D3 laboral

Evolució Dret Laboral

 • 400

  Esclaus

  Esclaus
  Es remunta a la prehistoria, encara que es va institucionalitzar quan els avanços agrícoles van propiciar l'establiment de societats organitzades que requerien abundant mà d'obra. Els esclaus s'obtenien dels presoners de guerra, delinqüents, gents d'una altra raça o religió o persones que eren venudes pels seus familiars a canvi del perdó d'un deute. L'esclavitud era acceptada en totes les societats antigues.
 • Period: 400 to 476

  Edat Antiga

 • 476

  Dret Laboral a l'Edat Mitjana

  Dret Laboral a l'Edat Mitjana
  En aquesta etapa el dret laboral es regeix pels gremis, els qui regulaven les condicions i prestacions de serveis dels seus agremiats i la reciprocitat de l'ajuda econòmica entre ells, formats per mestres oficials i companys.
 • Period: 476 to 1453

  Edat Mitjana

 • 480

  Feudalisme

  Feudalisme
  Sistema contractual de relacions polítiques i militars que es va caracteritzar per la concessió de feus a canvi d'una prestació.
  El feudalisme unia la prestació política i militar a la possessió de terres i tant el senyor com el vassall eren homes lliures.
 • Period: 1453 to

  Edat Moderna

 • Llei de Chapellier

  Llei de Chapellier
  Llei de Chapellier: instaura la llibertat d'empresa y prohibeix las asociacions y corporacions gremials de tot tipus.
 • Revolució Industrial

  Revolució Industrial
  La societat deixa de treballar en la agrícultura i l'artesania i es muden a la ciutat per treballar a canvi d'un salari.
  Eren dirigits per l'empresari i aquest dictava les normes laborals.
  Els obrers s'instal·laven en habitatges insans.
  L'empresari no invertia en prevenció.
  i a més havien de pagar les despeses mèdiques i farmacèutics.
  Explotació infantil i laboral.
 • Revolució Francesa

  Revolució Francesa
  Els treballadors comencen a organitzar-se i formen els primers sindicats. Es formen les primeres vagues, manifestacions i enfrontaments.
  L'estat intervé, comença a legislar i crea les primeres lleis.
 • Period: to

  Edat Contemporània

 • Llei Benot

  Llei Benot
  Després dels canvis de la revolució industrial va ser necessari començar a regular les relacions laborals.
  A Espanya la primera llei creada per a tal fi va ser la llei Benot que protegia als menors de les abusives condicions en què se'ls emprava en els establiments industrials.
 • Codi Civil Espanyol

  Codi Civil Espanyol
  Basa les relacions entre particulars en la igualtat de les parts, manifestada al contracte com acord lliure de voluntats.
 • Llei de descans dominical

  Llei de descans dominical
  És una llei que va servir perquè en l'Espanya de principis del s. XX s'avancés en favor dels drets dels treballadors. És la que obliga al fet que no es treballés els diumenges.
 • Llei de Vaga

  Llei de Vaga
  La vaga va passar d'un acte punible a ser un
  dret on està protegit per llei i tribunals.
  Actualment, la vaga és reconeguda com un dret fonamental en la Constitució Espanyola de 1978
 • Jornada de 8 hores

  Jornada de 8 hores
  Espanya va ser així el primer país d'Europa on es va aconseguir la jornada màxima de 8 hores, que era una reivindicació històrica de la classe obrera
 • Tractar de Versalles

  Tractar de Versalles
  El Tractat de Versalles va establir principis universals i essencials dels treballadors com:
  El treball no ha de considerar-se com una mercaderia.
  El pagament d'un salari adequat.
  L'adopció de 8 hores al dia o 48 hores a la setmana.
  L'adopció d'un descans setmanal, d'almenys, 24 hores, o
  L'abolició del treball infantil o que dones i homes han de rebre igual remuneració per treballs d'igual valor.
 • Ministeri de treball

  Ministeri de treball
  Eduardo Dato va crear el Ministeri de Treball i Previsió Social amb la finalitat de millorar les condicions laborals dels obrers.
 • Rectificació de convenis laborals

  Rectificació de convenis laborals
  Espanya juntament amb mes de 50 països signa el tractat de Versalles i durant els anys 1920 a 1930 rectifica nombrosos convenis com:
  Maternitat
  Desocupació
  Descans Setmanal a la indústria
  Indemnització per accident de Treball, etc.
 • Constitució de la república Espanyola

  Constitució de la república Espanyola
  Tenia un mercat de caràcter democràtic i preogresísta, que s'evidenciava en el seu primer article, on es defineix a Espanya com "una república de treballadors de totes les classes que s'organitza en un règim de Llibertat i Justícia" i s'estableixen que tots els poders emanen del poble.
 • Llei i Reglament d'accidents de treball

  Llei i Reglament d'accidents de treball
  Es declara, per primera vegada, la responsabilitat directa i objectiva de les empreses en els accidents soferts pels seus treballadors i es fomenta la institució del segur.
 • Llei de Reglamentacions de Treball

  Llei de Reglamentacions de Treball
  Llei per la qual s'estableixen normes per regular l'elaboració de les reglamentacions de treball.
 • Llei de Contractes de treball de 1944

  Llei de Contractes de treball de 1944
  En 1944 apareix la Llei de Contracte de Treball. Aquesta normativa constitueix l'autèntic corpus de la legislació laboral franquista.
 • Llei de Convenis Col·lectius

  Llei de Convenis Col·lectius
  Va suposar una valuosa aportació a l'ordenament jurídic-laboral del país, enriquint el mateix amb una major participació, a través de l'Organització Sindical, dels empresaris i treballadors directament interessats en l'establiment de les condicions per les quals han de regular-se les seves relacions laborals.
 • Reial decret Llei de Relacions de Treball

  Reial decret Llei de Relacions de Treball
  Regula, en la seva part vigent, l'exercici del dret de vaga en l'àmbit de les relacions laborals, el tancament patronal, el règim de sancions de tots dos, els conflictes col·lectius de treball i el procediment per al seu plantejament.
 • Llei Associació Interprofessional 19/77

  Llei Associació Interprofessional 19/77
  El Dret Sindical és l'ordenament normatiu de les relacions col·lectives de treball o relacions sindicals.
 • Constitució Espanyola

  Constitució Espanyola
  Convivència democràtica dins de la Constitució i de les lleis conforme a un ordre econòmic i social just.
  Protegir a tots els espanyols i pobles dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.
  Promoure el progrés de la cultura i de l'economia.
 • Llei Orgànica de Llibertat Sindical

  Llei Orgànica de Llibertat Sindical
  Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra sigui real i efectiva; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social
 • Llei d'Associació Professional

  Llei d'Associació Professional
  L'objectiu d'aquestes reformes era crear un marc legal que reglamentés les relacions laborals i afermés el poder dels sindicats, especialment de la UGT, en la negociació dels contractes de treball i en la vigilància del seu compliment.
 • Llei General de la Seguretat Social

  Llei General de la Seguretat Social
  L'Estat, per mitjà de la Seguretat Social, garanteix a les persones compreses en el camp d'aplicació d'aquesta, per complir els requisits exigits en les modalitats contributiva o no contributiva, així com als familiars o assimilats que tinguessin al seu càrrec, la protecció adequada enfront de les contingències i en les situacions que es contemplen en aquesta llei.
 • Estatut del Treballadors

  Estatut del Treballadors
  La present Llei serà aplicable als treballadors que voluntàriament prestin els seus serveis retribuits i dins de l'àmbit d'organització i adreça d'una altra persona, física o jurídica , denominada ocupador
  o empresari.
 • Acord per a la millora del creixement i l'ocupació

  Acord per a la millora del creixement i l'ocupació
  El Govern d'Espanya signa amb organitzacions sindicals i organitzacions empresarials un acord per a la millora del creixement i l'ocupació.
  Entre els punts més importants es troben l'extensió fins al 2007 del contracte de foment de l'ocupació, la pujada de les bonificacions a la contractació indefinida i la lluita contra el frau i l'abús
  A més hi ha petites millores per a la protecció davant la falta d'ocupació.
 • Reforma de la legislació laboral

  Reforma de la legislació laboral
  Està constituïda pel Reial decret-llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i per la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball. El Reial decret-Llei es va convalidar pel Congrés definitivament el 9 de setembre de 2010 i va modificar els acords signats en 2006 entre el govern i els agents socials.
 • Reforma de la legislació laboral

  Reforma de la legislació laboral
  Va ser aprovada pel Consell de Ministres d'Espanya, va modificar l'anterior reforma laboral aprovada al setembre de 2010. Mitjançant l'aprovació del «Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral», publicat l'endemà de la seva aprovació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) D'acord amb l'establert les mesures compreses van entrar en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOE.