Feudalismo2 1

L'Europa Feudal

 • Oct 24, 1000

  Europa cristiana

  Europa cristiana
  Cap a l’any 1000, la majoria dels habitants de l’Europa occidental eren cristians. Tots se sentien membres d’una mateixa comunitat, la cristiandat.
  L’Església mantenia la unitat dels creients i en fixava les obligacions religioses.
  Seguir les normes de l’Església servia per redimir els pecats, assolir la vida eterna i evitar la condemna a l’infern.
 • La fragmentació de l'imperi carolingi

  La fragmentació de l'imperi carolingi
  A la mort de Carlemany, l’imperi es va desmembrar. L’any 843 els successors de Carlemany van dividir l’imperi en diversos regnes.
 • L'economia de L'Europa Feudal

  L'economia de L'Europa Feudal
  L'economia de L'Europa Feudal era especialment l'economia agrària, que és quan la gent viu del camp, peró hi havia l'artesenia i altres. Peró la que més destacava era l'agrària.
 • El rei i els seus vassalls

  A la cúspide de la societat feudal se situava el rei. Els monarques eren representants de Déu a la Terra, amb la missió de governar el seu poble i de mantenir unit el seu regne.
  El rei tenia les següents atribucions:
  Dirigir campanyes militars.
  Demanar impostos en cas de guerres, coronacions, casaments, etc.
  Exercir de jutge suprem en litigis o plets, però no podia interferir en els feus dels seus nobles o dels de l’Església.
 • Els grups privilegiats

  Els grups privilegiats
  A la societat feudal, la funció principal de la noblesa, i del mateix rei, era la de ser guerrers. Eren els cavallers.
  Els fills de les famílies nobles eren educats i ensinistrats com a guerrers. Als divuit anys se’ls armava cavallers en una cerimònia en què rebien les armes.
  Els nobles feien la guerra per defensar el seu territori o per enfrontar-se a altres nobles.
  La seva funció social permetia a la noblesa viure amb privilegis.
 • pagesos de l'epoca feudal

  pagesos de l'epoca feudal
  Els pagesos eren la majoria de la població (90 %). Podem distingir dues categories:
  Els pagesos lliures (vilans o alodials), que podien ser propietaris de la seva terra, cosa poc freqüent, i disposar lliurement de si mateixos.
  Els serfs, que no tenien llibertat personal i estaven lligats a la terra del senyor.
  El rendiment de la terra era escàs i es practicava la rotació biennal, és a dir, es treballava la meitat de les terres i l’altra meitat es deixava reposar.
 • L'habitatge dels pagesos

  L'habitatge dels pagesos
  Els pagesos vivien en pobles petits o en cases disseminades. Als pobles hi vivien també alguns artesans o petits comerciants.
  Les cases eren senzilles, amb una o dues habitacions i, a vegades, un magatzem o un estable, encara que resultava habitual que els animals els tinguessin a la mateixa casa.
  El sòl era de terra, i una llar de foc els servia per escalfar-se, il·luminar i cuinar.
  El mobiliari era escàs.
 • origens del feudalisme

  origens del feudalisme
  En aquesta situació de crisi, el poder dels monarques era molt dèbil. Per poder governar i mantenir unit el seu regne, els monarques van haver de comptar amb els nobles.
  Els monarques van establir amb els nobles un sistema de relacions conegut com a vassallatge.
  Molts dels antics comtes, càrrecs eclesiàstics i altres grans propietaris es van convertir en senyors feudals.
  Aquesta noblesa repartia entre altres nobles menys importants, cavallers o guerrers, una part de les seves terres (feus) perqu
 • Viure al feu

  Viure al feu
  El feu el constituïen les terres que el rei o un noble havia atorgat a un altre senyor feudal.
  El senyor feudal es reservava les millors terres per a ell, la reserva senyorial, i les treballaven els seus serfs. En aquestes terres hi solia haver el castell.
  El senyor repartia una altra part de les terres en lots (masos) que eren lliurats a serfs o a camperols lliures, a canvi del pagament d’unes rendes.
  El senyor feudal tenia, a més, sobre totes les terres del feu, les pròpies o les d’altres pro
 • L'Imperi Carlemany

  L'Imperi Carlemany
  Carlemany, rei dels francs, va unificar una gran part de les terres de l’Europa occidental.
  Carlemany es va proclamar emperador l’any 800 i va intentar ser el successor dels antics emperadors romans.
  Per això, va elaborar lleis i va organitzar el territori en comtats governats per comtes.
  Per defensar les terres frontereres, va crear les marques, que tenien un exèrcit dirigit per un marquès.
 • Period: to Oct 20, 1000

  Europa feudal

  El feudalisme és l'organització social, política i econòmica basada en el feu que va predominar a l'Europa occidental