Download

etwinning-ის პროექტის ანგარიში

 • 2023 BCE

  პროექტის გაცნობა

  პროექტის გაცნობა
  პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება სამიზნე ჯგუფში
 • პრეზენტაციების წარდგენა

  პრეზენტაციების წარდგენა
  მოსწავლეების მიერ პრეზენტაციების წარდგენა