Αρχείο λήψης

Πολιτικές ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λισσαβόνα 2000

  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λισσαβόνα 2000
  Μετασχηματισμός της εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας
 • eTwinninng

  eTwinninng
  Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες, προκειμένου να διευκολύνουν τα σχολεία να διαμορφώσουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε οποιοδήποτε μάθημα.
 • Socrates

  Socrates
 • European Schoolnet