Koolimaja

KSG ajatelg

By hallu
 • Koolimajas alustati õppetööga

  Koolimajas alustati õppetööga
  1960 õa alustati koolimajas õppetööga
 • Saksa keele süvaõppeks valmistumine

  Tänu saksa keele õpetajate aktiivsusele ja haridusministeeriumi toetusele alustati 1961/62 õppeaastal ettevalmistust saksa keele süvaõppele üleminekuks.
 • Alustati Saksa keele süvaõppega

  Saksa keele süvaõppega alustati 1962/63 õppeaastal algklassides ning aasta- aastalt jõuti kahe paralleelklassiga abituuriumini. Esimesed süvaklasside õpilased lõpetasid keskkooli 1969.a.
 • Tekkisid esimesed kontaktid

  Esimesed kontaktid Saksa Demokraatliku Vabariigiga tekkisid 1965/66. õa.
 • Moodustati reaal- ja humanitaarharu

  Moodustati reaal- ja humanitaarharu
  1989/1990.õa. alustati sihipärast arendustegevust gümnaasiumis ka teistes õppeainetes, moodustati reaal- ja humanitaarharu, mida õpilased võisid valida lisaks saksa keele süvaõppele ning tehti vajalikud muudatused tunnijaotusplaanis ja aineprogrammides.
 • Hakkas kuuluma kooli kollektiivi vähemalt 1 välisõpetaja Saksamaalt

  Alates 1992/1993.õa. kuulub kooli õpetajate kollektiivi vähemalt üks välisõpetaja Saksamaalt ning alates 1995. aastast on Kadrioru Saksa Gümnaasium rahvusvahelise keeleeksami “Sprachdiplom II” üleriigiline keskus. Keeleeksami sooritanud õpilased omandavad õiguse õpingute jätkamiseks Saksamaa ülikoolides lisaeksamiteta.
 • Hakati õpetama inglise keelt

  1994.a. sügisest hakati B võõrkeelena õpetama inglise keelt ning valikainena vene keelt ja prantsuse keelt.
 • Hakati kasutama uusi õpikuid

  1995/96.õa. hakati saksa keele süvaõppes kasutama uusi õpikuid. Kui varem õpetati keelt teemade kaupa, siis nendes õpikutes on kontsentreerutud keelele kui suhtlemisvahendile.
 • Esindas kooli õpilasgrupp mängueuroparlamendi töös

  Esindas kooli õpilasgrupp mängueuroparlamendi töös
  1997.a. esindas kooli õpilasgrupp Eestit Luksemburgis mängu-Europarlamendi töös.
 • Avati arvutiklass

  1998/1999.õa. avati 10 arvutiga arvutiklass, mis võimaldas arvutiõpetuse tunnid õppekeskusest kooli tuua.