magyar középkor -királyok

 • 962

  Német Római Császárság megalapítása

  • 933, Merseburg, Madarász Henrik legyőzi a magyarokat
  • 955, Augsburg, I Ottó szintén megveri a magyarokat = Német Római Császárság megalapítása kalandozások megszűnése, Kárpát medencében egy helyben maradás még nem letelepedés, mert még van téli, nyári szálláshely asszem
 • Period: 972 to 997

  Géza fejedelemsége

  Megelőlegez egy keresztény államalapítást:
  - békét köt a Német Római Császársággal
  - keresztény hittérítők
  Fia Vajk ->István
  senioratus helyett primogenitura (elsőszülött fiú örököl)
 • Period: 997 to 1038

  1. Szt István

  • Lázadó nemzetségfők leverése királyi hatalom fokozatosan épült ki királyi hatalom alapja földbirtok
  • várispánság (várispán>várjobbágy>várnép)
  • udvarbirtokok
  • egyházszervezet kiépítése: kolostorok pénzverés
 • 1000

  I Szent István király koronázása

  ország főpapja is ő
 • 1031

  Imre herceg halála

  Imre herceg= Szt István trónörököse (Intelmek)
  meghal-> nincs örökös
  Szt István utódjelöltjei:
  - Vazul: pogány ≠ megvakítattja, száműzeti
  - velencei Orseolo Péter = örökös jelölt, NRCs támogatja (hűbéri függés;))
 • 1038

  I Szent István király törvénykönyvei

  1. törvénykönyv: 1024-25
  2. egyház és pápaság helyzete
  3. kereszténység kötelező gyakorlása (mise, vasárnap, böjtök)
  4. bűnözés ellen (vérbosszú tilos)
  5. földesurak jogainak biztosítása
  6. birtoklási rend biztosítása
  7. bevándorlók befogadása (hospesek)
  8. törvénykönyv: 1030-1038
  9. egyházi intézkedések: 10 falu- 1 templom, tized (plébániahálózat kiépítése)
  10. új birtokrend: szabad rendelkezés a magántulajdonnal
  11. büntetés: talio- elv (szemet szemért...)
 • Period: 1046 to 1060

  I András

  Vazul 3 fia: Levente, András, Béla
  Vata vezette pogányfelkelés őket támogatja a trónviszályban, (Gellért halála)
  ők hatalomra kerülés után felszámolják a lázadást
  konfliktusok!
  dukátus= királyi család hercegei önálló tartománya
  NRCs beavatkozik a trónviszályokba
 • Period: 1063 to 1074

  Salamon király

 • Period: 1074 to 1077

  Géza király

 • Period: 1077 to 1095

  I. László uralkodása

  keresztény magyar királyság, egyház helyzetének megszilárdulása
  szigorú törvények
  - egyház
  (pogányság büntetendő, elvándorlás tiltása, cölibátus)
  - lopás =halálbüntetés külpolitika
  - invesztitúraháború
  NRCs hódoltatási kísérletei megszűntek
  László a pápa oldalán-> szentté avatások (István, Imre herceg, Gellért püspök, bónusz remete)
  - Horvátország trónjának megszerzése (perszonálúnió 1918-ig)
  - keleti nomád támadások visszaverése nincs gyereke
 • Period: 1095 to 1116

  Könyves Kálmán

  • eredetelig pap (cölibátus erősítése, lemond a királyi invesztitúráról)
  • társadalmi átalakulás lezáródása (letelepítés)
  • primogenitúra, háramlás
  • hódító politika Dalmácia városainak hódoltatása=Velence ellenfél
 • Period: 1172 to 1196

  III Béla

  cooltúra támogatása
  birtokok eladományozása
  domaniális (földesúri jogon szedett) jövedelmek csökkenését
  nagyobb hangsúly: regálé
  1192: I. László szentté avatása halála után
  - idősebb fia Imre (1196-1204)
  - Imre fia (III. László) már megkoronázva
  - trónon mégis II András
 • Period: 1205 to 1235

  II András

  "Új intézkedések"
  királyi birtokok programszerű elajándékozása
  - báró réteg (hatalmuk alapja magánbirtokuk)
  - királyi vármegye szervezet bomlik
  - regálék szerepe nőtt (beszedésük bérbe adása, pénzrontás társadalmi ellenállás (Bánk nádor összeesküvés)
 • 1222

  Aranybulla

  Székesfehérváron II András kiadta az Aranybullát a társadalmi feszültségek miatt (palotaforradalom)
  - korlátozott birtokadományozás, tisztséghalmozás
  - megerősítették várjobbágyok szabadságát
  - szerviensek jogainak kibővítése
  kialakuló köznemesség magja
  szabadon örökíthető birtok, adómentesség, csak védekező katonáskodás
  - pénzrontás beszüntetése
  - tized pénzbeli szedése tilos Záradék:
  - ellenállási jpg
  királyt a nemesek kényszeríthetik az Aranybulla betartására
 • 1231

  Aranybulla 2.0

  egyház "kérelmezte" (beregi egyezmény)
  - egyház teljes adómentessége
  - tized pénzben mégis oké
  - egyház önálló igazságszolgáltatásának megerősítése
  - sókereskedelem joga
 • Period: 1235 to 1270

  IV Béla

  • Megpróbálta az eladományozott királyi birtokokat visszaszerezni (restauráció)
  • kunok befogadása-> bárók ellenállása-> megölik a kun vezért-> kunok kivonulnak
  Julianus barát
  1241-42 tatárjárás (Muhi csata)
  hatalmas károk, pusztulás
  lakosság pótlása:
  - visszahívott kunok + jászok
  - román, szláv bevándorlás
  - hospesek Tevékenysége:
  - Béla megint birtokokat adományoz, nemesít
  Feltétel: kővár építés
  - IV Béla szabad királyi város jogot adományoz (kőfalak)
  - hadsereg
  - szövetség szomszédokkal
 • 1301

  Árpád ház kihalása

 • Period: 1308 to 1342

  I Károly

  nápolyi Anjou házból, pápa támogatásával kerül a trónra
  - bárókat/ kiskirályokat egyesével legyőzi (Csák Máté)
  egyházra, városokra, köznemesekre támaszkodik
  - honorbirtokok (ideiglenesen méltóságoknak)
  méltóságok: nádor, vajda, bán, tárnokmester
  haderő bandériumokból
  - kötelező bányacsere megszüntetése, urbura
  = bányanyitási láz
  - első magyar aranypénz: forint
  nemesfém monopólium
  - kapuadó
  telkenkénti jobbágy adó
  - harmincad
  kereskedők határvámja
  - visegrádi találkozó (1335)
  cseh, lengyel, mo
 • Period: 1342 to 1382

  I Nagy Lajos

  erős királyságot örökölt (Anjou)
  aktív, hódító külpolitika
  - Nápolyi Királyság ellen kudarc
  pestis
  - ÉBalkán behódoltatása
  - lengyel trón megöröklése
  = perszónálúnió bárók megerősödése
  =Nagy Lajos törvényei
  Aranybulla megerősítése (1351)
  • ősiség nemesi tulajdon szabad örökítésének, elaprózódásának akadályozása, háramlás biztosítása
  • jobbágy szolgáltatások egységesítése kilenced földesúrnak
  • nemeseknek azonos kiváltságok egyenjogúság
  Lezárult az egységes nemes és jobbágy réteg kialakulása
 • Period: 1387 to 1437

  Luxemburgi Zsigmond

  Felesége, Mária (Nagy Lajos lánya) révén kerül trónra
  bárói liga harcok
  honorbirtokok örökletessé váltak
  - háramlott birtokokat híveinek adományozza
  - köznemességből politikai egyensúlyt képez a báróságnak
  - városfejlesztő politika (ogy meghívás) török ellen:
  - 1396, Nikápoly: török kiűzése kudarc
  = védelmi politika
  - ÉBalkán ütközőállammá
  Havasalföld, Szerbia, Bosznia
  - déli végvárrendszer kiépítése
  Nándorfehérvár
  - kötelező telekkatonaság
  birtokméret arányában
 • Period: 1443 to 1444

  hosszú/ téli hadjárat

  I Ulászló és Hunyadi a török ellen indul
  behatolnak az Oszmán Birodalomba
  Szerbiát felszabadítják
  Várnánál vereséget szenvedtek király elesik Király: V László (kiskorú)
  kormányzó: Hunyadi János
  korlátozott királyi jogkör
 • 1456

  Nándorfehérvár ostroma

  II Mohamed szultán
  Szilágyi Mihály védi (Hunyadi sógora)
  Hunyadi erősítést visz
  Kapisztrán János szerzetes és a keresztesek megtámadják a törököt
  Hunyadi kitör a várból és megnyeri a csatát
  -> pestisben meghal Hunyadi János halála után V László leszámol a Humyadi családdal
  - Lászlót kivégzik
  - Mátyást elfogják
  - V László hirtelen meghal
  - Szilágyi Mihály királlyá választtatja Mátyást
 • Period: 1458 to 1490

  Mátyás király

  Mátyás:
  - lemondatja Szilágyi kormányzót
  - szövetség a lengyelekkel (Podjebrad)
  - kísérlet a rendi monarchia központosítására
  bíróvá nemesít köznemeseket és polgárokat
  hivatalrendszer
  - növeli a jövedelmeket
  harmincad->koronavám
  kapuadó-> füstpénz
  rendkívüli hadiadó
  = jobbágyság :( külpolitika: dinasztikus hódítási kísérletek
  - török ellen
  - dinasztiák ellen
  Jagellók: Szilézia, Morvaország
  Habsburg: Bécs kultúra
  - reneszánsz
  humanizmus
  Buda, Visegrád
  - corvinák Fia: Corvin János
 • 1479

  Kenyérmezei csata

  Mátyás király török ellenes politikája
  központosított:
  - fekete sereg
  zsoldosok
  Kinizsi Pál
  - végvárrendszer megerősítése és fenntartása
  - határvidékek védelme
  Jajca elfoglalása (1463)
  -> Szerbia megosztott (török- magyar)
  Szabács elfoglalása (1476)
  - török betörés visszaverése
  = Kenyérmezei csata