Revolucion industrial inglaterra

Invents de la 1ª i 2ª revolució industrial.

 • Period: to

  primera revolució industrial

 • Filadora-HARGREAVES

  Filadora-HARGREAVES
  Es un invent que es va crear per fer fil.
 • màquina de vapo-WATT

  màquina de vapo-WATT
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica.
 • Filadora intermitent-CROMPTON

  Filadora intermitent-CROMPTON
  Es igual que la filadora normal pero va parant.
 • aeròsat-MONTGOLFIER

  aeròsat-MONTGOLFIER
  Un aeròstat és una aeronau no propulsada, més lleugera que el aire, que fa servir el principi d'Arquimedes per poder enlairar-se. Entre els aeròstats s'inclouen els globus aerostàtics, els dirigibles, els globus captius i els Helikites
 • Pudelació del ferro-CORT

  Pudelació del ferro-CORT
  Es la millora de la qualitat del ferro
 • Teler mecànic-CARTWRIGHT

  Teler mecànic-CARTWRIGHT
  Un teler mecànic és un sistema mecanitzat de teler accionat per un eix de transmissió. El "teler mecànic, va ser el resultat de l'evolució del teler manual, utilitzant una unitat mecànica i la connexió i sincronitzar tots els mecanismes
 • envasat al buit-APPERT

  envasat al buit-APPERT
  tecnica que es basa en eliminar l'aire a l'hora d'envasar els aliments a fi d'evitar l'acció dels agents oxidants.
 • vacuna contra la verola-JENNER

  vacuna contra la verola-JENNER
  La primera vacuna fou desenvolupada per Edward Jenner el 1796, durant l'apogeu de l'epidèmia de la verola a Europa, essent una brillant modificació del mètode conegut com a variolació o inoculació de la verola.
 • Teler per a la seda-JACQUARD

  Teler per a la seda-JACQUARD
  Lo mateix que el teler pero per a la seda.
 • locomotora-STEPHENSON

  locomotora-STEPHENSON
  La locomotora és el material rodant amb motor que s'utilitza per donar tracció als trens. Des dels seus inicis, a principis del segle XIX, fins a mitjans del segle XX, les locomotores van funcionar amb vapor.
 • dinamo-FARADAY

  dinamo-FARADAY
  Una dinamo o dínamo es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente continua.
 • hèlix de vaixell-SAUVAGE

  hèlix de vaixell-SAUVAGE
  L'hèlix o hèlice és un dispositiu format per un conjunt d'elements denominats pales o àleps, els quals estan muntats de forma concèntrica al voltant d'un eix, girant al voltant d'aquest en un mateix pla.
 • segadora mecanica-McCORMICK

  segadora mecanica-McCORMICK
  na dalladora o segadora mecànica és una màquina agrícola que s'usa exclusivament per segar fenc, palla o civada, entre d'altres
 • telègraf-MORSE

  telègraf-MORSE
  El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. El de més ampli us al llarg del temps ha sigut el telègraf elèctric, encara que també s'han utilitzat telègrafs òptics de diferents formes i modalitats funcionals.
 • fotografia-DAGUERRE

  fotografia-DAGUERRE
  La fotografia és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura.
 • Convertidor d'acer-BESSEMER

  Convertidor d'acer-BESSEMER
  maquina convertidora d'acer.
 • telefon-MEUCCI

  telefon-MEUCCI
  El telèfon (del grec τῆλε, tēle, "llunyà" i φωνή, phōnē, "veu") és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies. Normalment la conversa és entre dues persones, tot i que ocasionalment pot haver-n'hi tres o més. El telèfon és un dels electrodomèstics més comuns. La majoria de telèfons funcionen sobre una complexa Xarxa Telefònica Commutada.
 • Period: to

  segona revolució industrial

 • frigorífic-TELLIER

  frigorífic-TELLIER
  Una nevera, gelera o frigorífic és un electrodomèstic que serveix per conservar productes a una temperatura propera al punt de congelació, normalment cap als 4 °C.
 • Convertidor de ferro ric en fòsfor-THOMAS

  Convertidor de ferro ric en fòsfor-THOMAS
  Maquina que combertia el ferro ric en fosfor
 • làmpada elèctrica-EDISON

  làmpada elèctrica-EDISON
  Una bombeta d'incandescència, llum d'incandescència, o làmpada d'incandescència, anomenada normalment bombeta (o, en valencià, pereta, per la forma de fruita), és un llum elèctric format per una ampolla de vidre a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment de tungstè, que produeix llum per incandescència en circular-hi corrent elèctric
 • bacil de la tuberculosi-KOCH

  bacil de la tuberculosi-KOCH
  l Mycobacterium tuberculosis és l'eubacteri que causa la major part dels casos de tuberculosi. Va ser descrit el 24 de març de 1882 per Robert Koch, qui, gràcies a aquest fet, va rebre el premi Nobel de Medicina. Per aquesta raó, rep també el nom de bacil de Koch. El seu genoma va ser seqüenciat en 1998.
 • vacuna contra la ràbia-PASTEUR

  vacuna contra la ràbia-PASTEUR
  La ràbia o hidrofòbia, terme d'ús més arcaic, és una malaltia aguda causada per la infecció per part del virus de la ràbia, un Rhabdovirus que infecta el sistema nerviós central causant encefalitis
 • motor d'explosió-DAIMLER

  motor d'explosió-DAIMLER
  El motor d'explosió és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible, provocada mitjançant una espurna, per expandir un gas i empènyer així un pistó que transmetrà l'energia. N'hi ha de dos i de quatre temps. El cicle termodinàmic utilitzat es coneix com a Cicle Otto.
 • raigs X-ROENTGEN

  raigs X-ROENTGEN
  El terme raigs X o radiació X designa una part de l'espectre electromagnètic que correspon a radiació menys energètica que els raigs gamma, però més que els raigs ultraviolats. La seva longitud d'ona està compresa entre 10 nanòmetres i 100 picòmetres, que correspon a freqüències de 30 PHz a 3 EHz). Foren descoberts pel físic alemany Wilhelm Röntgen el 1895.
 • aeroplà- germans WRIGHT

  aeroplà- germans WRIGHT
  Van fer volar controladament un aeroplà de 350 Kg., construït amb els pesants materials de l'època, amb un motor de només 19 cavalls (actualment un ULM semblant,de 200 Kg., vola amb 50 cv.). És important recordar que també van haver d'aprendre a pilotar i molt bé, perquè les reproduccions actuals del Flyer I volen amb dificultat en mans d'experts pilots.