SLOVENCI V 19.STOL IN V PRVI SV. VOJNI

 • ZAČETKI NARODNEGA GIBANJA

  ZAČETKI NARODNEGA GIBANJA
  slovenski narod se je zgodaj v 19. stol. začel prebujati. Narod je bil pod takratnim avstrijskim cesarstvom, zaradi česar je prevladovala nemščina na našem ozemlju, hkrati so ga ovirali tudi latinščina madžarščina in italijanščina. prvi ki so se začeli boriti za naš jezik, so bili znani pisatelji, ki so najbolje poznali vrednote našega jezika. Vse večja je postajala potreba po slovnici, katero tudi Marko Pohlin napiše Kranjsko gramatiko, prvo znanstveno pa je tudi napisal Jernej Kopitar.
 • začetki pt.2

  začetki pt.2
  omembe vreden je tudi krožek mecena Žige Zoisa, kjer so se sestali veliki slovenski pisatelji; Anton Tomaž Linhart (poskusil je tudi zapisati zgodovino Slovenskih zgodovinskih dežel), Valentin Vodnik, Jurij Japelj, in Kumerdej, ki pa je bil svetovalec Marije Terezije. Temu obdobju v literaturi rečemo Razsvetljenstvo.
 • Period: to

  ILIRSKE PROVINCE

  Ko Napoleon premaga avstrijce in je podpisana pogodba v Schonbrunu, postane ozemlje J od Save del IP(na čelu Auguste de Mormont). Ljudje so imeli Ilirsko državljanstvo in veliko stvari se je spremenilo v + in -. Ukinili so Patrimonialno upravo in sodstvo, kar pomeni da se fevdalci morajo držati določenih pravil, ki veljajo v FRA. Uzakonili so enakost vseh ljudi pred zakonom in uvedli so štiriletno OŠ v slovenščini ter ločili cerkev od šole, dajatve kmetov fevdalcem so zmanjšali za 20%.
 • IP pt.2

  IP pt.2
  Z odrivom avstrijcev iz ozemlja J od Save, so se prekinile tradicionalne trgovske poti (J -> S) in se uvedle nove (V->Z). Za spremembe so bili najbolj navdušeni učenjaki, medtem ko pa Plemstvo, Obrtniki (ukinitev cehov), in Duhovščina niso zadovoljni, ker so precej omejili njihov vpliv in se znebili nekaj njim vrednim stvari. IP propadejo leta 1813 z bitko pri Leipzigu, kjer je bil Napoleon poražen s strani Avstrijcev, rusov...
 • Period: to

  Gibanje v predmarčni dobi.

  ob vrnitvi pod Avstrijsko cesarstvo, so avstrijci obdržali nekaj reform, ki niso ogrožale absolutizma. te so:
  odprava cehov, patrimonialnega sodstva
  odpravijo vse kar ogroža fevdalizem, civilne poroke in FRA šolstvo (nazaj pod cerkvo). uveljavijo nazaj cenzuro. Na naših tleh se uveljavi Administrativna enota KRALJESTVO ILIRIJA.
 • Period: to

  Gibanje v predmarčni dobi. pt3

  Narodna zavest je bila razdeljena na dežele;
  Kmeti; Deželna idetiteta
  izobraženci; narodna idetiteta
  v tem obdobju so se tudi ustvarili Narodno buditeljski krogi;
  -Bleiweisov krog; bralci njegovih KMETIJSKIH ROKODELSKIH NOVIC (poučevanje o kmet. novostih, širjenje narodne zavesti, slov. in GAJICE
  -Čop prešernov krog; Miha Kastelic, izob., bralci KRANJSKIH ČBELIC (almanah, širi slov. in tudi gajico)
  -Ilirsko gibanje; Fran MIklošič, Matija MAjer Ziljski, Stanko Vraz; Ilirski jezik = vsem J slovan.
 • Period: to

  Gibanje v predmarčni dobi. pt.2

  položaj slovenskega jezika se je po zgodovinskih deželah razlikoval. Na Kranjskem in Štajerskem so avstrijci podpirali uporabo SLO, zato so bili zakoni, verouk in vzgojne knjige vse prevedene v slovenščino. Na primorskem so še dodatno potiskali slovenščino naprej, da ne bi želeli iti pod Italijo. Na Koroškem se jezika ni naprej potiskalo, zatop so se ustanavljali krogi slovensko čutečih študentov in duhovnikov (Anton Martin Slomšek).
 • ABECEDNA VOJNA

  ABECEDNA VOJNA
  v sredini 20-ih let je Jernej Kopitar dobil idejo o skupnem črkopisu za vse J slovane, ker tedanja bohoričica ni imela Č,Š,Ž-ja. Posledično se je razvila Dajnčica in Metelčica, ki sta zgrajena iz ciriličnih črk, proti čemer sta bila pa Čop in Prešeren. Judevit Gaj je pa ustvaril Gajico, katero pa veliki pisatelji potiskajo naprej v Časopisih. L. 1854 Janežič ustvari novo slovnico.
 • Period: to

  AGRARNA KRIZA

  Z gradnjo železnice čez slovensko ozemlje se Mesta ob katerih tirnice tečejo hitro industrializirajo, zaradi česar pa je sledil počasen zaton kmetijstva. Orodje in mehanizacija je bila draga, tako da je kmetijstvo izumiralo, širile so se rastlinske bolezni, majhnost kmetij so k tem le dodatno prispevali. Zato so se kmečki gospodje začeli izseljevati na industrializirana območja za hiter zaslužek, ženske pa so se po navadi selile zaradi služnjikarstva, varuškarstva in dojiljijarstva (ALEKSANDRIKE
 • Period: to

  AGRARNA KRIZA pt.2

  Večino ljudi se je preselilo iz Zgodovinskih dežel v širše slovensko etnično območje (npr. TRST), ženske Slamnikarce (Domžale) so se selile v NYC in Chicago). leta 1825 so se selili samo posamezniki, v 70ih so se selili stopnjevano, v 80ih množično, vrhunec pa dosežejo pred 1. svetovno vojno, ko se je iz slovenskega dela A-O izselilo že okoli 300000 slovencev (1. ZDA, 2. KAN, 3. ARG). V Ameriki je bilo življenje ugodno, saj so narodno identiteto vzdrževali preko društv
 • OBLIKOVANJE NARODNEGA PROGRAMA

  OBLIKOVANJE NARODNEGA PROGRAMA
  leta 48 se zgodi marčna revolucija. Novice se prenašajo z vlaki, odpravi se cenzura, Jožef I. pride na oblast, in slovenci se vse več upirajo avstrijskemu režimu. Vandalizira se županovo hišo, kmeti se upirajo, in med revolucijo so mali meščani razgrajeni in razgrajajo po mestih. V tem letu se ustvari program ZEDINJE SLOVENIJE, ki je zahteval združitev vseh zgodovinskih dežel v enotno državo (slika). Ziljski ustvari peticijo za cesarja s 1. slo. narodnim programom.
 • oblikovanje narodnega programa pt.2

  V tem letu Miklošič tudi ustvari društvo študentov na Dunaju, katere združuje želja po kraljevini slo. V Pragi so imeli Vseslovanski kongres, kjer je Vraz predstavil ta program in odzivi so bili slabi, razen s strani izobražencev. Nacionalno gibanje je bilo uspešno na Štajerskem, delih Koroške, na Kranjskem pa ne. Imeli so težave, ker program ni bil dovolj množičen, nismo imeli zbora ali Vodje.
 • PRVE SPREMEMBE PO 1848

  PRVE SPREMEMBE PO 1848
  na sedanjem slo. ozemlju smo imeli prve moderne volitve, volili smo za Deželni zbor, Državni zbor na Dunaju in za Frankfurtski parlament (nemška zveza), proti kateri slovenci niso bili naklonjeni.
  uveljavil se je tudi zakon o Odprevi fevdalizma in ukinitev CENZURE, zaradi katerega so začeli izhajati novi časopisi (NOVICE), ki širijo narodno zavest.
 • Period: to

  SLOVENCI V ČASU BACHOVEGA ABSOLUTIZMA

  V tem času je bil cesar Franc Jožef, Bach je bil samo notranji minister in v tem času so se končala politična združevanja, uvedli so cenzuo tiska, povečali so pomen Katoliške cerkve. Se je pa 51-ega ustanovila Družba sv. Mohorja (1. izložba v slo jeziku).
  Uvedle so se tudi različne reforme npr.;
  Šolska; slovenščina je učni predmet, učbeniki so v slo jeziku, velja konkordat.
  Peter Kozlar se je zavzemal za sožitje slo-nem in ustvaril Zemljevid slovenskih pokrajin.
 • Period: to

  SLOVENCI V ČASU BACHOVEGA ABSOLUTIZMA

  obnovilo se je tudi ustavno življenje.
  Začelo se je z oktobrsko diplomo 1860, ki je bila neuspešna in je po mnenju mnogih povod za Februarski patent l. 61, ki je slovence presenetil in so bili nanj nepripravljeni. Prvič smo se politično razdelili na Narodnjake (Zedinja SLO) ter Ustavoverce(centralizem, nemščina rocks!).
  vs epogostejči so postajali tudi slovenci ki se opredeljujejo kot nemci - NEMŠKUTARJI.
  Ustanovile so se tudi kulturne prireditve v SLO jeziku. Namen; širjenje jezika (mesta&vasi)
 • Period: to

  SLOVENCI V ČASU BACHOVEGA ABSOLUTIZMA

  Ljubljana postane precej pomembna na Kranjskem, ustvari se telovadno društvo JUŽNI SOKOL, knjižna založba Slovenskega Matica in Dramatično društvo, ki pa so ga imeli čez Bleiweis, Toman in Kristan.
 • Period: to

  SLOVENCI V 2. POLOVICI 19. STOLETJA

  leta 1867 se je avstrijsko cesarstvo spremenilo v dualistično cesarstvo in se preimenuje v Avstro Ogrsko. Na slovenskem ozemlju so v tem videli slabo stvar, tega niso podpirali in, če že, zahtevali Trializem.
  V narodni stranki so se po tem tudi razdelili politiki na staroslovence (konzervativisti, za dualizem, skrb za Katoliko, geslo; Vse za vero,dom,cesarja. Bleiweis, Svetec)
  mladoslovence (Zedinja slo, proti dualizmu; vse za domovino, omiko, svobodo; predstavniki Levstik, Jurčič in Kersnik).
 • Period: to

  SLOVENCI V 2. POLOVICI 19. STOLETJA

  Taffejeva vlada 1879-1893
  Po neuspehu na volitvah 73-ega se ustvari SLOGAŠTVO (skupaj se doseže več) in se strani povežeta v konzervativno-klerikalno stranko, kjer se grej drobtinčarsko politiko;počasi dobivajo vse več pravic z "ostanki politike oz. bombončki".Takrat so bile razmere v slovenskih deželah različne. Na Kranjskem imeli kar veliko političnega vpliva, medtem ko so na Štajerskem imeli male nemške upore, zaradi slovenščine, na primorskem pa se slovenščino krepi, da ne bi šli pod Italijo
 • Period: to

  SLOVENCI V 2. POLOVICI 19. STOLETJA

  mladoslovenci so za širjenje programa Zedinje slo organizirali množična zborovanja na prostem, (1867/71), z rekordnimi številkami 30000 zbranih. Kasneje so se jim pridružili še staroslovenci, ampak jih l. 71 avstrijci prepovejo, ker naj bi povzročali razkol med SLO& NEM prebivalci.
  leta 1873 so volitve v deželnem zboru postale neposredne, kar pa je samo povečalo razkol med staro-mladoslovenci in tako nista ne ena ne druga stran uspešni na volitvah
 • SLOVENSKA POLITIČNA SCENA 19. STOLETJA

  SLOVENSKA POLITIČNA SCENA 19. STOLETJA
  Slovenci so se v tem času zelo čudno politično delili.
  iz narodnjakov so se razdelili v staro/mladoslovence, kateri se s slogaštvom združijo do l. 1890, kjer se pa delijo na konzervativiste (katoliki,klerikalci) in na liberalce, kateri se pa delijo na Radikalce (ideje konz. so prepovedane; Tavčar Hribar, Aribar) in Elastike (se lahko prilagodijo obem stranema (Šuklje, Kersnik))
 • RAZVOJ POLITIČNIH STRANK; KATOLIŠKA NARODNA STRANKA

  RAZVOJ POLITIČNIH STRANK; KATOLIŠKA NARODNA STRANKA
  Ustanovljena leta 1892 (1905 preimenuje v Slovensko Ljudsko stranko) si prizadeva za krščanske vrednote, širitev slovenščine, program Zedinje slo, izboljšanje življenja kmetov, splošno moško volilno pravico. Vodili so jo Karel Klun in Ivan Šušteršič in njihovo geslo se je glasilo "vse za vero,dom, cesarja". Pod sabo so imeli časopis Slovenec, tel.društvo OREL, Družbo sv. Mohorja in Krščansko soc. gibanje (Janez Evangelist Krek);
  pomoč kmetom, delal zadruge, brezplačna izobrazba... TRIALIZEM
 • RAZVOJ POLITIČNIH STRANK; NARODNO NAPREDNA STRANKA

  RAZVOJ POLITIČNIH STRANK; NARODNO NAPREDNA STRANKA
  Ustanovljena 1894 je bila usmerjena v liberalizem, imajo precej podobne cilje kot SLS, le da nima gospodarskega in socialnega programa. Vodijo jo Tavčar in Hribar in geslo se je glasilo "Vse za domovino, omiko in svobodo."
  pod njih je še spadal časopis Slovenski narod in telovadno društvo Sokol. Vse tri stranke so imela različna stališča do nacionalnega vprašanja.
  NNS je bil za neoslavizem; povezovanje vseh slovanov in navezovanje na RUSE.
 • RAZVOJ POLITIČNIH STRANK- JUGOSLOVANSKA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

  RAZVOJ POLITIČNIH STRANK- JUGOSLOVANSKA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
  Ustanovljena leta 1896 je bila usmerjena socialistično in njihovi cilji so bili zrušitev Kapitalizma in izboljšati položaj delavstva. Vodil jo je Etbin Kristan in njihovo geslo se je glasilo "delu čast in oblast". Pod njih je še spadal časopis Zarja in telovadno društvo Svoboda. Vse tri stranke so imela različna stališča do nacionalnega vprašanja. JSDS je bil za Neoilirizem.
 • SLOVENCI V 1. SVETOVNI VOJNI

  SLOVENCI V 1. SVETOVNI VOJNI
  Slovenci so se bojevali bod Avstro-ogrsko vojsko na več frontah npr. Vzhodna fronta, Balkanska fronta in Soška fronta, kjer jih je pa najbolj gnala narodna zavest, saj slovensko ozemlje ne sme pasti pod Italijane. Borili so se pod Centralnimi silami in na koncu padli na stran poražencev.
 • SOŠKA FRONTA

  SOŠKA FRONTA
 • Period: to

  SOŠKA FRONTA

  fronta se je odprla 24.5.1915, ko Italijani napovejo vojno A-O. Soška fronta je bila samo ena izmed večih; Tirolska, Koroška in Soška so vse sestavljale Italijansko fronto. Potekala je od Rombona do Timave. Na Soški fronti se je odvilo 12 ofenziv; 11 italijanskih in 1 A-O. Poveljnik A-O vojske je bil; Svetozar Boroević, na drugi strani pa Luigi Cadorno. Uspejo 3 ofenzive; 4. ko zasedejo Gprico in Tolmin,6. umik A-O iz Krasa in 11. bitka na Banjški planoti,
 • ČUDEŽ NA KOBARIDU

  ČUDEŽ NA KOBARIDU
  1. ofenziva na Soški fronti, poveljeval ji je OTTO VAN BELOW, ko napadejo s Fosgenom. Ofenziva je potekala vse do konca oktobra, ko so bili Italijani prisiljeni prisiljeni se pomakniti vse do reke PIJAVE. Zelo ključno je bilo bojevanje v visokogorju. zasedli so Kobarid, Stol, Bovec.
 • VLOGA ZALEDJA

  V zaledju so bile večinoma ženske. njihova naloga je bila oskrba ranjenih, saniteta, zbiralne akcije za obleke in hrano in tudi protesti za konec vojne.
  V vojni je bilo tudi veliko beguncev, vsaj 80000 s strani slovenskega posočja in 12000 s strani italijanskega posočja. Zaledje je bil tudi prostor za vojne ujetnike -> zbirni centri ali kampi.
  proti koncu vojne so se tudi vojaki že zelo upirali, ker so bili naveličani bojevanja