Historia

HMC

 • Period: to

  A EUROPA DO ANTIGO RÉXIME

 • UNHA POBOACIÓN ESTANCADA

  A subalimentación, a falta de hixiene e os escasos recursos médicos provocaban unha mortalidade elevada. A esperanza de vida era baixa e aínda que a natalidade tamén era moi alta, o crecemento demográfico era escaso. Nunha economía agraria de subsistencia, a produción de alimentos non crecía. Nos períodos de grave escaseza de alimentos, as enfermidades e epidemias asañábanse cunha poboación subalimentada, eran as crises de subsistencia. En ocasións ían acompañadas de motíns pola suba dos prezos.
 • Period: to

  O TRATADO DE UTRECHT

  Foi un conflito unternacional que marcou o declive do Imperio español en Europa e significou o inicio do reinado da dinastía borbónica en España. Os Tratados de Utrecht e Rastatt puxéronlle fin ao conflito e outorgáronlles unha serie de beneficios territoriais a Rusia, Prusia, o Ducado de Savoia e as Provincias Unidas. Gran Bretaña foi o gran beneficiado. Francia, Austria e Rusia afirmaronse como grandes potencias. Mais o dominio continental foilles disputado por Prusia, Estado en ascenso.
 • Period: to

  TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS E SOCIAIS NO S.XVIII

  O creccemento da economía converteu a burguesía no grupo social máis dinámico. Posuían negocios, manufacturas... Moitos tiñan unha sólida formación intelectual. O poder económico contrastaba coa súa posición social e política na sociedade estamental. Estaban sometidos a fortes impostos e a unha discriminación legal frente á nobreza e carecían de poder político na maioría. Aspiraban a profundos cambios. Demandaban a fin dos privilexios estamentais, a igualdade e a participación en política.
 • Period: to

  A NOVA ERA INDUSTRIAL

 • SISTEMA NORFOLK

  SISTEMA NORFOLK
  Novo sistema de rotación de cultivos que combina as sementes de cereais que empobrecen a terra coa de plantas que a enriquecen.
 • O DESPOTISMO ILUSTRADO

  O DESPOTISMO ILUSTRADO
  A influencia do pensamento acadou as cortes europeas. FIxeron experiencias reformistas que pretendían unir a autoridade real coas ideas de progreso da Ilustración. Os trazos comúns da actuación destes monarcas son a racionalización da administración, o fomento da educación e a procura da modernización económica. Promoveron programas de desenvolvemento agrícola e o libre comercio. Estas tiveron un alcance limitado. As contradicións de este abríronlles camiño ás revolucións que acabarían co AR.
 • COMERCIO TRIANGULAR

  COMERCIO TRIANGULAR
  Foi un sistema de comercio, pertencente á área do océano Atlántico, encargado de facer transacións internacionais e permitir a globalización. Chamábase comercio triangular debido a que se compoñía de 3 continentes que formaban entre sí un triángulo: Europa, América do norte e África
 • SPINNING JENNY

  SPINNING JENNY
  Foi unha máquina fiadora multibobina, inventada por James Hargreaves en Stanhill, cerca de Blackburn en Lancashire, Inglaterra. Funcionaba a vapor e aumentaba a produtividade.
 • MULE JENNY

  MULE JENNY
  Esta máquina, inventada por James Hargreaves, permitía a un solo obreiro producir seis veces mais fío que a roda de fiar ordinaria, o que provocou as iras dos fiadores tradicionais que vían peligrar os seus postos de traballo. Funcionaba a vapor, polo que aumentaba a produtividade.
 • A CONVOCATORIA DOS ESTADOS XERAIS

  A CONVOCATORIA DOS ESTADOS XERAIS
  Ante a proposta dunha reforma fiscal, a nobreza rebelouse e esixiu a convocatoria dos Estados Xerais, os únicos con capacidade de aprobar novos impostos. Luís XVI acabou cedendo e convocounos para maio de 1789. A elección dos representantes de cada estamento provocou un debate sobre as peticións de cada grupo social e sobre quen representaba o pobo francés.
 • Period: to

  A ASEMBLEA NACIONAL CONSTITUÍNTE

  Producíuse unha revolta popular, que significou a irrupción do pobo raso. O 14 de xullo o pobo de París asaltou a Bastilla.
  A nova difundíuse por Francia e deu lugar a accións semellantes. Os campesiños foron os protagonistas das revoltas, coñecidas como o Gran Medo.
 • Period: to

  OS MOVEMENTOS LIBERAIS E NACIONAIS

 • A CONVENCIÓN NACIONAL PROCLAMA A REPÚBLICA

  A CONVENCIÓN NACIONAL PROCLAMA A REPÚBLICA
  Proclamou a República en setembro de 1792, e en xaneiro ordenou a execución de Luis XVI. O seu problema fundamental foi aa guerra contra as potencias europeas que intentaban deter a Revolución.
 • Period: to

  A REPÚBLICA XIRONDINA

  Os xirondinos obtiveron a maioría. Os xacobinos erixíronse en voceiro dos sectores populares, desexaban unha revolución que avanzase na igualdade social. Os xirondinos querían castigar o rei pero temían, e os segundos queríanp xulgar, condenar e axustizar. A presión popular levou ó guillotinamento de Luís XVI e María Antonieta. Impulsouse unha coalición europea antirrevolucionaria contra Francia, unha insurreción campesiña contrarevolucionaria e as clases populares demandaban reformas sociais.
 • O COMITÉ DE SAÚDE PÚBLICA: O TERROR

  O COMITÉ DE SAÚDE PÚBLICA: O TERROR
  Para impoñer todas estas reformas, estableceuse o Comité de Saúde Pública, tendo a Robespierre como líder. Iniciou unha política coñecida como o terror. A comezos de 1794 semellaba que a República se salvara: Os sectores máis radicais pedían máis medidas igualitarias, e sectores da burguesía moderada ansiaban poñerlles fins ás reformas xacobinas. O líder e os seus fieis, eliminaron os adversarios e levaron a cabo unha represión. Houbo un golpe de estado contra estes, que foron guillotinados.
 • Period: to

  A REPÚBLICA XACOBINA

  Os xacobinos acusaban o goberno xirondino de non responder ás necesidades populares e de non tomar as decisións que o pobo demandaba. En xuño de 1793, apoiados polos sans-culottes, os seus líderes máis radicais asaltaron a Convención, detiveron os principais deputados xirondinos e executáronos. A partir dese momento,o poder ficou en mans dos xacobinos.
 • Period: to

  NAPOLEÓN: DO CONSULADO AO IMPERIO

  Logo do golpe de Estado estableceuse un goberno coñecido como o Consulado. Unha nova Constitución afirmou o poder persoal de Napoleón como primeiro cónsul, con atribucións de gran importancia. Para asegurar máis ese poder, conseguíu sen nomeado cónsul vitalicio en 1802 e emperador en 1804. Consolidou as conquistas revolucionarias moderadas e forxou un Estado sólido e centralizado. Tamén actuou contra radicais limitou as liberdades e restableceu un Concordato coa Santa Sé.
 • Period: to

  A REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

  En Gran Bretaña o número de habitantes case se triplicou. Este crecemento foi debido ao descenso da mortalidade, e a un lixeiro aumento da natalidade. A redución da mortalidade foi pola mellora alimentaria, avances médicos e hixiénicos, a vacina da variola e o uso do xabón. A desaparición das fames implicou unha maior resistencia a enfermidades e epidemias, polo que a esperanza de vida medrou. A natalidade elevouse debido á diminución da idade de matrimonio. Isto estimulou a industrialización.
 • Period: to

  A EXPANSIÓN DA INDUSTRIALIZACIÓN

  Ao longo do S.XIX, a industrialización espallouse por Europa. As transformacións económicas empezaron en Francia e Bélxica, sustentada na explotación dos depósitos de carbón. Alemaña na abundancia de carbón e ferro, na concentración do capital financeiro e nun sector siderúrxico e químico. En Italia e España, coexistindo áreas industrializadas con rexións de economía rural. Na Europa oriental só nas zonas moi localizadas e en EEUU e Xapón desenvolveuse unha economía como a europea.
 • Period: to

  AS ORIXES DO MOVEMENTO OBREIRO

 • Period: to

  CRECEMENTO DEMOGRÁFICO E MIGRACIÓNS

  A mellora da dieta como resultado do descenso dos prezos dos alimentos, os progresos médicos e sanitarios para combater as grandes epidemias e o desenvolvemento económico estimularon unha nova fase de crecemento da poboación europea. Isto foi acompañado dunha redución do emprego, polo que significou o aumento da emigración.
 • O LUDISMO

  O LUDISMO
  Foi un movemento social que se caracterizou pola oposición á introdución de maquinaria moderna no proceso productivo. Producíuse durante as primeiras etapas do proceso de industrialización e deu lugar a violentas accións de destrucción de máquinas.
 • O DOMINIO DE EUROPA

  O DOMINIO DE EUROPA
  A guerra foi o outro gran compoñente do goberno napoleónico. Napoleón emprendeu unha política de conquistas que o levará a dominar unha boa parte de Europa. O seu proxecto era crear un imperio con cento en Francia e implantar as institucións francesas, herdeiras da Revolución, nos territorios ocupados, e rematar coas monarquías absolutas.
 • Period: to

  A RESTAURACIÓN EN EUROPA

  Os vencedores de Napoleón en Waterloo, querían restaurar as monarquías tradicionais e impedir a expansión das ideas liberais, regresando ao Antigo Réxime.
  Reuníronse no Congreso de Viena (1815) baixo a dirección de Metternich.
  Reestruturaron o mapa en beneficio das grandes potencias, co obxectivo de buscar un equilibrio e dominar territorios que podían ser orixe de movementos revolucionarios.
  Estableceron dous principios: Celebración de congresos e dereito de intervención da Santa Alianza
 • Period: to

  INGLATERRA VITORIANA

  Marcou a cúspide da súa Revolución Industrial e do Imperio británico. Aínda que esta expresión úsase comúnmente para referirse al extenso reinado de Victoria I, caracterizado polos profundos cambios ocurridos nas sensibilidades culturais e nas preocupacións políticas, á promulgación do Acta de Reforma de 1832.
 • Period: to

  GRAN BRETAÑA, A MONARQUÍA LIBERAL

  Período denominado era vitoriana. O sistema político baseábase na alternancia no poder dos partidos: os tories e os whigs. A finais de 1890 os whigs perderon influencia nos traballadores, que optaron polo Partido Laborista. O proceso de democratización baseouse nas diversas leis de reforma. Os gobernos conservadores e liberais ampliaron o dereito a voto e en 1913, excepto os indixentes, mulleres e os serventes, os demáis podían votar. Así as diversas leis foron democratizando a sociedade inglesa
 • Period: to

  O CARTISMO

  Foi un movemento británico en favor dunha reforma política, electoral e social. Progresivamente o movemento converteuse en unha manifestación da axitación da clase obreira contra a Ley de Pobres. Reclamaban o sufraxio univesal masculino, un soldo para os deputados e a inmunidade parlamentaria.
 • O ESPERTAR DAS NACIÓNS

  Nalgúns países de Europa, as nacións correspondíanse coas fronteiras políticas dos Estados e os seus procesos de afirmación nacional producíronse ao mesmo tempo que os da revolución liberal. Mais, especialmente nos da Europa central e oriental, o desaxuste entre fronteiras políticas e comunidades nacionais era enorme.
 • Period: to

  O AUMENTO DO COMERCIO

  O volume do comercio multiplicouse por sete, grazas aos progresos do transporte e a expansión do librecambio e da produción masiva de bens cada vez máis diversificadas, que permitiu unha redución do seu prezo. O comercio interior tamén tivo unha grande expansión. O aumento dos salarios obreiros e os novos sistemas de vendas inauguraron a era de consumo de masas da década de 1920. A necesidade de xerar máis consummidores revolucionou os sistemas de venda. Así apareceron os grandes almacéns, etc.
 • Period: to

  A RESISTENCIA Á CONQUISTA

  A superioridade técnica e militar das metrópoles implicou que a conquista das colonias fose rápida. No entanto, producíronse algunhas revoltas dos pobos autóctonos contra a ocupación estranxeira. Algunhas das máis significativas foron: en 1857, os sipaios. No sur de África, as tribos zulús resistíronse á conquista británica e en 1879 iniciouse unha guerra, e en 1899 estalou na China a revolta dos bóxeres co obxectivo de expulsar os estranxeiros.
 • AS REFORMAS DE ALEXANDRE II

  AS REFORMAS DE ALEXANDRE II
  Aboliu a servidume, impulsou a industrialización, recorreu a investimentos estranxeiros e as doutrinas revolucionarias enraizaron profundamente,
 • Period: to

  A PRIMEIRA INTERNACIONAL

  "Asociación Internacional de Traballadores". Foi unha organización que agrupou a sindicalistas.
 • Period: to

  A III REPÚBLICA FRANCESA

  Non só se esforzou por crear e consolidar novas institucións políticas de carácter democrático, senón tamén por instaurar símbolos e costumes que uniron a poboación cos principios da revolución de 1789 e cos valores republicanos.
 • Period: to

  RIVALIDADES ENTRE RUSOS E BRITÁNICOS

  O avance ruso polo Cáucaso e Asia central supuxo unha ameaza para os intereses do Imperio británico na zona da India. Afganistán, Persia e o Tíbet estiveron sometidos á influencia de ambos os dous imperios, que se disputaron o seu control ata o acordo anglo-ruso de 1907, que definiu as respectivas zonas de influencia.
 • Period: to

  A DOMINACIÓN EUROPEA DOMUNDO

 • Period: to

  AS GRANDES POTENCIAS

 • Period: to

  II REICH

  Alemaña iniciou a construción dun Estado e converteuse na potencia que aspiraba a dirixir a política europea e a estender polo continente o seu poder e influencia. Forxouse baixo o chanceler Bismarch e o káiser Guillerme I. O réxime político amosaba un compoñente autoritario. Había sufraxio universal masculino para a elección do Reistag e unha estrutura federal. O káiser podía nomear os seus ministros. Para evitar un estalido, Bismarch adoptou unhas medidas que favorecían as clases populares.
 • Period: to

  SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  Unha serie de innovacións tecnolóxicas impulsaron unha segunda fase da industrialización. O avance tecnolóxico foi o resultado dunha estreita relación entre a investigación científica e a súa rápida aplicación na industria. As principais innovacións foron: As novas fontes de enerxía, como a electricidade, os novos medios de transporte, o petróleo, a expansión de redes de telegrafía, novos produtos e novos sectores produtivos. Todas estas estiveron acompañadas do Taylorismo e do Fordismo.
 • A COMUNA DE PARÍS

  A COMUNA DE PARÍS
  Gobernou durante 60 días promulgando decretos revolucionarios, como a autoxestión das fábricas abandonadas polos seus dueños, a creación de guarderías para os fillos das obreiras. la abolición de los intereses de las deudas... Moitas de estas medidas respondían á necesidade de paliar a pobreza xeneralizada que había causado a guerra. Sometida casi de inmediato ao asedio do goberno provisional, a Comuna foi reprimida con extrema dureza.
 • Period: to

  A OPOSICIÓN AO TSARISMO

  Desde finais do século XIX, desenvolvérase unha creente oposición á autocracia tsarista e ás súas arcaicas estruturas sociais, que adquirira forza entre o campesiñado e o proletariado.
 • TAYLORISMO

  TAYLORISMO
  Era un sistema de organización do traballo e dos tempos de execución do mesmo que segue os principios sinalados polo enxeñeiro e economista estadounidense Frederick Taylor.
 • Period: to

  A FORMACIÓN DE DOUS BLOQUES DE ALIANZAS

  No S.XIX, moitos países Europeos pertencían a un sistema de alianzas entre Estados que se fraguaran a finais do S.XIX. Estas empezaron a forxarse na época de Bismarck. O sistema promovido por Alemaña quería consolidar a hexemonía alemá na política e a contención dos rivais, sobre todo de Francia, para evitar un revanchismo pola perda de Alsacia e Lorena. Xurdiu a Tripla Alianza en 1882 (Alemaña, Italia e Imperio austrohúngaro). En 1907 xurdiu o Triplo Acordo entre Francia, Rusia e Gran Bretaña.
 • CONFERENCIA DE BERLÍN

  CONFERENCIA DE BERLÍN
  Foi celebrada na cidade de Berlín e convocada por Francia e o Reino Unido1, organizada polo chanceler de Alemaña, Otto von Bismarck, co fin de solventar os problemas que implicaba a expansión colonial en África e resolver a súa repartición.
 • A SEGUNDA INTERNACIONAL

  A SEGUNDA INTERNACIONAL
  Foi unha organización formada polos partidos socialistas e laboristas que desexaban cordinar a súa actividade.
 • GUERRA CHINÉS-XAPONESA

  GUERRA CHINÉS-XAPONESA
  O Xapón e a China entraron en guerra tras anos de rivalidade polo control de Corea. Xapón inflixiulle unha gran derrota ao Imperio chnés e afianzouse como potencia emerxente. Corea deixou de ser un Estado vasalo chinés e converteuse nun protectorado xaponés en 1905.
 • CRISE DE FACHODA

  CRISE DE FACHODA
  Os intereses de Francia e Gran Bretaña en África bateron en Fachoda cando ambos os dous quixeron ocupar unha zona estratéxica do alto Nilo. A superioridade militar dos ingleses obrigou os franceses a retirarse.
 • GUERRA ENTRE EEUU E ESPAÑA

  GUERRA ENTRE EEUU E ESPAÑA
  EEUU declaroulle a guerra a España, en abril de 1898, coa escusa do afundimento do seu acoirazado Maine no porto da Habana, e en maio ambas as dúas forzas navais enfrontáronse na baía de Manila. España sufriu unha rápida derrota militar e na Paz de París renunciou a Cuba, Porto Rico, Filipinas e Guam.
 • PARTIDO OBREIRO SOCIAL-DEMÓCRATA RUSO

  PARTIDO OBREIRO SOCIAL-DEMÓCRATA RUSO
  Xurdíu do desenvolvemento do proletariado que supuxo a difus´ión do marxismo. O seu inspirador foi Georgi Plejánov. Dentro deste partido atopábanse os Bolxeviques con Lenin e os Menxeviques con Martov.
 • Period: to

  A REVOLUCIÓN RUSA E A ORIXE DO ESTADO SOVIÉTICO

 • Period: to

  CRISES MARROQUÍS

  Enfrontaron Alemaña e Francia ante a pretensión francesa de establecer un protectorado en Marrocos. A Conferencia de Alxeciras estableceu un protectorado franco-español co apoio de Gran Bretaña.
 • A REVOLUCIÓN DE 1905

  A REVOLUCIÓN DE 1905
  En 1905 estoupou un movemento revolucionario en San Petersburgo. Houbo unha manifestación ante o Palacio de Inverno contra o despotismo e a inxustiza social e demandando melloras na vida e a celebración dunha Asemblea Constituínte elixida polo pobo. Esta foi reprimida causando mortes e feridos. O tsar anunciou o Manifesto de Outubro, convocou a Duma e Pyotr Stolypin propuxo unha reforma agraria para mellorar a produción. Xurdiron o Partido Outubrista e o Partido Democrático Constitucional.
 • GUERRA RUSO-XAPONESA

  GUERRA RUSO-XAPONESA
  Os xaponeses, co apoio dos británicos, detiveron o expansionismo ruso por Manchura e o norte de Corea. O imperio xaponés, que xa ocupaba as illas Kuriles e Formosa (Taiwan), anexionou Corea en 1910.
 • FORDISMO

  FORDISMO
  Comezou coa producción de Ford T con unha combinación e organización xeneral do traballo altamente especializada e reglamentada a través de cadenas de montaxe, maquinaria especializada, salarios máis elevados e un número elevado de traballadores en plantilla.
 • Period: to

  AS ASPIRACIÓNS NACIONALISTAS NOS BALCÁNS

  Os Balcáns constituían unha zona de conflito en Europa como resultado da disgregación do Imperio Turco. Enfrontábanse os intereses de Serbia e de Bulgaria, que pretendían unificar e liderar os pobos eslavos do sur, e os do Imperio austrohúngaro e do Imperio ruso, que aspiraban a ampliar a súa influencia nos Balcáns. Para frear o expansionismo austríaco, Rusia converteuse en protector e aliado de Serbia.
 • PARLIAMENT ACT

  PARLIAMENT ACT
  A Lei do Parlamento de 1911 é unha lei do Parlamento do Reino Unido. É constitucionalmente importante e goberna en parte a relación entre a Cámara dos Comúns e a Cámara dos Lores, que conforman as duas Cámaras do Parlamento.
 • O ESTALIDO DO CONFLITO

  O ESTALIDO DO CONFLITO
  O detonante da guerra foi o asasinato en Saraxevo, capital de Bosnia, do arquiduque Francisco Fernando. Gavrilo Princip, relacionado con grupos nacionalistas serbios perpetrou o atentado. Animada por Alemaña, Austria declaroulle a guerra a Serbia, acusada de organizar isto. Púxese en marcha o xogo de alianzas, e nunha semana toda Europa entrou en guera. Rusia apoiou Serbia e declaroulle guerra a Austria. Alemaña, a Rusia e a Francia. Gran Bretaña a Austria e a Alemaña e Italia mantíñase neutral.
 • A GUERRA DE MOVEMENTOS

  A GUERRA DE MOVEMENTOS
  O inicio da guerra estivo marcado polo movementos das tropas en ambas as dúas fronte co obxectivo de obter unha vitoria rápida. O plan alemán (Plan Schlieffen) prevía atacar Francia entrando por Bélxica e Luxemburgo. En seis semanas, Francia habería de capitular e entón os imperios centrais poderían dedicarlle todo o seu esforzo á fronte rusa.
 • Period: to

  A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

 • Period: to

  A GUERRA DE TRINCHEIRAS

  En novembro de 1914, as frontes quedaron inmobilizadas. No oeste iniciouse a guerra de trincheiras,ou de posicións, na que os exércitos se protexían mediante trincheiras para impedir o avance inimigo.
 • A DIFÍCIL CONXUNTURA DA GUERRA MUNDIAL

  A DIFÍCIL CONXUNTURA DA GUERRA MUNDIAL
  A economía rusa orientouse a abastecer o exército. As fábricas empezaron a converterse en industrias e os campesiños diminuíron a produción. Os produtos de primeira necesidade empezaron a escasear, os prezos a subir e a capacidade de adquisición diminuíron. Chegou a fame e a escaseza. Producíronse derrotas militares e manifestacións ás que se lle unía o descontento. Rasputín tiña a confianza do tsar e cada vez tiña máis poder, polo que foi asasinado. Isto levou á revolución de febreiro de 1917.
 • CAÍDA DO TSARISMO

  CAÍDA DO TSARISMO
  O 23 de febreiro houbo unha gran manifestación en Petrogrado. Os sóviets agrupaban as frozas revolucionarias de oposición ao tsarismo e que adquiriron un gran protagonismo na organización da revolta. O 27 de febreiro houbo unha folga xeral seguida polo amotinamento da gornición militar. Esixían a retirada da guerra, a dimisión do tsar e a mellora das condicións de vida. Ante a existencia, o tsar abdicou. A Duma tomou protagonismo e nomeou un goberno provisional presidido por Lvov.
 • O GOBERNO PROVISIONAL

  O GOBERNO PROVISIONAL
  Prometeu reformas políticas e sociais, á vez que se comprometía a convocar eleccións libres para unha Asamblea Constituínte. Decidíu manter os compromisos militares cos aliados. Comezou a perfilarse un duplo poder. Dunha banda, o Goberno Provisional e doutra, os sóviets.
 • Period: to

  DA CRISE DE 1917 AO ARMISTICIO

  O ano 1917 foi decisivo para o conflito. Dunha banda, os duros combates da guerra de trincheiras sementaron o desánimo entre os soldados: as desercións aumentaron e producíronse numerosos motíns na fronte. O triunfo dunha revolución en Rusia fixo que o país abandonase a contenda e asinase, en marzo de 1918, o tratado de Brest-Litovsk con Alemaña. Aínda máis decisiva foi a entrada na guerra dos EEUU.
 • O COMUNISMO DE GUERRA

  O COMUNISMO DE GUERRA
  A contenda militar supuxo que todos os recursos do país se orientasen cara a un único obxectivo: aprovisionar o exército para gañar a guerra. O goberno soviético estableceu o "comunismo de guerra" que implicaba un estrito control da economía polo Estado unha ríxida vixilancia sobre a poboación.
 • A MOBILIZACIÓN DAS MULLERES

  A MOBILIZACIÓN DAS MULLERES
  Algúns países modificaron progresivamente a súa lexislación outorgándolle o voto á muller, e abríndolle o acceso á educación secundaria e universitaria, e a certas profesións ata daquela reservadas aos homes.
 • PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO

  PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO
  Cuxos membros eran denominados socialrevolucionarios, SRs, ou eseristas, foi un partido político ruso activo a principios do sséculo XX. Presentábase como o representante do campesiñado ruso, ​ aínda que o partido sempre estuvo baixo o control dos intelectuais.​​
 • Period: to

  A GUERRA CIVIL

  Tras o éxito da Revolución rusa o novo gobierno bolxevique firmou o Tratado de Brest-Litovsk con Alemaña, o cal foi ratificado o 6 de marzo de 1918; por este acordo pactábase un armisticio unilateral e a salida de Rusia da I Guerra Mundial.
 • Period: to

  O FASCISMO

  Era un sistema totalitario, antiliberal e anticomunista que se baseaba en: Submisión ao líder carismático, o nacionalismo exarcebado, cun compoñente racista, a exaltación do Estado, por riba dos dereitos e liberdades dos individuos, a defensa dunha sociedade non igualitaria, a exaltación e o uso sistemático da violencia e a mobilización e organización das masas a través das organizacións do partido e do Estado, que canalizan a participación do individuo nun proxecto nacional unitario.
 • Period: to

  A PROSPERIDADE, CRISE E DEPRESIÓN

 • Period: to

  OS RÉXIMES TOTALITARIOS NA EUROPA DE ENTREGUERRAS

 • TRATADO DE NEUILLY

  TRATADO DE NEUILLY
  Realizouse o pagamento de indemnizacións de guerra e redución do seu exército e cesión de territorios a Grcia e Iugoslavia.
 • Period: to

  A FEBRE BOLSISTA

  A sobreprodución comezou as er un problema para a economía. Chegou a hora na que as vendas das empresas non podían seguir aumentando porque a demanda iba mais lenta que os beneficios. En 1926, unha gran parte das ganancias dirixíase á compra de accións da bolsa, o que provocou unha suba dos prezos de estas. Xerouse unha burbulla especulativa e os investidores comenzaban a endebedarse, pensando que poderían devolver os préstamos que solicitaban. Mentras foi así, os préstamos podían devolverse.
 • Period: to

  O ASCENSO DAS DITADURAS

  Nos países onde o sistema liberal-parlamentario tiña escasa tradición e os partidos liberais ou conservadores se vían impotentes ante a crise e a revolta social, establecéronse sistemas políticos autoritarios. Eran ditaduras que prometían restablecer a orde, exaltaban o nacionalismo e se apoiaban nos grandes porpietarios, no Exército ou na Ingrexa para combater os avances das ideas socialistas e comunistas. Eran Estados policiais que rexeitaban o sistema liberal-democrático.
 • TRATADO DE TRIANON

  TRATADO DE TRIANON
  Porducíuse o recoñecemento da independencia de Hungría e cesión por parte dos seus antigos territorios a Polonia, Checoslovaquia, Iugoslavia e Romanía.
 • TRATADO DE SÈVRES

  TRATADO DE SÈVRES
  Provocou a desmembración do Imperio otomán: entrega de territorios a Grecia e cesión doutros territorios (Siria, Líbano...) a Francia e a Gran Bretaña (mandatos)
 • CREACIÓN DAS SA

  CREACIÓN DAS SA
  As Sturmabteilung ou SA funcionaron como unha organización voluntaria tipo milicia do NSDAP, o partido nacionalsocialista obreiro alemán. Aos membros das SA conocíaselles como «camisas pardas», polo color da súa camisa e uniforme, para distinguilos das «SS», que levaban uniformes negros e camisa blanca, a diferencia dos camisas negras italianos.
 • Period: to

  A NOVA POLÍTICA ECONÓMICA

  Supoñía dar un paso atrás nas medidas radicais do comunismo, para permitir unha economía mixta na que os sectores socializados controlados polo Estado convivisen coa economía de mercado e a pequena propiedade privada. Cumpriu rapidamente os obxectivos económicos e a economía soviética superou á Gran Guerra. Houbo problemas de acaparamento e desabastecemento das cidades pola subida dos prezos e diferenzas dos agrarios e industriais. Os beneficios privados aumentaron as diferencias sociais.
 • A TOMA DO PODER DO FASCISMO ITALIANO

  A TOMA DO PODER DO FASCISMO ITALIANO
  Mussolini formou as forzas paramilitares que actuaron contra as organizacións de esquerda.
  En 1921 fundou o PNF. Dotou o partido dun programa populista no social, pero defensor da propiedade privada e nacionalista e militarista. Tamén adoptou unha simboloxía propia. En 1922 os fascistas abortaron a folga xeral das organizacións de esquerdas. En outubro foi a marcha sobre Roma, manifestacións e aactos de forza. Rematou cando Vítor Manuel III, encargoulle a Mussolini a formación dun novo goberno.
 • Period: to

  A FASCISTIZACIÓN DE ITALIA

  A partir de 1922, Mussolini foi o xefe dun goberno de coalición con lberais e católicos. Convou eleccións nas que o PNF obtivo a maioría absoluta. En 1925 iniciou a ditadura fascista caracterizada pola supresión da democracia, a concentración de todos os poderes, establecemento das relacións co Vaticano, aprobación de leis raciais, inicio dunha política exterior expansionista e creación dun Estado corporativo que se converteu no novo representante da sociedade.
 • Period: to

  O RÉXIME STALINISTA

  Stalin marcou un antes e un despois na traxectoria da revolución soviética desde que en 1927 se erixiu no seu principal dirixente e gobernou o país ata a súa morte. O stalinismo centrouse en consolidar a revolución na Unión Soviética antes de exportala a outros países.
 • O CRAC DA BOLSA

  O CRAC DA BOLSA
  Foi a peor caída do mercado de valores na historia da bolsa en Estados Unidos, tendo en conta o alcance global e a larga duración das suas secuelas e que deu lugar á crisis de 1929 tamén coñecida como a gran depresión.
 • Period: to

  A CRISE DE 1929

  Esta acabou de complicar a situación e creou un ambiente favorable para a desestabilización desas democracias e a aparición de ditaduras e réximes totalitarios.
 • Period: to

  DIFUSIÓN DA CRISE POLO RESTO DO MUNDO

  A crise dos EEUU arrastrou os países de Europa e do resto do mundo. Os factores foron: O descenso dos prezos de produtos, o retroceso da demanda, o descenso dos préstamos e investimetnos e a imposición de aranceis. A caída do comercio internacional afectou os países exportadores de alimentos e materias primas de América Latina e Asia. A diminución dos ingresos impediu devolver os préstamos e obrigou a reducir a súa demanda. A caída industrial, a creba bancaria e o aumento de paro expandíronse.
 • O NEW DEAL DE ROOSEVELT

  O NEW DEAL DE ROOSEVELT
  Foi unha nova política para superar a crise económica e paliar os efectos sociais. O seu programa avogaba pola intervención pública, considerada necesaria para saír da depresión. As súas principais liñas foron a creación de Works Progress Administration, o National Recovery Administration, axudas para pagar as hipotecas, nova lei de relacións laborais e crear un seguro de desemprego. Para impedir unha nova crise estableceuse un control estatal sobre os bancos e unha comisión de valores e cambio.
 • ESTABLECEMENTO DO RÉXIME NAZI

  ESTABLECEMENTO DO RÉXIME NAZI
  Houbo unha serie de medidas que completaron este proceso: Réxime de partido único, o NSDAP, unificación dos Länder, depuración da administración, reforzamento da represión e creación da Gestapo en 1934, eliminación da disidencia dentro do partido, conquista do espazo vital e o nomeamento de Hitler como xefe de Estado. Converteuse en Führer, en caudillo e chanceler do III Reich, un nomeamento que foi ratificado en plebiscito días máis tarde.
 • LEIS DE NUREMBERG

  LEIS DE NUREMBERG
  Foron unha serie de leis de carácter racista e antisemita na Alemaña nazi adoptadas por unanimidad durante o sétimo congreso anual do NSDAP celebrado na cidade de Núremberg. Degradaron oficialmente os xudeus alemáns á categoría de cidadáns de segunda clase.
 • A PROPOSTA KEYNESIANA

  Basease no intervencionismo do Estado, defendendo a política económica como a mellor ferramenta para saír dunha crise económica. A súa política económica consiste en aumentar o gasto público para estimular a demanda engadida e así aumentar a produción, a inversión e o empleo.
 • CENTRALIZACIÓN POLÍTICA E CONTROL SOCIAL

  CENTRALIZACIÓN POLÍTICA E CONTROL SOCIAL
  Unha nova Constitución, definía a URSS como un Estado socialista de obreiros e campesiños. Formalmente era un Estado federal e democrático, pero en realidade esa lexislación era unha ficción: os dereitos e as liberdades eran inexistentes e o control de todas as institucións do Estado por partr do PCUS era absoluto. Stalin concentrou a secretaría do PCUS e a presidencia do Sóviet Supremo. A URSS converteuse nun Estado policial que practicaba a represión e a violencia con total impunidade.