Euskera

Hizkuntzaz jabetzeko garapena

 • Period: to

  0-6 hilabete

  Zizakadura aroa
 • Fon.: (0-6)

  Edozein hots egiteko gai
  Adib. tonua aldatzea baina ez hizkuntzaren kalitatean (ez du "agugu", "tata" ... esaten)
 • Fon.

  Trebetasun fonologikoa orokorrean
  Edozein hots egiteko gai
 • Period: to

  8-12 hilabete

 • Lex.: (8-12)

  hitzak ulertu - ez ekoiztu
 • Lex.: (8-12)

  Hitzak ulertu- ez ekoiztu
 • Fon.:

  Bere hizkuntzako hots batzuk
 • Period: to

  12-18 hilabete

 • Period: to

  12-15 hilabete

 • Lex.: (12-15)

  -10 hitz - (izenak).
  - Aditz batzuk.
 • Fon.: (12-18)

  -bokal: a,e,i,o,uo
  -Diptongo: ai,au,uao

  -Kontsonante leherkariak:m,n,b,p,t,g,ko
  -Silaba-egitura: KB
  -Prozesu fonologikoak errepikapenak etab. -Adib.: "mam mam" "gehiau gehiau"
 • Period: to

  16-30 hilabete

 • Period: to

  17-22 hilabete

  Gramatika gabeko aroa
 • Morf.:

  • 2 hitzezko esaldiak adib. zin dda?
  • 50 hitz
 • Period: to

  18-24 hilabete

 • sintax.: (17-22)

  -Mini aditzak
  -Aditz jokatugabeak
 • Fon.: (18-24)

  -albokariak: l,r-sabaikariak:dd-txistukariak-Diptongo: oi,ei
 • Lex.: (16-30)

  • 28--> 401 hitzera.
  • Hitz kategoriak
  • Hiztegia handitu
 • Period: to

  23-25 hilabete

 • Morf.: (23-24)

  o Subjektuarekiko komuztadura.-kasu markak(-k,-i,-en)-toki markak-ergatiboa-plurala-aditz morfología-pertsona morfología-subjetuarekiko komuztadura(orain-lehen-subjuntiboa)
  - Adib. esaldiak ekoizten hasten dira,aditzak erabiltzen ditu etab.
  -toki markak: etxean, etxera
  -pertsona morf.: ertzainekin
 • Period: to

  24-36 hilabete

 • Period: to

  24-25 hilabete

  Aditz sintagmaren aroa
 • Sintax.: (24-25)

  Izenei eransten zaizkien morfologia markak
 • Morf.:

  Sintaxiaren garapena. Izen morfologikoa aditz morfologia baino lehen.
 • Period: to

  26-27 hilabete

  INFL eta inflexioaren kategoria aroa
 • Sintax.: (26-27)

  • Aditz morfologia
  • Subjektuarekiko komuztadura duten adizkiak.
 • Period: to

  28 hilabete

  KONP edo Mendeko esaldien aroa
 • Sintax.:

  • Mendeko esaldiak- Helduek bezalako galderak ekoiztea
 • Fon.: / Morf.: (24-36)

  Fon.: sabaikariak:ñ,ll,tt-; txistukariak:s,z,x,tz,tx; KBK, KBKK
  Morf.:
  - Menderakuntza marka: moduzkoa(-ta), nominalizazioa(-t(z)e)- Adizki jokatuekin: kausazkoak, erlatibo izendua, denborazkoa, baldintzazkoa,erlatiboa.
 • Fon.:

  • Dardakaria: rr
  • Diptongoa: eu
  • KrB(K)