Àtom

Timeline created by juditrodriguez
 • Llei de la conservació de la masa - Antoine L. Lavoisier

  Llei de la conservació de la masa - Antoine L. Lavoisier
  La llei de conservació de la massa o llei de conservació de la matèria és una de les lleis fonamentals en totes les ciències naturals. Va ser elaborada per Lavoisier i altres científics que el van succeir. Estableix un punt molt important: "En tota reacció química la massa es conserva, és a dir, la massa consumida dels reactius és igual a la massa obtinguda dels productes".
 • Llei de les proporcions recíproques - Ricther y Wenzel

  Llei de les proporcions recíproques - Ricther y Wenzel
  Els pesos dels elements diferents que es combinen amb un mateix pes d'un element donat, són els pesos relatius a aquells elements quan es combinen entre si, o bé múltiples o submúltiples d'aquests pesos. " exemple:En les reaccions d'una mateixa quantitat d'hidrogen (1 gram) amb dos elements diferents, observem les quantitats de combinació:
  N2 + 3 H2 --> 2 NH31 g. H2<-->4.66 g. N2H2 + ½ O2 --> H2O
  1 g. H2<-->8 g. O2
 • Llei de les proporcions definides - Louis J. Proust

  Llei de les proporcions definides - Louis J. Proust
  En 1799. Joseph Proust (1754-1826) va establir que "Cent lliures de coure, dissolt en àcid sulfúric o nítric i precipitat per carbonat de sodi o potassi, produeixen invariablement 180 lliures de carbonat de color verd." *. * Aquesta observació i altres similars van constituir la base de la Llei de Proust, o la Llei de les proporcions definides
 • Llei de les proporcions múltiples - John Dalton

  Llei de les proporcions múltiples - John Dalton
  La llei de Dalton o llei de les proporcions múltiples formulada el 1802 pel físic, químic i matemàtic britànic John Dalton, és una de les lleis estequiomètriques més bàsiques. Va ser demostrada pel químic i físic francès Louis Joseph Gay-Lussac.
 • Llei dels volums de combinació - J. L. Gay-Lussac

  Llei dels volums de combinació - J. L. Gay-Lussac
  En una reacció química, els volums de les substàncies gasoses que intervenen guarden entre si una proporció de nombres enters i senzills, si es mesuren en les mateixes condicions de pressió i temperatura.
 • Teoria atómica - John Dalton

  Teoria atómica - John Dalton
  En física i en química la teoria atòmica és una teoria sobre la natura de la matèria que estableix que la matèria es composada per unitats discretes anomenades àtoms, concepte oposat a la possibilitat que la matèria pugui ser dividida indefinidament en parts més petites. La teoria atòmica va començar essent un concepte filosòfic a l'antiga Grècia i a l'Índia i va arribar al camp de la ciència vers el segle XIX quan els descobriments en el camp de la química van mostrar que la matèria era formada
 • Descobriment de l'electró - J. J. Thomson

  Descobriment de l'electró - J. J. Thomson
  L'existència de l'electró, el valor de la seva càrrega i de la seva massa, es van verificar principalment a través de tres fenòmens:Electròlisi, Descàrregues elèctriques en un tub de gas a baixa pressió i Radioactivitat natural.
 • Model atòmic de Thomson - J. J. Thomson

  Model atòmic de Thomson - J. J. Thomson
  El model atòmic de Thomson, és una teoria sobre l'estructura atòmica proposta en 1904 per Joseph John Thomson, qui va descobrir el electrón1 el 1897, molt abans del descobriment del protó i del neutró.
 • Model atòmic de Rutherford - Ernest Rutherford

  Model atòmic de Rutherford - Ernest Rutherford
  El model atòmic de Rutherford és un model atòmic o teoria sobre l'estructura interna de l'àtom proposat pel químic i físic britànic-neozelandès Ernest Rutherford per explicar els resultats del seu "experiment de la làmina d'or", realitzat el 1911.
 • Descobriment del neutró - James Chadwick

  Descobriment del neutró - James Chadwick
  Mitjançant diversos experiments es va comprovar que la massa de protons i electrons no coincidia amb la massa total de l'àtom, per tant, el físic E. Rutherford va suposar que havia d'haver un altre tipus de partícula subatòmica a l'interior dels àtoms. Aquestes partícules es van descobrir pel físic J. Chadwick. En no tenir càrrega elèctrica van rebre el nom de neutrons. El fet de no tenir càrrega elèctrica va fer molt difícil el seu descobriment.