The Cold War

 • Period: to

  Vadimir Lenin

 • Harding

 • Coolidge

 • Period: to

  Joseph Stalin

 • Hoover

 • FDR

 • Truman

 • Period: to

  Georgy Malankov

 • Eisenhower

 • Period: to

  Nikita Khrushchev

 • JFK

 • Johnson

 • Period: to

  Leonid Brezhnev

 • Nixon

 • ford

 • Carter

 • Reagan

 • Period: to

  Yuri Nadropov

 • Period: to

  Konstantin Chernenko

 • Period: to

  Mikhail Gorbachev

 • George H.W. Bush