Revolution orig

Era das revolucións

 • Adam Smith (1723-1790)

  Adam Smith (1723-1790)
  Foi un economista e filósofo escocés, considerado un dos economistas máis famosos da historia e considerado o pai da economía moderna. Nas súas teorías económicas combinan historia, filosofía, desenvolvemento económico, psicoloxía e ética. Ademais, foi un precursor do liberalismo económico sen control estatal e polos de oferta estivererox.
 • George Washington (1732-1799)

  George Washington (1732-1799)
  Considerado o "Pai da Nación", que intentou facer a paz con outros países.
  Foi un famoso xeneral que levou ao exército continental á vitoria na Guerra da Independencia americana (1775-1783), artífice da construción das bases democráticas da nova nación, quen elixiu o primeiro presidente dos Estados Unidos de América.
 • Independencia dos Estados Unido

  Independencia dos Estados Unido
  Empezou con 13 colonias americanas orixinais que volvéronse contra Gran Bretaña debido aos impostos sobre os bens (pintura, papel,...) e acabou co Tratado de París en 1783.
  Despois da loita, o estado rematouse co sistema estamental e estableceuse un goberno federal con dúas cámaras lexislativas e dividiuse os poderes lexislativo, executivo e xudicial (república democrática). A súa constitución inclúe os principios de igualdade e liberalismo político.
 • Maximilian Robespierre (1758-1794)

  Maximilian Robespierre (1758-1794)
  Maximilien François Marie Isidore de Robespierrem (Maximilien Robespierre ou Maximilian Robespierre) foi avogado de profesión (1758-1774), escritor, orador e político francés alcumado “o Incorruptible”. Foi o fogar máis importante durante os anos da Revolución Francesa, tamén foi presidente da Convención Nacional en dúas ocasións con dous xacobinos. Descrito como un gran orador, sentíase atraído polas ideas ilustradas que poboaban Francia e, concretamente, polas consignas de Rousseau.
 • Period: to

  A Revolución Industrial

  Comezada en Inglaterra durante a segunda metade do século XVIII (entre 1760 e 1840).
  A Revolución Industrial é un período histórico de transformacións económicas e sociais, que desatou cambios sen precedentes para as sociedades de todo o mundo. Caracterizouse polo uso das novas tecnoloxías aplicadas á produción en masa (tamén chamada produción en serie).
 • Napoleón Bonaparte (1769-1821)

  Napoleón Bonaparte (1769-1821)
  Foi militar, estadista, Primeiro Cónsul (1799 - xeneral republicano durante a Revolución Francesa e artífice do golpe de estado do 18 de Brumario) e emperador dos franceses. A súa figura xurdiu cunha mula da Revolución Francesa. Napoleón foi famoso polas súas conquistas ou control efectivos de todos os tellados de Europa occidental e central durante a década. Pero despois de abdicar foi desterrado para o resto da súa vida na illa de Santa Elena.
 • Clement de Metternich (1773-1859)

  Clement de Metternich (1773-1859)
  Foi unha das figuras políticas máis destacadas da primeira metade do século XIX, tamén foi estadista, chanceler (desde 1821 adscrito a Chegada das Revolutions) e diplomático austríaco (27 anos ou ministro de Dorian). Asuntos de Dorian Affairs). Foi o rival político de Napoleón e o máis feroz defensor do absolutismo. Destacou especialmente por idear a Restauración e concentrar a hexemonía europea en Austria despois do Congreso de Viena para restaurar ou Antigo Réxime.
 • Period: to

  Industrialización

  Comezou a mediados do século XVIII e principios do XIX.
  A industrialización é un fenómeno económico baseado na produción de bens a gran escala ou de forma intensiva. A través do proceso de industrialización, unha economía crece estimulando a produción industrial de gran volume coa axuda de maquinaria máis avanzada (a mecanización dos procesos de traballo, a incorporación de maquinaria, a produción en masa e o uso do carbón como fonte de enerxía).
 • Liberalismo

  Liberalismo
  Nacido na Ilustración durante o século XVIII (con perspectiva contemporánea, 1789).
  O liberalismo é unha filosofía política, moral e económica que defende a liberdade individual, a limitación do poder do Estado, así como a igualdade ante a lei. . Tamén promoveu a democracia representativa e o estado de dereito para eliminar aspectos tan salientables como a monarquía absoluta, a nobreza, o estado confesional e o dereito dos reis.
 • Nacionalismo

  Nacionalismo
  Xorde a finais do século XVIII (xunto coa Revolución Francesa de 1789 a 1804) e desenvólvese durante o século XIX.
  O nacionalismo é unha ideoloxía que destaca e promove a idea de que a nación é o elemento máis importante na constitución dun Estado. Pódese definir como un conxunto de persoas que comparten determinados elementos, sexan conscientes diso ou non. Co cal, a idea de unidade e de nación é o elemento sobre o que xira toda política estatal e territorial.
 • Period: to

  Revolución Francesa

  Os opositores ao Antigo Réxime (o Terceiro Estado - Asamblea Nacional) comezaron por violentos conflitos sociais e políticos cos partidarios en 1789. Deste modo, fixeron un grave impacto na sociedade política de Europa daquela época.Logo, grazas ao Napoleón Bonaparte (1799), terminouse co Antigo Réxime, dentro deste, contamos coa crecente desigualdade social e económica. No século no VIII, para salvar a república, Pierre Daunou redactou unha Constitución concentrar o poder en mans de Napoleón.
 • Period: to

  Anarquismo

  Naceu en Europa, a mediados do século XIX, e os seus principais referentes teóricos son Bakunin e Proudhon.
  Anarquismo é sen autoridade nin poder, principios que deron lugar a un movemento político de esquerdas. En 1793, William Godwin publicou A Question About Political Justice, na que presentaba a súa visión dunha sociedade libre así como unha crítica ao goberno. Algúns consideran este texto como o primeiro tratado anarquista, chamando a Godwin o fundador do anarquismo filosófico.
 • Period: to

  Socialismo

  O termo "socialismo" foi acuñado a principios do século XIX (orixinouse nos movementos revolucionarios de mediados e finais do século XVIII e pola preocupación polos problemas sociais asociados ao capitalismo) e foi aportado por Robert Owen, Karl Marx ( 1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895).
  O socialismo é un sistema de organización social e económica baseado na propiedade colectiva ou estatal e na administración dos medios de produción e distribución de mercadorías.
 • Period: to

  O Congreso de Viena

  Foi un encontro internacional celebrado na capital austríaca, convocado co obxectivo de restablecer as fronteiras de Europa tras a derrota de Napoleón Bonaparte e reorganizar as ideoloxías políticas do Antigo Réxime. A súa intención era devolver Europa á situación anterior á Revolución Francesa (1789), para restablecer as fronteiras nacionais que foran alteradas case 20 anos antes e garantir un equilibrio de poderes que evitaría outra serie de conflitos.
 • Otto von Bismarck (1815-1898)

  Otto von Bismarck (1815-1898)
  Foi un estadista e político alemán, foi arquitecto da unidade alemá, cousa que logrou despois de provocar varias guerras contra dous países. Ademais, foi unha persoa importante nas relacións internacionais na segunda metade do século XIX. Foi alcumado "canciller de Ferro" por unha determinación que perseguía obxectivos políticos e foi el quen formou unha triple alianza con Italia e Austria-Hungría en 1882.
 • O ciclo revolucionario de 1820

  O ciclo revolucionario de 1820
  As revolucións de 1820 tiveron lugar principalmente nos países do arco mediterráneo. Onde a volta ao absolutismo fora máis forte tras o restablecemento da vella orde europea no Congreso de Viena en 1815 e lugares que foron moi influenciados polas ideas de Napoleón, especialmente en España e Nápoles. Aquelas revolucións eran movementos liderados por minorías, de tendencia liberal e democrático-radical con participación das clases populares. Porén, salvo en Grecia, o resto falla.
 • Víctor Manuel II (1820-1878)

  Víctor Manuel II (1820-1878)
  Foi o último rei do Reino de Sardeña (o primeiro rei de Italia) e duque de Savoia. Fillo primoxénito de Carlos Alberto I, rei de Cerdeña e de María Teresa de Austria, princesa da Toscana. Levou para a unificación italiana.
 • As revolucións de 1830

  As revolucións de 1830
  Unha serie de revolucións desenvolvidas en Europa. Moitos deles tiveron éxito, como o que levou á independencia de Bélxica do Reino dos Países Baixos. Afecta en Francia, Holanda, Polonia e os ducados de Parma e Módena.
  Os obxectivos dos movementos revolucionarios de 1830 foron as loitas entre: o liberalismo contra o absolutismo; as novas clases medias, a burguesía, contra a aristocracia e; nacionalismos contra ocupantes estranxeiros.
 • O ciclo revolucionario de 1848

  O ciclo revolucionario de 1848
  Ocorreu por crises económicas (xunto coa Revolución Industrial, afectaron a Europa en zonas rurais, industriais e financeiras de 1845 a 1848) e crises políticas e sociais (provocadas polo descontento xerado pola crise económica) . Pero tamén depende doutros problemas que cada país plantexa, por exemplo, en Francia é por tipo político e social e en Hungría é por carácter nacional.
 • Period: to

  Capitalismo

  Naceu a finais do século XV e principios do XVI (aínda que non chegou á madurez ata o século XIX).
  O capitalismo é un sistema económico e social baseado no feito de que os medios de produción deben ser de propiedade privada, o mercado serve como mecanismo para asignar eficientemente os recursos escasos e o capital serve como fonte para xerar riqueza.
 • Period: to

  Os procesos de unificación de Italia e Alemaña

  Entre 1848 e 1871, alemáns e italianos conseguiron por fin a división territorial herdada da Idade Media. O proceso de unificación dos estados do norte de Alemaña en 1866 xurdiu do enfrontamento entre os dous estados máis poderosos da rexión: Austria e Prusia. Logo, tras a vitoria na guerra franco-prusiana e a anexión dos territorios de Alsacia e Lorena en 1870, os estados do sur foron incorporados á Confederación.
 • Sindicalismo

  Sindicalismo
  Xorde ao calor das primeiras fábricas de Inglaterra na primeira metade do século XIX, e consolídase coa expansión das grandes empresas a finais dese século e principios do XX.
  O movemento sindical ou sindicalismo é a parte do movemento obreiro que se organiza a través dos sindicatos, organización que agrupa aos traballadores en función do traballo que realizan para defender os seus intereses comúns.