Kadarkorszak

Kádár-korszak

 • Period: to

  Kádár János miniszterelnöksége

 • Period: to

  Megtorlás

  Kádár leszámol a forradalmárokkal és a Rákosi rendszer kiszolgálóival.
 • A Munkásőrség megalakulása

  A Munkásőrség megalakulása
  A munkásőrség a levert 1956-os forradalom után, a szocialista hatalmi rendszer támogatására Magyarországon létrehozott, közvetlen pártirányítás alatt álló félkatonai szervezet
 • A KISZ megalakulása

  A KISZ megalakulása
  A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) a magyar kommunista állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) ifjúsági szervezete volt 1957 és 1989 között.
 • Period: to

  Münnich Ferenc miniszterelnöksége

  Keményvonalas kommunista politikus, miniszterelnök, 1956 után a rendszer második legfontosabb kádere, egyik jelképe, NKVD-ezredes.
 • Állami Egyházügyi Hivatal

  Állami Egyházügyi Hivatal
  Az Állami Egyházügyi Hivatal az állam és az egyházak közötti egyezményeket végrehajtó és a vallásokkal kapcsolatos egyéb feladatokat ellátó államigazgatási szerv volt a Magyar Népköztársaságban.
 • ENSZ leveszi napirendjéről a magyar kérdést

  Legitimizálták Kádár hatalmát. Innentől beszélünk gulyáskommunizmusról.
 • Az Elnöki tanács kegyelemben részesíti az 56-os forradalom és szabadságharc résztvevőinek túlnyomó részét

 • Period: to

  Gulyás kommunizmus

  A kommunista tömbben viszonylagos jólét. Magyarország a legvidámabb barakk. Nincsenek ellátási problémák, autóvásárlás, háztartási gépek, nyaralási lehetőség.
 • Period: to

  Fock Jenő miniszterelnöksége

  Kormányfőként az ő nevéhez fűződött az új gazdasági mechanizmus bevezetése.
 • Új gazdasági mechanizmus

  Új gazdasági mechanizmus
  Csökkent a központi tervezés szerepe és nőtt a vállalati önállóság a termelés és a beruházások terén.
  Liberalizálódtak az árak, vagyis a hatóságilag rögzített árak mellett egyes termékek árai a piaci keresletnek megfelelően alakulhattak.
  A központilag meghatározott bér­rendszer helyét egy flexibilisebb, bizonyos korlátok között a vállalatok által meghatározott szabályozás váltotta fel.
 • Prágai tavasz

  Prágai tavasz
  A Magyar Néphadsereg részt vesz Varsói Szerződés csapatainak keretein belül a csehszlovák reformtörekvéseket leverésében
 • Első metróvonal

  Első metróvonal
  1970-ben adták át első szakaszát a Deák Ferenc tér és Fehér út (Örs vezér tere) között. Ebben az időben csak kapukon keresztül lehetett bejutni a metró állomásaira. A vonalat eredetileg csak a Stadionok állomásig tervezték.
 • Rákosi meghal

  Rákosi meghal
  „Sztálin legjobb magyar tanítványát” 78 évesen, 1971. február 5-én érte utol a halál, földi maradványait később a Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra.
  http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1971_februar_5_rakosi_matyas_halala/
 • Magyar-vatikáni megállapodás

  Magyar-vatikáni megállapodás
  Mindszenty József Az USA budapesti nagykövetségéről külföldre távozhat
 • A pápa üresnek nyilvánítja a püspöki széket

  A pápa üresnek nyilvánítja a püspöki széket
  Mindszenty bíboros a szokástól eltérően 80. életévét betöltvén sem adta be a lemondását. A pápa üresnek nyilvánítja a püspöki széket és kinevezte Lékai Lászlót, aki azonban tiszteletből nem működött Mindszenty haláláig. Képen: Lékai
 • Rubik kocka

  Rubik kocka
  Rubik-kocka háromdimenziós mechanikus logikai játék, amit 1974-ben talált fel ifjabb Rubik Ernő. Ebben az időszakban több komoly magyar tudományos eredmények.
 • Mindszenty hercegprímás meghal

  Mindszenty hercegprímás meghal
  Lékai László veszi át a helyét a püspöki székben. Képen: Mindszenty József
 • Period: to

  Lázár György miniszterelnöksége

  Hivatali idejére tehető a gazdasági válság begyűrűzése, az ország eladósodása, de ezzel összefüggésben – a 80-as évek elejétől – a piaci liberalizálás is, a kisvállalkozások, GMK-k engedélyezése, a külföldi befektetők mind nagyobb arányú megjelenése, amely tényezők összességükben egyre inkább aláásták a centralizált, tervutasításos rendszert, s végül hozzájárultak az államszocializmus bukásához.
 • Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer

  Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer
  A Duna magyarországi és szlovákiai közös szakaszának komplex hasznosítására tervezett építmény. A vízlépcső létesítésének célja az energiatermelés, a hajózhatóság biztosítása, az árvízvédelem és területfejlesztés volt. Budapest kiszolgáltatott helyzetbe került a felette elhelyezkedő gát miatt. Kialakítása súlyos természetvédelmi károkkal járt.
 • Charta '77

  Charta '77
  A Charta ’77 a csehszlovák ellenzék 1977-ben közzétett politikai nyilatkozata volt, amelyet eredetileg 243 magánszemély írt alá, zömmel értelmiségiek. Hatására hazánkban is, az értelmiségi elit több mint 250 képviselője 1979-ben levelet írt Kádár Jánosnak, felszólítva az MSZMP vezetőjét, vesse latba nagy nemzetközi tekintélyét annak megakadályozása érdekében, hogy a keleti tömb országaiban politikai perek újabb hulláma kezdődjön.
 • Magyarország visszakapja a Szent Koronát az USA-tól

  Magyarország visszakapja a Szent Koronát az USA-tól
 • Kék útlevél

  Kék útlevél
  A polgárok kiutazási kérelemmel fordulhattak az illetékes szervhez, de az utazás lehetőségének megtagadása gyakori volt. A célországokat kétfelé osztották: megkülönböztették a keleti, „baráti” és a nyugati, „imperialista” utazásokat. A korszak legfőbb jellemzője, hogy az úticél szerint két különböző útlevél is létezett. A szocialista országokba szóló, „keleti” (piros) útlevél könnyebben beszerezhető volt, kevesebb korlátozással járt, mint a világ többi részére szóló (kék) útlevél.
 • Reformkísérlet a bankrendszerben

  Reformkísérlet a bankrendszerben
  Ma­gyar­or­szá­gon kezd­te meg mű­kö­dé­sét a szo­ci­a­lis­ta tömb első off­shore bank­ja, a Kö­zép-eu­ró­pai Nem­zet­kö­zi Bank Rt. (CIB), mely az MNB, va­la­mint eu­ró­pai és japán ban­kok rész­vé­te­lé­vel ala­kult. Az álla­mi pénz­ügyek­ről ho­zott 1979. évi II. tör­vény le­he­tő­vé tette, hogy Ma­gyar­or­szá­gon kül­föl­di rész­vé­tel­lel–nem ki­zá­ró­la­gos kül­föl­di tulajdon­lás­sal–is le­hes­sen ban­kot ala­pí­ta­ni, il­let­ve kép­vi­se­le­tet lé­te­síteni.
 • Farkas Bertalan az űrben

  Farkas Bertalan az űrben
  Az Interkozmosz program keretében nyílt lehetősége az űrbe jutni.
 • Újabb gazdasági reform

  Magánkézben levő kisvállalat működése
 • Beszélő folyóirat

  Beszélő folyóirat
  Szamizdatként működött, azaz illegális publikációként.
 • Választási rendszer módosítása

  Választási rendszer módosítása
  1983 évi III. törvény kötelezővé tette a kettős jelölést. A törvény szerint a jelölőgyűlések résztvevői a Hazafias Népfront két hivatalos jelöltjén kívül újabb személyt is javasolhattak. Jelölt az lett, akit a minimum két jelölőgyűlés összes résztvevőjének legalább harmada támogatott.
 • István, a király

  István, a király
  Az István, a király című rockopera már a népzene, a rock és az opera hagyományait egyesítette egy olyan történelmi témában, amely fontos volt a magyarságnak. Ráadásul áttételesen szembeállította a kádári konszolidációt a mögötte húzódó morális problémákkal.
  https://www.youtube.com/watch?v=1zs1f4wjmSI
 • Alkotmányjogi Tanács megalakulása

  Alkotmányjogi Tanács megalakulása
 • Monori találkozó

  Monori találkozó
  A monori találkozó a monorierdei kempingben 1985. június 14–16. között megtartott összejövetel volt, melyen az egymástól elszigetelt demokratikus ellenzék képviselőin kívül ötvenhatosok, reformközgazdászok, történészek, népi írók, a Kádár-rendszerrel szemben álló művészek is részt vettek; összesen negyvenöten. A tanácskozás mérföldkő az 1956 utáni magyar és közép-kelet-európai ellenzéki mozgalmak történetében. Főleg urbánus felfogású demokraták vettek rajta részt.
 • Queen koncert Budapesten

  Queen koncert Budapesten
  Első koncert a vasfüggöny mögött
 • A „lánchídi csata”

  A „lánchídi csata”
  A Petőfi térről indulva több ezer fiatal tüntet a Belvárosban és a Batthyány-örökmécsesnél, majd felterelik őket a Lánchídra, listázzák őket. A rendőrség erőszakkal lép fel, több személyt elfognak, előállítanak.
  https://mult-kor.hu/20110315_a_lanchidi_csata
 • Lakiteleki találkozó

  Lakiteleki találkozó
 • Period: to

  Grósz Károly miniszterelnöksége

  Programjában elismerte a piacgazdasági nyitás szükségességét, de a megújulást a szocializmuson belül képzelte el. Miniszterelnöksége idején vezették be a személyi jövedelemadót.
 • Magyar Demokrata Fórum

  Magyar Demokrata Fórum
  A Magyar Demokrata Fórum (MDF) magyarországi politikai párt volt, a rendszerváltás egyik meghatározó politikai szervezete. 1990-ben az első szabad választáson a legtöbb szavazatot szerezve négy évig a kormánykoalíció vezető pártjaként két miniszterelnököt adott az országnak. Eredetileg markánsan jobboldali, de több ideológiai áramlatot magába fogadó párt volt. A párt első elnöke Antall József
 • Lakiteleki Nyilatkozat

  A népiek programja. A három "Cs": Csoóri Sándor, Csengey Dénes, Csurka István. Ők voltak az MDF fő ideológusai.
  https://www.nemzetiforum.hu/uploads/4/5/5/9/45598651/lakiteleki_nyilatkozat.pdf
 • Németh Miklós lesz a miniszterelnök

  Németh Miklós lesz a miniszterelnök
 • Fiatal Demokraták Szövetsége

  Fiatal Demokraták Szövetsége
  A pártot a Kádár-rendszerrel elégedetlen, radikális főiskolás-egyetemista fiatalok hozták létre az 1980-as évek végén.
 • Szabad Demokraták Szövetsége

  Szabad Demokraták Szövetsége
  Magyar politikai párt volt, amely 1990 és 2010 között tagja volt az Országgyűlésnek. Politikai ideológiáját liberálisként határozta meg.
 • Ellenzéki Kerekasztal megalakulása

  Ellenzéki Kerekasztal megalakulása
  A rendszerváltás időszakában a Kádár-rendszerrel szembenálló ellenzéki csoportoknak, pártoknak az egyeztető fóruma. Azért tömörültek egységbe, hogy az MSZMP-vel szemben komolyabb erőt tudjanak képviselni.
 • Nagy Imre rehabilitációja

  Nagy Imre rehabilitációja
 • Páneurópai piknik

  Páneurópai piknik
  1989 augusztus 19-én a Fertő-tó mellett úgynevezett páneurópai pikniket rendeztek, s az ebből az alkalomból ideiglenesen megnyitott osztrák-magyar határon több száz NDK-állampolgár jutott át Ausztriába.
  https://mult-kor.hu/20090819_paneuropai_piknik_es_hatarnyitas_1989ben
 • NEKA tárgyalások

  NEKA tárgyalások
  A Nemzeti Kerekasztal az állampárból (MSZMP), az Ellenzéki Kerekasztalból és a szakszervezetekből állt. A rendszerváltás részleteiről tárgyaltak, megegyeztek a békés átmenetről és a többpártrendszer kialakításáról.
 • Köztársaság kihirdetése

  Köztársaság kihirdetése
 • Magyar Szocialista Párt

  Magyar Szocialista Párt
  A párt 1989-ben alakult az akkori állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) volt tagjaiból
 • Dunagate ügy

  Dunagate ügy
  A Dunagate egy a magyarországi rendszerváltás idején lezajlott politikai alapú lehallgatási botrány közkeletű elnevezése. Nevét a roppant hasonló és világszerte ismertté vált Watergate-botrány után kapta.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunagate
 • Az első szabad magyarországi országgyűlési választás

  Az első szabad magyarországi országgyűlési választás
  Az 1990-es volt a rendszerváltás utáni első országgyűlési választás Magyarországon. A választás feltételeit, a nemzeti kerekasztal tárgyalások során dolgozták ki. 89. október 20-án fogadta el az Országgyűlés a választási feltételeket, Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök pedig végül március 25 és április 8-ára tűzte ki a választásokat. Az MDF-FKGP-KDNP koalíciójából megalakul a kormány. Antall József lesz a miniszter elnök.
  MDF - 45%
  SZDSZ - 24%
  FKGP - 11%
  MSZP - 9%
  Fidesz - 5%
  KDNP - 5%
 • MDF-SZDSZ paktum

  MDF-SZDSZ paktum
  1990-ben írta alá az első szabad demokratikus választások nyomán kormányzásra készülő Magyar Demokrata Fórum és a legerősebb ellenzéki párt, a Szabad Demokraták Szövetsége a demokratikus intézmények stabilitása és az ország kormányozhatóságát érintő közjogi kérdések megoldása érdekében kötött megállapodást.
  https://mult-kor.hu/a-rendszervaltas-paktuma-20150429