastingen via invoerrechten.
 • Boston Tea Party

  Nieuwe wet Lord North: prijs thee inclusief invoerrechten lager dan smokkelwaar.
  Ontketening Amerikaanse Revolutie.
 • Period: to

  Boerenopstand Rusland olv Poegatsjov

  Catharina II de Grote 1762-1796, tsarina.
 • Period: to

  Amerikaanse Vrijheidsoorlog

  George Washington.
 • Pamflet Common Sense, Thomas Paine.

 • Declaration of Independance, Verenigde Staten.

 • Period: to

  4e Engelse Zeeoorlog

 • Vredesverdrag van Parijs

  Onafhankelijkheid van VS.
 • Interventie Pruisische koning

  patriotten houden vrouw Willem V tegen te Goejanverwellesluis --> Pruisische koning grijpt in.
 • Constitution of the United States.

 • Staten Generaal bijeengeroepen door LDW XVI.

  Als laatste redmiddel tegen financiele problemen nav oorlogen.
 • Franse Revolutie

  Bestorming Bastille.
  Uitroeping Derde Stand tot Nationaal Assemblee.
 • Period: to

  Nationale Conventie Frankrijk

 • Period: to

  Terreur Frankrijk

  Robespierre, jacobijnen.
 • Franse koning Lodewijk XVI onder guillotine.

  radicale jacobijnen.
 • Period: to

  Directoire Frankrijk

 • Period: to

  Consulaat Frankrijk

  Napoleon eerste consul.
 • Period: to

  Napoleon keizer Frankrijk

 • Napoleon roept zich uit als keizer.

 • Slag bij Trafalgar.

  Vloot Napoleon verslagen door Brit Nelson, bij Cadiz in Zuid Spanje.
 • Napoleon doet in val in Rusland.

  Ze komen tot Moskou.
  Alexander weigert te reageren.
 • Slag bij Waterloo.

  Napoleon verslagen, verbannen naar St Helena.