egyetemes középkor

 • 476

  NyRómai Birodalom szétesése

  NyRómai Birodalom szétesése
  Innen számítjuk a középkort, de igaziból csak jelképes évszám
  Folyamat:
  - Gazdasági válság: kevés rabszolga-> létrejön a colonus rendszer
  városok hanyatlanak, adók csökkennek
  Kelet fejlettebb
  - barbár támadások: hunok elkergetik a gótokat (375)
  K elkergeti őket, Ny befogadja
  - a birodalom kettéválik (395) =A NyRómai Birodalom bukása:
  - utolsó császár (Romulus Augustus) lemondatása (476)
  - hunok támadás után összeomlás
  - nincs adóbevétel, önellátásra állnak át K sikeresen túléli (fejlettebb)
 • Period: 482 to 511

  Meroving Klodvig

  egyesítette és létrehozta a Frank Királyságot
  frank törzsszövetség ÉGalliában->NyRómai Birodalom bukása után önállóvá váltak
  - katolikus keresztény= pápa támogatása
  - hódítások Klodvig halála után belső harcok, az ország szétszakad, a majordomusok (major- legnagyobb, domus- háztartás-> királyi helytartó szóval) uralkodnak
  hatalom alapja a földbirtok (patrimoniális társadalom)
 • 529

  bencés rend megalapítása

  Monte Cassino hegyén
  Szent Benedek alapította
  bencés kolostorok településektől távol
  eredetileg szegények, de meggazdagodnak, mire több rend is kivált (pl ciszterciek)
 • 622

  iszlám kialakulása

  iszlám az Arab félszigeten alakult ki
  kereskedő városok
  Mohamed próféta elkezdi hirdetni az új vallást
  Mekkából Medinába tette át a székhelyét: hidzsra
  (622) ez az időszámításuk kezdete Iszlám tanításai:
  - Allah az egyetlen isten
  - akaratát a próféták közvetítik (Ábrahám, Mózes, Jézus, Mohamed)
  - Korán (életviteli szabályok)
  - 5 pillér: hitvallás, imádkozás, alamizsna, ramadan, zarándoklás Mekkába
  - mecsetek
  - dzsihad (szent háború)
  - kalifa (Mohamed utóda)
 • Period: 714 to 741

  Martell Károly

  majordomus
  Pippin fia
  megerősíti saját központi hatalmát:
  megszerzi Burgundiát
  Poitiers-i csata
 • 732

  Poitiers csata

  frankok győzelme az arabok felett
  Martell Károly majordomus Poitiers-nél legyőzte az arabokat
  majordomus tisztség örökletes (Karolingok)
  arab hódítás miatt újraegyesítik a Merovingok alatt szétszakadt királyságot (Meroving dinasztia, első:Klodvig)
 • Period: 741 to 768

  Kis Pippin

  Martell Károly fia
  letaszítja az utolsó Merovingot és király lesz
 • 751

  Karoling dinasztia alapítás

  Kis Pippin, Martell Károly fia, megfosztotta trónjától az utolsó Meroving királyt és megalapította a Karoling dinasztiát (párhuzam: Hunyadiak)
  - elismerte a római pápa
  - legyőzte az olasz longobárdokat, ÉItáliát is becsatolta,
  Róma környékét a pápának adta-> Egyházi Állam
 • Period: 768 to 814

  Nagy Károly

  Kis Pippin fia
  uralkodása alatt Frank Birodalom fénykora
  Külpolitika:
  - legyőzték a germán törzseket
  - birodalom határai Elbáig, Dunáig
  - avarok legyőzése
  Pannónia csatolása
  - veszélyeztetett peremvidékeken őr*grófságok* Nyugat és Közép Európában helyreállította az egységes keresztény birodalmat
  - nem volt főváros, a királyi udvar vándorol
  Aachen volt Nagy Károly kedvence (templomot, palotát építtet) kulturális fellendülés (Karoling reneszánsz)
  - kancellária (írásbeliség)
  - folyóírás
 • 800

  Nagy Károly császár

  Nagy Károly császár
  Nagy Károly (Kis Pippin fia)
  Nyugat és Közép Európában helyreállította az egységes keresztény birodalmat
  ezért a pápa 800-ban császárrá koronázta
 • 843

  verduni szerződés

  verduni szerződés
  Nagy Károly hatalmas birodalma szétesik
  Unokái a Frank Birodalmat 3 részre osztották
  - Ny: később Franciaország
  - K: később Németország
  - középső: Németalföldtől Itáliáig tovább aprózódik központi hatalom tovább gyengül:
  - grófi cím örökletessé
  - királyi birtokok eladományozása Nyugat Európa grófságok halmazává alakul
  egység igénye újra megerősödik a külső támadások miatt:
  - É: vikingek
  - D: arabok
  - K: magyarok
 • 955

  Augsburgi csata

  Előzmény:
  Madarász Henrik szász herceg a K-i frank területek királya
  (Karolingok kihalása után-> Capeting család) Fia, I. Ottó Augsburgnál végleg megveri a magyarokat
  -> vége a magyar kalandozásoknak
  Ezután I. Ottó terjeszkedik ÉItáliába is
 • 962

  Német Római Császárság megalapítása

  I Ottó terjeszkedik, majd a pápa római császárrá teszi őt.
  Ezután hívjuk Német- Római Császárságnak az általa alapított államalakulatot
 • Period: 1050 to 1250

  romanika korstílus

  1. sz- 13. sz romanika: római kor hasonlósága miatt
  2. ókori bazilikák mintájára épültek
  3. vastag falak, szűk ablakok (védelmi funkció)
  4. félköríves boltozatok
  5. bélletes kapuk, ablakok
  6. gádorfal (ahonnan a fény bejön)
  7. apszis (bencéseknél kerek, cisztercieknél szögletes)
 • 1054

  egyházszakadás

  egyházszakadás
  Ny és K egyház közötti különbségek-> egyházszakadás
  - római katolikus egyház
  világi és egyházi hatalom elkülönül
  pápa>érsekségek>püspökségek
  ->szerzetesrendek>apátságok
  szertartás nyelve latin
  - ortodox/ görögkeleti egyház
  világi hatalom az egyházi fölött
  konstantinápolyi pátriárka>érsek(metropolita)> püspökök
  -> szerzetesrendek
  szertartás nyelve: görög
  -> új egyházak: bolgár, görög
  mert Kkereszténység= birodalmi függés
  szertartás nemzetiségi nyelven elkülönülő szertartásrend
 • 1066

  Anglia elfoglalása

  Hódító Vilmos normann herceg
  földek nagy részét normann- francia lovagjainak adományozta
  minden hűbéres közvetlenül a királytól függött
  királyi hatalom erős Utána Anjou -Plantagenet család
  kiterjedt franciaországi birtokok, gyakran hadakoznak a kntinensen
  nemesek: pajzspénz
 • Period: 1096 to 1099

  1. keresztes hadjárat (Jeruzsálem)

  keresztes hadjárat:
  terjeszkedési kísérlet (rekonkviszta)
  Szentföld iszlám alóli felszabadítása
  - biztosítani az ereklyékhez a zarándokutat
  - katolikus befolyás kiterjesztése
  - nem elsőszülött fiúk= föld nélküli lovagok felszabadították Jeruzsálemet
  ->feudális keresztes államok létrehozása
  Szentföld és zarándokok védelmére egyházi lovagrend
  - templomosok, johanniták
  - hit fegyveres védelme
  - muzulmán ellentámadások
  - 13. századra teljesen kiszorultak a Szentföldről
 • 1122

  wormsi konkordátum

  Előzmény:
  - egyház nagy földbirtokok tulajdonosa
  (püspök->hűbérúr)
  - 11. században bevezetik a cölibátust
  - invesztitúra: püspöki kinevezés
  papok kéne válasszák, gyakorlatilag uralkodók
  - 11- 12. században konfliktus: invesztitúraháború
  (1075-1122)
  IV Henrik császár <-> VII Gergely pápa
  1077: Canossa járás (Henrik behódol) 1122: wormsi konkordátum
  - egyház független
  =önálló invesztitúra
  - egyházi birtokok császári hűbérben
 • Period: 1150 to 1350

  gótika korstílus

  1. sz- 14. sz gótika: barbár középkori= gót ~reneszánsz szerint Suger apát: fény=Isten!
  2. falak súlyát pillérek és támpillérek tartják ezért a falak vékonyabbak és magasabbak lettek
  3. ablaknyílások nagyobbak (rózsaablak, színes üvegű ablakok)
  4. csúcsív jellemző
  5. katedrális építészet
  fellendültek a társművészetek: szobrászat, festészet
 • Period: 1180 to 1223

  II Fülöp Ágost (francia)

  királyi hatalom újra kiterjed az ország egész területére
  II Fülöp Ágost
  - legyőzi az angol királyt és megszerzi a birtokait
  - Dfrancia hűbérurak legyőzése
  hűbérurak elveszítették uralkodói jogaikat, pénzverés újra királyi felségjog
 • 1210

  ferences és domonkos rend megalapítása

  Koldulórendek (extrovertáltak)
  Ferences: Assisi Szent Ferenc (népszerűek)
  Domonkos: Szent Domonkos (népszerűtlen-> inkvizíció)
  - Eretnekség elleni küzdelem során jöttek létre
  - adományokból tartják fennt magukat (birtokok helyett)
  - városokban lelkipásztorkodás és oktatás
 • 1215

  Magna Charta Libertatum

  Földnélküli János elvesztette a földjeit-> meggyengült-> engedményeket adott ki
  =Magna Charta Libertatum
  - király csak királyi tanács beleegyezésével szedhet adót
  - nemesek felett csak esküdtbíróság ítélkezhet
  - városi önkormányzatok jogai nem csorbíthatóak
  - ellenállási jog (ha a király nem tartaná be) III Henrik megpróbálta visszavonni az engedményeket, de lázadás tört ki ellene (Simon de Montfort)
  - a király a lázadást leverte
  - királyi tanács kiegészült a lovagok és városok küldötteivel
 • Period: 1285 to 1314

  IV Szép Fülöp uralkodása (francia)

  • háború finanszírozása miatt meg akarta adóztatni az egyházat -> konfliktus pápával új, franciabarát pápa megválasztása = avignoni fogság (1309-78)
  • meg akarta nyerni a nemesség jóindulatát általános rendi gyűlés összehívása (1302) a három rend (papság, nemesség, polgárság) külön ülésezett
 • 1295

  angol parlament

  I Edward uralkodása alatt vált véglegessé az angol parlament szerkezete
  - Lordok Háza: főpapok és főnemesek személyesen
  - Közösségek Háza: köznemesek és városok küldöttei
 • Period: 1309 to 1378

  avignoni fogság

  egyház a francia királyok befolyása alá került
  új székhely: Avignon
  = avignoni fogság
  hatalmi vetélkedés egyház szakadáshoz vezetett
  -> két pápa (Rómában és Avignonban)
  egyház tekintélyének megrendülése
 • Period: 1350 to 1580

  reneszánsz korstílus

  1. sz- 16. sz reneszánsz: ókori görög- római művészet *újjászületés*e trecento(14. sz), quattrocento(15. sz), cincocento(16. sz)
  2. hátterében invesztitúraharc: itáliai városok meggazdagodnak belőle -> poliszszerű autonómia
  3. központja Firenze (világi mecénások)
  4. technikák (újra)felfedezése: kupola, oszlopsorok, új témák, perspektíva, anatómiai arányok
  5. harmonikus arányok
  6. új világszemlélet: humanizmus élet élvezet előtérbe, földi örömök antik örökség újjászületése
 • 1389

  1. Rigómezei csata

  KisÁzsiába 11. században települtek be török törzsek
  13. században létrejött az Oszmán Birodalom
  Török európai terjeszkedése:
  - Balkán
  - Rigómező (1389)
  török legyőzi a szerbeket
  = legjelentősebb ellenfél Magyarország hódítás fő irányán kívűl eső területeken vazallus államok
  Moldva, Havasalföld, Erdély és a Krími Királyság
 • 1396

  Nikápolyi csata

  Luxemburgi Zsigmond verességet szenved a töröktől Nikápolyban
  ezután a védelemre rendezkedik be
 • 1402

  oszmán- tatár konfliktus

  Ázsia irányába terjeszkedés
  - oszmánok egyesítik a török államokat
  - k terjeszkedés során ütköznek a tatár birodalommal
  Timur seregeivel évtizedekre megakasztja az oszmán terjeszkedést
  1. század elején meghódítják Szíriát, Irakot, Egyiptomot és ÉAfrikát
 • 1414

  konstanzi zsinat

  • Luxemburgi Zsigmond közbenjárása
  • megszüntette az egyház szakadást
  • Husz János "eretnek" elégetése prágai egyetemi tanár huszitizmus: elutasította a papság kiváltságait (2 szín alatti áldozás híveknek is) cseh nyelvűszertartást és egyetemi oktatást követelt ->huszita felkelés mérsékeltebb kelyhesek, radikálisabb táboriták rablóhadjáratok Zsigmond+ kelyhesek kiegyeznek-> táboritákat legyőzik
 • 1453

  Konstantinápoly elfoglalása (oszmán)

  II Mohamed elfoglalja Konstantinpolyt és fővárossá teszi (Isztambul)