Thumb 350 570538

EVOLUCIÓ DEL DRET LABORAL A ESPAÑA

 • La legalització de les primeres associacions obreres.

  La legalització de les primeres associacions obreres.
  El 28 de febrer del 1839, el Govern va concedir l'autorització de societats mutualistes i cooperatives, encara que deixava als dirigents polítics regionals el seu reconeixement. Es va fundar, el 1839, una «Societat de Teixidors del cotó», no tolerada. Font: Historia del movimiento obrero en Españahttps://www.omegalfa.es
 • La primera vaga general a España

  La primera vaga general a España
  El lema d'aquella primera vaga que va tenir lloc el 1855 va ser «associació o mort», exigint la llibertat d'associació, davant de la prohibició recent que el Capità General de Catalunya havia imposat per a l'associacionisme proletari. Font:
  https://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com
 • Es prohibeixen totes les associacions obreres.

  Es prohibeixen totes les associacions obreres.
  Es van prohibir totes les associacions obreres, però l'associacionisme obreres van continuar la marxa en la clandestinitat. Font: Historia del movimiento obrero en España - nódulo materialistahttps://nodulo.org
 • Fundació del PSOE a Madrid

  Fundació del PSOE a Madrid
  El Partit Socialista es va fundar clandestinament a Madrid, el 2 de maig de 1879, al voltant d'un nucli d'intel·lectuals i obrers, encapçalats per Pablo Iglesias.
  El PSOE va ser així un dels primers partits socialistes que es van fundar a Europa, com a expressió dels afanys i interessos de les noves classes treballadores nascudes de la revolució industrial. Font:
  http://web.psoe.es/pinto/docs/169955/page/fundacion.html
 • Fundació de la UGT

  Fundació de la UGT
  Es va organitzar a base de Sindicats d'Ofici i per Federacions, queda aprovat un programa de fixació de salaris mínims i s'acorda la jornada de vuit hores. Font:
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_General_de_Treballadors
 • Llei d'accident de treball

  Llei d'accident de treball
  Ni guants, ni cascos, ni barreres, ni mascaretes... Això va canviar el 1900, amb la promulgació de la Llei d'Accidents del Treball, que es considera la primera norma de seguretat social a Espanya. Font:
  https://www.coordinacae.com/blog/ley-accidentes-de-trabajo/
 • Aprobació de la jornada laboral

  Aprobació de la jornada laboral
  Després de 44 dies el Govern va decidir atendre les reivindicacions sindicals i el 3 d'abril de 1919 es va signar el decret a través del qual es fixava la jornada laboral màxima de vuit hores diàries i Espanya es va convertir així al primer país a establir per llei la jornada de vuit hores. Font:
  https://www.cope.es
 • La dictadura de Primo de Rivera

  La dictadura de Primo de Rivera
  El 14 de setembre del 1923 es va declarar l'estat de guerra, que duraria fins al 16 de març del 1925. El 15 de setembre s'aprovava el reial decret que establia un directori militar que assumia totes les funcions del poder executiu. Primo de Rivera es convertia en cap de Govern i únic ministre. Font:
  http://www.historiasiglo20.org/HE/12b-1.htm
 • Segona república: constitucionalització del dret del treball.

  Segona república: constitucionalització del dret del treball.
  En aquesta república es recull per primer cop en una Constitució 31 determinants drets del treballador, tant col·lectiu com individual. http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/introduccion/trabajo/trabf10.htm
 • Creació de la llei de convenis col·lectius.

  Creació de la llei de convenis col·lectius.
  "Els convenis col·lectius sindicals tendeixen a fomentar l'esperit de justícia social i sentit d'unitat de producció i comunitat de treball, així com la millora del nivell de vida dels treballadors i l'elevació de la productivitat". https://ca.wikipedia.org/wiki/Conveni_col%C2%B7lectiu
 • Constitució espanyola

  Constitució espanyola
  El text constitucional recull contingut directament relacionat amb la feina com els drets laborals específics. https://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3_espanyola_de_1978
 • Estatut dels treballadors

  Estatut dels treballadors
  En aquesta llei s'ha contemplat tota la base de la normativa laboral espanyola, que posteriorment seria regulada a les normes que per a cada matèria fos procedent. Font:
  https://es.wikipedia.org/
 • Prevenció de riscos laborals

  Prevenció de riscos laborals
  Determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats necessari per establir un nivell adequat de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. Font:
  https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
 • Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

  Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere
  Llei manifesta que la violència de gènere «es tracta d'una violència que es dirigeix ​​sobre les dones pel fet mateix de ser-ho.
  Aprovada amb tots els vots a favor al Congrés de Diputats, convertint-se en la primera i única llei integral contra la violència de gènere a Europa. https://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_org%C3%A0nica_de_mesures_de_protecci%C3%B3_integral_contra_la_vio
 • Reial decret legislatiu.

  Reial decret legislatiu.
  La seva missió és regular les relacions laborals establint un marc mínim pel qual es regeixin les relacions entre l'ocupador i l'empleat i on s'estableixen les obligacions i els drets de les dues parts. https://ca.wikipedia.org/wiki/Reial_decret
 • Llei general de seguretat social

  Llei general de seguretat social
  La Seguretat Social troba la seva regulació bàsica al Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, que va entrar en vigor el 2 de gener de 2016. Font:
  https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social_(Espa%C3%B1a)