Koers O+

By goedele
 • Leerlijnoverleg inhouden olods en positie in het curriculum

  Leerlijnoverleg inhouden olods en positie in het curriculum
  In het leerlijnoverleg werden de olods van het huidig curriculum aan elkaar voorgesteld. Leerinhouden, doelstellingen, werk- en evaluatievormen kwamen aan bod. Ook de plaats en positie van het olod in het curriculum werd besproken. De deelleerresultaten werden gecheckt in functie van de studiefiche. Een overleg waar ook pijnpunten en ideeën naar voor werden gebracht. Periode: december 2016 - maart 2017
 • Period: to

  Curriculumontwikkeling

 • Period: to

  Nexus onderzoek en onderwijs (Bachelorproeven)

 • Leerlijnoverleg Onderwijsconcept

  Leerlijnoverleg Onderwijsconcept
  We vertrokken in dit leerlijnoverleg vanuit een tekst van Vlhora: Advies over uitdagingen voor het Vlaamse hoger onderwijs in de 21ste eeuw.
  In elk leerlijnoverleg gingen we na waarin de opleiding al sterk is en wat nog beter kan. https://www.vlor.be/advies/uitdagingen-voor-het-vlaamse-hoger-onderwijs-de-21ste-eeuw Periode: september - oktober 2017
 • P2P

  P2P
  Midden maart tot eind mei organiseerden we onze P2P onder vorm van een roadtrip naar andere hogescholen in Vlaanderen. Het thema van deze roadtrip was het nieuw bachelorproefconcept. Op 26 juni 2018 organiseerden we een teamdag in De Wijnaert waar de resultaten werden teruggekoppeld in aanwezigheid van de dienst kwaliteitsborging.
 • SWOT en eigenheid van de opleiding

  SWOT en eigenheid van de opleiding
  Op basis van een aantal objectieve informatiebronnen (bevragingen en cijferrapportage BI) werd een SWOT opgemaakt, waarbij werd gepoogd een aantal zaken die de opleiding kenmerken in beeld te brengen.
 • Mindmaps inhouden

  Mindmaps inhouden
  Alle lesgevers kregen de opdracht om een mindmap te maken van de leerinhouden in hun olod en deze aan de collega's te presenteren. De koppeling naar stage werd gemaakt.
  De mindmaps werden opgenomen in een 'klikdocument', waar collega's het curriculum kunnen verkennen. https://tinyurl.com/yfl3uq3j Op een padlet werden vier vragen tijdens de vergadering beantwoord. Periode: 23 en 27 augustus 2018
 • Brainstorm opleidingsvisie

  Brainstorm opleidingsvisie
  Onder leiding van 'We are tribe' hielden we met het volledige team een brainstormsessie op basis van design denken rond de opleidingsvisie. Met deze input gingen we op 18 september verder aan de slag in het leerlijnoverleg. Deze twee sessies vormden het startschot voor de eerste draftversie van de opleidingsvisie.
 • Aftoetsing visie

  Aftoetsing visie
  De eerste draftversie van de visietekst werd afgetoetst bij alle stakeholders.
  OC: 26/11/2018
  OO: 2/12/2018
  werkveldcommissie: 31/01/2019
  studenten: 15/02/2019 Algemeen kregen we de feedback dat onze visie nog scherper diende geformuleerd te worden. Met deze feedback gingen we met het team aan de slag (tweede draftversie). Periode: november - februari 2019
 • Leerlijnoverleg Speerpunten visie

  Leerlijnoverleg Speerpunten visie
  In het leerlijnoverleg werd geïnventariseerd welke speerpunten de collega's naar voor wilden schuiven in de opleiding. Op basis van deze input werd de visietekst opnieuw herwerkt en voorgesteld op het team op 20 mei 2019.
 • Profilering opleidingen orthopedagogie Vlaanderen (studiedag)

  Profilering opleidingen orthopedagogie Vlaanderen (studiedag)
  Op 4 april 2019 werd voor het eerst in de geschiedenis een studiedag georganiseerd voor en met alle opleidingen orthopedagogie in Vlaanderen. Op Vlaams niveau gebeurden reeds een aantal oefeningen rond het profiel van de Bacheloropleiding orthopedagogie in een sterk veranderend hulpverleningslandschap. Meteen was dit ook het thema van de studiedag. Boeiende sprekers gaven een lezing. Een workshop met alle collega's rond profilering leverde ons alweer veel input op.
 • Kick off curriculumstuurgroep

  Kick off curriculumstuurgroep
  In augustus 2019 ging een curriculumstuurgroep van start om het proces van curriculumvernieuwing mee in goede banen te leiden. Een beperkte groep werkt intensief aan de kernprocessen. De groep rond de kerngroep, verzamelt mee input, denkt mee en fungeert als een resonantiegroep.
 • Focusgroepen werkveld, alumni en belangenverenigingen

  Focusgroepen werkveld, alumni en belangenverenigingen
  Er werden drie focusgroepen georganiseerd met collega's in het werkveld en één focusgroep met professionals uit belangenverenigingen. We vinden het perspectief van de cliënt immers belangrijk. Centrale uitgangsvraag: Wat heeft de ortho-professional in 2030 nodig om op ontwikkelingen in het werkveld te kunnen inspelen en hoe kan onze opleiding hierop anticiperen?​ Daarnaast ging er een focusgroep door met studenten. De focus lag daar op het programma, zoals het nu is.
 • Interviews en lunchdebatten met experten

  Interviews en lunchdebatten met experten
  Rond de speerpunten in de visie werden duo's samengesteld, die in gesprek gingen met experten in het thema. Daarbij wilden we niet alleen in dialoog gaan met externe experten, maar ook met onze eigen collega's/experten. Deze gesprekken hebben enerzijds tot doel onze visie verder door te vertalen en anderzijds input te krijgen voor het formuleren van leerresultaten. Periode: oktober - november 2019
 • Omschrijven van de leerresultaten

  Omschrijven van de leerresultaten
  Alle informatie werd gebundeld. Vooraleer te starten met het formuleren van leerresultaten werden nog een aantal teksten doorgenomen die van belang zijn voor het formuleren van leerresultaten. Denk maar aan de beroepskwalificatiedossiers, de leerresultaten van de aangrenzende opleidingen, de ICOM's, interprofessionele competenties.... Alle input moet door de trechter om op die manier te komen tot goede leerresultaten. Periode: december 2019
 • OrthoXplorer

  OrthoXplorer
  Gedurende de tijdelijke kleine expo ‘ORTHOXPLORER’ in Container P, koppelen we de resultaten uit de curriculumstuurgroep terug naar het team en verzamelen we feedback. De container staat symbool voor de plek waar we samen ideeën verzamelen, waar we contrair mogen zijn. X, voor het kruispunt waarop we ons bevinden en misschien ook voor het 'nog onbekende', maar ook voor het kruisen van kennis en voor Xpositie, Xploratie, Xpertise...). Periode: 20 januari tot 6 februari
 • SOUL kick off

  SOUL kick off
  In samenwerking met de opleiding SW hield de opleiding Ortho op 17 februari een kick off van het SOUL-traject. Een traject opgestart vanuit FMW en geleid door Bram Doolaeghe van VZW StreetWize. Op het van de dag hadden we 'onze missie' vanuit de opleiding orthopedagogie.
 • Inventariseren van leerinhouden

  Inventariseren van leerinhouden
  Vanaf 9 maart tot eind mei werd wekelijks een digitaal overleg georganiseerd door de kern- en de X-groep, waarbij onder de leerresultaten de leerinhouden werden geïnventariseerd. Input hiervoor waren de focusgroepen, interviews en lunchdebatten met interne en externe experten, de input die verzameld werd vanuit onze orthoXplorer. We deden dit voor elk leerresultaat in twee rondes en werkten met een methodieken van 'must have', 'could have', parkeren.
 • Onderwijsconcept

  Onderwijsconcept
  De kerngroep ging aan de slag met literatuur rond onderwijsconcepten, verzameld door de dienst onderwijsontwikkeling. Ieder lid van de kerngroep weerhield drie ideeën om het nieuw onderwijsconcept vorm te geven. De onderwijsvisie vanuit HOGENT vormde hierbij de toetssteen. Op 18 augustus 2020 gingen we hierover in gesprek met de X-groep.
 • Balansmoment opleiding Orthopedagogie

  Balansmoment opleiding Orthopedagogie
  Op 3 september 2020 ging het balansmoment door van de opleiding met Koen Goethals, Dennis Cluyts, Mark D'havé, Veerle Heynssens, Claudia Claes en Andreas (VLOR).
 • Brainstormsessies onderwijsconcept

  Brainstormsessies onderwijsconcept
  Van 12 tot 16 oktober hielden we met alle collega's brainstormsessies rond het nieuwe onderwijsconcept. Er werd rond een aantal thema's nagedacht: ondernemen, inteprofessionele samenwerking, maatschappelijk engagement, muzische vaardigheden, AO en digitalisering, orthovakken en POH, stage en BP, internationalisering en de nexus onderzoek - onderwijs (onderzoeksconsortia). Het onderwijsconcept werd ook afgetoetst bij een groep studenten.
 • Inhouden plaatsen in semesters

  Inhouden plaatsen in semesters
  De inhouden onder de verschillende leerresultaten werden samen met de curriculumstuurgroep geplaatst onder de semesters. We namen hiervoor een volledige werkweek de tijd (19 tot 23 oktober).
 • Kick off traject ondernemen E-lab

  Kick off traject ondernemen E-lab
  Op 29 oktober was er formeel de kick off van ons traject ondernemen in samenwerking met het E-lab in HOGENT en de graduaatsopleiding winkelmanagement. Bart Derre (directeur E-lab) en Bart Van Theemsche (dienst onderwijsontwikkeling) ondersteunen de opleidingen in het uitrollen van entrepreneurship in het curriculum. Doelstelling is ook tot een methodiek te komen om ondernemende vaardigheden een plek te geven in de methodiek van curriculumontwikkeling vanuit de dienst onderwijsontwikkeling.