Simbolisme

By cc20729
 • Odilon Redon

  Odilon Redon
 • Mikhaïl Vrúbel

  Mikhaïl Vrúbel
 • James Ensor

  James Ensor
 • Gustav Klimt

  Gustav Klimt
 • Edvard Munch

  Edvard Munch
 • Alfred Kubin

  Alfred Kubin
 • Period: to

  Simbolisme

 • Aranya somrient (Redon)

  Aranya somrient (Redon)
 • The Eye, Like a Strange Balloon, Mounts toward Infinity (Redon)

  The Eye, Like a Strange Balloon, Mounts toward Infinity (Redon)
 • Els ulls tancats (Redon)

  Els ulls tancats (Redon)
 • El dimoni assegut (Vrúbel)

  El dimoni assegut (Vrúbel)
 • Dimoni i Àngel amb l'ànima de Tamara (Vrúbel)

  Dimoni i Àngel amb l'ànima de Tamara (Vrúbel)
 • El crit (Munch)

  El crit (Munch)
 • Amor i dolor (Munch)

  Amor i dolor (Munch)
 • Madonna (Munch)

  Madonna (Munch)
 • Entrada de crist a Brucel·les (Ensor)

  Entrada de crist a Brucel·les (Ensor)
 • Autoretrat amb màscares (Ensor)

  Autoretrat amb màscares (Ensor)
 • El pintor d’esquelets (Ensor)

  El pintor d’esquelets (Ensor)
 • La princesa cigne (Vrúbel)

  La princesa cigne (Vrúbel)
 • Judit i Holofernes (Klimt)

  Judit i Holofernes (Klimt)
 • Death jump (Kubin)

  Death jump (Kubin)
 • Ophelia (Redon)

  Ophelia (Redon)
 • Nuestra madre tierra (Kubin)

  Nuestra madre tierra (Kubin)
 • Home a la tormenta (Kubin)

  Home a la tormenta (Kubin)
 • La dama de oro (Klimt)

  La dama de oro (Klimt)
 • Dànae (Klimt)

  Dànae (Klimt)
 • El beso (Klimt)

  El beso (Klimt)