History of Explorers

By Sherm90
 • Period: 1450 to 1500

  Bartholomew Dias

 • Period: 1451 to 1521

  Amerigo Vespucci

 • Period: 1451 to 1506

  Christopher Columbus

 • Period: 1460 to 1524

  Vasco Da Gama

 • Period: 1478 to 1541

  Francisco Pizarro

 • Period: 1480 to 1521

  Ferdinand Magellan

 • Period: 1485 to 1547

  Hernan Cortes

 • Period: 1488 to 1559

  Cabeza de Vaca

 • Period: 1500 to 1542

  Hernando de Soto

 • Period: 1510 to 1554

  Francisco Coronado

 • Period: 1540 to

  Francis Drake

 • Period: 1565 to

  Henry Hudson

 • Period: to

  Vitus Bering

 • Period: to

  James Cook

 • Period: to

  James Bruce

 • Period: to

  Daniel Boone

 • Period: to

  Alexander Mackenzie

 • Period: to

  Alexander Von Humbolt

 • Period: to

  Mungo Park

 • Period: to

  Merriweather Lewis

 • Period: to

  Simon Fraser

 • Period: to

  Zebulon Pike

 • Period: to

  Johann Ludwig Burckhardt

 • Period: to

  George Everest

 • Period: to

  Alexander Laing

 • Period: to

  René Caillié

 • Period: to

  David Livingstone

 • Period: to

  Heinrich Barth

 • Period: to

  Robert O'Hara Burke

 • Period: to

  Richard Francis Burton

 • Period: to

  James Grant

 • Period: to

  John Wesley Powell

 • Period: to

  Gustav Nachtigal

 • Period: to

  George Schweinfurth