Ashton la revolucion industrial libro 507643904 ml

Revolució industrial

 • Vaixeill de vapor

  Vaixeill de vapor
  És un buc propulsat per màquines de vapor, actualment en desús, o per turbines de vapor. Consta elementalment d'una caldera de vapor, d'una turbina de vapor o màquina de vapor i d'un condensador refrigerat per aigua.En 1707 Denis Papin va dissenyar un vaixell, mogut per la força del vapor, amb la intenció de realitzar la travessia des de Kassel, a la vora del Fulda, fins a Londres.
 • La llançadora volant

  La llançadora volant
  Va possibilitar la fabricació de teixits més amples que abans en el camp d'acció del braç humà. La llançadora volant permetia que la labor de teixit, en la qual intervenien dos treballadors, fora realitzada per un sol treballador.Va ser inventada per J.Kay
 • Period: to

  1r revolució

 • Spinning jenny

  Spinning jenny
  aquesta màquina permetia muntar fins a 80 fils i podia engegar-la una sola persona.Era una màquina amb vuit rodets en un extrem, girats per una roda més gran que en les màquines normals. Va ser inventada per James Hargreaves
 • Maquina de vapor

  Maquina de vapor
  La maquina de vapor és un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic o cinètic; en la revolució industrial va tenir un paper molt important per moure màquines i aparells.Va ser inventada per James watt
 • locomotora de vapor

  Una locomotora de vapor és una locomotora impulsada per l'acció del vapor d'aigua Aquesta locomotora aconseguia arrossegar una càrrega de quaranta tones a una velocitat de sis quilòmetres per hora. Va ser inventada per Richard Trevithick
 • Ferrocarril

  Ferrocarril
  La invenció del ferrocarril va representar, una revolució tant per la seva major rapidesa com per la notable reducció del seu cost respecte als sistemes, de transport fins llavors existents.En 1814, Stephenson construye su primera locomotora, capaz de arrastrar 30 toneladas a una velocidad de 6 kilómetros por hora.
 • dinamo

  dinamo
  La dinamo va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria, i és encara el generador més important pel que fa al seu ús durant el segle XXI. La dinamo utilitza l'electromagnetisme per convertir la rotació mecànica en electricitat, en forma de corrent continu.Hippolyte Pixii, un fabricant d'instruments francès, l'any 1832 va construir la primera dinamo basada en els principis de Michael Faraday.
 • Telègraf

  Telègraf
  El telègraf és un dispositiu que utilitza senyals elèctrics per a la transmissió de missatges de text codificats, mitjançant línies amb filferro o radials.El telègraf elèctric va reemplaçar als sistemes de transmissió de senyals òptics de semàfors.Va ser inventada per Morse
 • Fotografia

  Fotografia
  és la necessitat de plasmar la realitat a través d'una nova forma de veure el temps, expressat amb l'ajuda de les càmeres i no de l'expressió artística, com ho havia estat fins a la data. Com antecedents de la fotografia se sol anomenar la càmera obscura, a diverses investigacions sobre la reacció de les sals de plata a la llum, així com a les tècniques artístiques de la figura.L'inventor va ser Daguerre
 • telefon

  telefon
  és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies.Antonio Meucci havia fabricat diversos aparells telefònics ,va plantejar la possibilitat d'utilitzar les vibracions causades per la veu sobre un disc flexible o diafragma, per tal d'activar i desactivar un circuit elèctric i produir unes vibracions similars en un diafragma situat en un lloc allunyat, que reproduiria el so original.
 • Period: to

  2n revolució

 • frigorific

  frigorific
  va ser inventat per Tellier.Els primers frigorífics domèstics no funcionaven amb electricitat, s'hi havia de col·locar una barra de gel que es venia en establiments especialitzats i quan es fonia se n'havia de posar una altra i treure'n l'aigua.es va fer servir per primera vegada un líquid anomenat freó que aparentment no generava problemes. L'ús d'aquestes substàncies es va implantar de manera generalitzada fins que es va descobrir que generava efectes nefastos en la capa d'ozó.
 • Telèfon

  Telèfon
  El telèfon és un dispositiu de telecomunicació dissenyat per transmetre senyals acústics per mitjà de senyals elèctrics a distància.Va ser inventada per Antonio Muecci.
 • fonògraf

   fonògraf
  El fonògraf va ser el dispositiu més comú per reproduir sons gravats des de la dècada de 1870 fins a la dècada de 1880. El fonògraf va ser inventat per Thomas Alva Edison.
 • convertidor de ferro ric en fòsfor

  convertidor de ferro ric en fòsfor
  és un dels elements més importants de l'Univers, i el nucli de la Terra està format principalment per ferro i níquel, generant en moure's un camp magnètic.Inventor Thomas
 • Lampara elèctrica

  Lampara elèctrica
  Un llum elèctric és un dispositiu que produeix llum a partir d'energia elèctrica,L'invent del primer llum elèctric incandescent s'atribueix generalment a Thomas Alva Edison que va presentar el 21 d'octubre de 1879 un llum pràctic i viable, que va lluir durant 48 hores ininterrompudes
 • Motor d'exploció

  Motor d'exploció
  Un motor d'explosió és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible, provocada mitjançant una espurna, per expandir un gas empenyent així un pistó. Hi ha de dos i de quatre temps.
 • motor d'explosió

  motor d'explosió
  és un dels Elements més importants de l'Univers, i el Nucli de la Terra està format principalment per ferro i níquel, generant en moure 's un camp magnetic.inventor: Daimler
 • aeropla

  aeropla
  Germans wright. primer avió pràctic que va volar. El seu primer vol va ser el 17 de desembre de 1903.Realment la seua gran aportació al vol va ser el control de viratge mitjançant els alerons. Fins llavors els avions existents eren difícils de controlar perquè no s'havia considerat la necessitat d'inclinar les ales per a canviar de direcció.És un aerodino d'ala fixa, o aeronau amb major densitat que l'aire, proveït d'ales i un espai de càrrega capaç de volar, impulsat per un o més motors.Va ser
 • Period: to

  revolució industrial

  invencions de la revolució industrial