Stílusirányzatok

By P.Orsi
 • Period: 700 BCE to 476

  Az antikvitás kora

  ókori görög és római irodalom korszaka
  Görög: Homérosz(eposz); Szapphó, Anakreón(líra); Aiszkülosz, Szophoklész, Euripidész Arisztophanész(dráma)
  Római: Vergilius(Aeneas); Horatius; Ovidius(Átváltozások)
 • Period: 476 to 1492

  A középkor

  A középkori irodalmon belül:
  -egyházi irodalom
  -lovagi irodalom
  -vágánsköltészet
  Világirodalom: Assisis Szent Ferenc, Jacopone da Todi(egyházi); Dante, Villon, lovagi irodalom, trubadúr és vágáns költészet (világi)
  Magyar irodalom: latin és magyar nyelvű irod (legendák, krónikák, himnuszok, oklevelek, virágénekek, Biblia-fordítások)
 • Period: 1300 to

  reneszánsz

  Mo: Balassi Bálint, Janus Pannonius
  Világirodalom: Petrarca, Boccaccio, Shakespeare
 • Period: to

  barokk

  Mo.: Zrínyi Miklós, Pázmány Péter, Mikes Kelemen (rokokó-átmenet)
  Világirodalom: Tasso, Milton, Cervantes (inkább előzménye)
 • Period: to

  klasszicizmus

  Képviselői az irodalomban Diderot, Moliére, Rousseau, Voltaire, Kazinczy, Csokonai
 • Period: to

  rokokó

  pl. Csokonai
 • Period: to

  szentimentalizmus

 • Period: to

  romantika

  Mo.: Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Madách
  Világirodalom: Goethe, Schiller, Hoffmann, Heine, Puskin, Hugo, Poe, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats,
 • Period: to

  realizmus

  Stendhal, Balzac, Flaubert, Gogol, Csehov, Dosztojevszkij, Tolsztoj
  Mo: Mikszáth, Móricz, Jókai
 • Period: to

  klasszikus modernség/századfordulós irányzatok

  impresszionizmus
  naturalizmus
  szecesszió
  szimbolizmus
  Világirodalom: Verlaine, Rimbaud, Baudelaire
  Mo: Vajda János és a nyugatosok!!!!!
 • Period: to

  avantgárd

  Expresszionizmus
  Futurizmus
  Dadaizmus
  Szürrealizmus
  Kubizmus
  konstruktivizmus