7035826 books bokeh

A magyar irodalomtörténet főbb korszakai, stílusirányzatai 1849-ig

 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1300

  A magyar kzépkor irodalma

   A kor vallásos világnézetének megfelelően nagy része egyházi célokat szolgál és latin nyelvű (pl. legendák, imák, prédikációk)
   Megalkotásukban, terjesztésükben kulcsszerepet játszanak a kolostorok szerzetesei (írás, másolás), akik a műveltség szinte kizárólagos birtokosai e korban (kb. Szent István korától a 13-14. századig)
   Fő cél: vallásos ismeretterjesztés, a hívek ájtatosságának fokozása, az istentiszteletek igényeinek kiszolgálása  Bibliafordítások  Krónikák, geszták, történet
 • Jan 1, 1300

  Ómagyar Mária-siralom:

  Ómagyar Mária-siralom:
 • Period: Jan 1, 1300 to

  Reneszánsz magyar irodalom

  II. Reneszánsz:
   Francia eredetű szó: „újjászületés” – az ókori görög és római kultúra, művészetek újjáéledése e korban: példá-kért, mintákért ide fognak visszanyúlni a kor (13-16. sz.) művészei.
   Művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat is egyben
   Észak-Itáliából, főként Firenzéből indul, az ipar és keres-kedelem révén meggazdagodott és politikailag is megerő-södött polgárság teszi elsőként magáévá, nálunk Mátyás király korától beszélhetünk róla.
   Megváltozott világszemlélet: új életf
 • Oct 20, 1554

  Balassi Bálint

  Balassi Bálint
 • Period: to

  Barokk magyar irodalom

   Művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat is egyben
   Tört.-i. / társ.-i háttere: feudalizmus megszilárdulása, ab-szolút monarchiák létrejötte, a katolikus egyház ellentá-madásba lendül a reformáció következtében elvesztett hí-vei visszaszerzéséért (=ellenreformáció). A barokk művé-szet pompakedvelésével, túldíszítettségével, ünnepélyes-ségével ennek kiváló eszköze lesz.
   Az irodalomban a barokk főleg a művek stílusán és szer-kezetén figyelhető meg, cél: meghökkentés, lenyűgözés, gyönyörkö
 • Period: to

  Felvilágosodás

   Művelődéstörténeti korszak, melynek két legjelentősebb stílusirányzata: klasszicizmus és szentimentalizmus
   Jelszava: Sapere aude! (= Merj gondolkodni!) – Horatius
   Társ.-i háttere: ipari termelés fejlődése, angol ipari és polgári forradalom, nagy természettudományos felfedezések (Kopernikusz, Kepler, Galilei, Pascal, Newton).
   Vallási kötöttségektől mentes gondolkodás; hiedelmek, babonák elvetése, a józan ész uralma
   Egyik alapvető filozófiai irányzata: racionalizmus.
 • Period: to

  Romantika

   Művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat a 18. század végétől kb. 1875-ig; de nálunk, Mo.-on Jó-kai regényeinek köszönhetően eltart egészen a 19. sz. végéig.
   Az elnevezés a „regény” jelentésű „roman” szóból ered. (A középkorban így hívták a latinnal szemben már anyanyelven írt elbeszélő műveket.)
   Társ.-i háttér: a francia forradalom után Európa né-peit elfogó kiábrándulás, illúzióvesztés; a felvilágo-sodás eszméinek eltorzulása a gyakorlatban; csaló-dás a józan észben.
   Angliából, Ném