Høymiddelalder i Norge - Embla

 • 1130

  Borgerkrigene

  Borgerkrigene
  Etter kong Sigurd Jorsalfare døde i 1130 ble en fredelig periode avløst av en strid om kongemakten, dette varte helt frem til 1240. Denne hundreårsperioden ble kalt for borgerkrigstiden.
 • 1152

  Norge som egen kirkeprovins

  Norge som egen kirkeprovins
  I 1152-53 ble Norge innenfor Den romersk-katolske kirken med felles erkebiskop. Med erkebispesete i Nidaros var kirkeprovinsen direkte underlagt paven i Roma. Det omfattet i alt 11 bispedømmer, fem i Norge og seks ute på øyene vest i havet.
 • 1161

  Ny tronefølgelov

  Ny tronefølgelov
  Da Magnus Erlingsson ble valgt og hyllet til konge i 1161 ble det også vedtatt en ny tronefølgelov. Loven slo fast at Norge skulle være et enekongedømme. Det vil si at den eldste ektefødte kongssønn hadde førsterett på tronen.
 • 1176

  Kong Sverres oppgjør

  Kong Sverres oppgjør
  Sverre Sigurdsson kom til Norge og hevdet at han var kongssønn. Han ble leder for birkebeinerne, en fattig norsk oppgjørsgruppe. Han lot sei hylle til konge på et allting i Trøndelag og utfordret kongedømmet til Magnus Erlingsson, som var støttet av kirken og store deler av landets verdslige aristokrati. Han ende med seierend og både Magnus Erlingsson og faren hans Erlend Skakke falt i slaget.
 • 1194

  Strid mellom birkebeinerne og baglerne

  Strid mellom birkebeinerne og baglerne
  Det ble ingen fredelig regjeringstid for Sverre. Kirken som tidligere hadde støttet Magnus var ikke fornøyd med den nye kongen. Sverre hevdet myndighet over kirken satt til side flere av rettighetene den hadde skaffet seg. Det ble åpen strid med erkebiskopen som lyste Sverre i bann med pavelig støtte i 1194 og rømte landet. Kirken fikk støtte fra baglerne (et parti som ønsket å bli kvitt Sverre som konge) i striden mot Sverre. Striden varte ut livet hans.
 • 1217

  Birkebeinerne og baglerne samlet seg om Sverres sønnesønn

  Birkebeinerne og baglerne samlet seg om Sverres sønnesønn
  Da Sverre lå på dødsleie (1202) rådet han sin sønn Håkon Sverreson (1182-1204) til å forlike seg med kirken. Han gjorde dette, likevel ble det ikke full slutt på striden før birkebeinerne og baglerne samlet seg om Sverres sønnesønn, Håkon Håkonsson (1204-1263), som ble konge i 1217.
 • 1239

  Ekspansjonstid og opprør

  Ekspansjonstid og opprør
  Da Håkon Håkonsson (1204-1263) ble valgt som konge i 1217 utviklet landet seg med årene. Kongemakten ble styrket og styringen av landet ble fastere organisert. Dette førte til at folketallet økte, bøndene produserte mer mat, grensene ble utvidet og kontakten med omverdenen ble større.
  Til å begynne med styrte Håkon sammen med Skule Bårdsson, som også var av kongeslekt. Skule gikk i opprør mot Håkon i 1239, men ble drept.
  Det ble fastere styringsorganer sentralt og lokalt under Håkons regime,
 • 1260

  Arvekongedømme

  Arvekongedømme
  1260 var året Norge fikk en ny tronfølgelov. Det ble nå innført en arvekongedømme, i motsetning til tidligere da retten til å bli konge var bygd opp på en kombinasjon av arv og valg. Kongens første ektefødte sønn hadde rett til tronen, og skulle tas til konge uten noen form for valg. Dette første til en sterkere kongemakt, og kirken mistet sin innflytelse på kongemakten.
 • 1274

  Magnus Lagabøtes landslov

  Magnus Lagabøtes landslov
  Håkon Håkonssons sønn, Magnus Lagabøtes(1238-80) ble konge etter sin far. Han innførte en felles landslov for hele landet som ble vedtatt på tingene i perioden 1274-1276. Dette første til at hele Norge fikk felles lover, istedenfor mange ulike lover på de ulike stedene.
 • 1300

  Befolkningsvekst

  Befolkningsvekst
  Folketallet økte enormt rundt år 1300. Da lå befolkningstallet i Norge omtrent mellom 360 000 450 000. På grunn av den store veksten forsvant behovet for treller og arbeidskraft.
 • 1300

  Byrder for norske bønder

  Byrder for norske bønder
  Det var så og si bøndene som fikk finansieringen av kongedømmet og overklassens velstand til å gå rundt. Det var mange leilendinger som betalte jordleie, i tillegg måtte alle betale skatt til kongen og tiende til kirken. Om man brøt loven og kristenrettsregler måtte man betale bøter. Bøndene måtte også stille med våpen, skip, mannskap og proviant til leidangen, og vedlikeholde veier og broer. Bøndene var likevel ganske frie i forhold til bønder i resten av Europa.
 • 1349

  Svartedøden

  Svartedøden
  I august 1349 kom det et handelsskip til Bergen fra England. Mannskapet var pestsmittet, og tok med seg smitten til Norge. Historikere regner med at rundt halvparten av befolkningen i Norge døde på grunn av svartedauden. Landet ble rammet en rekke ganger i tiden som fulgte, det var ikke før 1650 at folketallet var tilbake der det var før svartedauden rammet Norge.
 • 1355

  Unionstid

  Unionstid
  Da Kong Håkon 5. døde i 1319 etterlot han seg ingen sønner, men en datter. Hun giftet seg med Magnus Eriksson, som også var konge i Sverige. Dette førte til at Norge og Sverige fikk en felles konge. Senere (1343) bestemte det norske riksrådet seg for at Magnus' sønn skulle få overta kongedømmet da han var gammel nok (1355) dermed var unionstiden med Sverige over for denne gang.