Magyar

Irodalmi korszakok

 • 3500 BCE

  1. ÓKOR

  1. ÓKOR
  Ókori irodalom alatt az ókor kezdetétől, vagyis az írásbeliség megjelenésétől a Római Birodalom bukásáig (i. sz. 476) eltelt időszak irodalmát értjük.
  Beszélhetünk az ókori kelet (Egyiptom, Mezopotámia, Kína) és ókori európai (görög és római) irodalomról.
  Az ókori irodalom legjelentősebb alkotásai:
  - Biblia
  - Homéroszi eposzok (Íliász - Odüsszeia)
  - Antigoné (Szophoklész)
 • 476

  2. KÖZÉPKOR

  2. KÖZÉPKOR
  Középkor alatt a római birodalom bukásától (476) Amerika felfedezéséig (1492) terjedő időszakot értjük.
  Jellemzői:
  - Középpontban Isten és az ő világa áll
  - Földi élet célja: túlvilági üdvösség elnyerése
  Szerzetesrendek: műveltség színterei
  Irodalma: legendák, himnuszok, siralmak, prédikációk - nyelv: latin
  Jelentősebb alkotások:
  -> Szent Ágoston: Vallomások
  -> Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
  -> Halotti beszéd (magyar)
  -> Ómagyar Mária-siralom
 • 1492

  3. RENESZÁNSZ

  3. RENESZÁNSZ
  A reneszánsz (újjászületés) 14. századtól a 16. századig tartó korszak/korstílus, Itáliából indult útnak.
  - Középpontjában az ember és az emberi alkotóerő áll
  - Az emberi lét megismerhető, megváltoztatható
  - Boldogság forrása: szerelem, művészet, természet
  - Antik görög mintákból merít Jelentősebb alkotások:
  - Daloskönyv (Petrarca)
  - Decameron (Boccaccio)
  - Temesvár diadala (Tinódi)
  - Rómeó és Júlia (Shakespeare)
 • 4. BAROKK

  4. BAROKK
  A kor kb. 1600-tól kb. 1750-ig tartott. Eszmei háttere: ellenreformáció/katolikus megújulás -> feudalizmus megszilárdulása. Megalakult a Jezsuita rend.
  Jellemzői: mozgalmasság, színgazdaság, túldíszítettség, ünnepélyesség, bonyolult minták, monumentalitás.
  Drámák és eposzok készültek. Jelentős művek:
  - Megszabadított Jeruzsálem (Tasso)
  - Szigeti veszedelem (Zrínyi)
  - Tartuffe (Moliére)
 • 5. FELVILÁGOSODÁS

  5. FELVILÁGOSODÁS
  1. szd. - 19. szd eleje. Cél: polgári társadalom megteremtése. Legfőbb gondolata, hogy az ember eredendően jó, tanítással, neveléssel pedig még tovább tökéletesíthető. Középpontjában az értelem áll, egyház -> ellenség. A polgárság a gazdasági megerősödés után politikai hatalmat akart.
  Legfőbb művek:
  - Emil, avagy a nevelésről (Rousseau)
  - Enciklpoédia (Diderot)
  - Az ember tragédiája (Madách)
 • 6. ROMANTIKA

  6. ROMANTIKA
  1. századtól a 19. századig tartott. Alapja a polgári átalakulás, lázadás, egzotikus dolgok iránti vonzódás. Szubjektivizmus jellemzi.
  2. Gyakori a hangulatok kivetülése
  3. Csalódtak az eszményekben, kaotikus lett a világkép, a lélek belső világa lett a fontos.
  Legjelentősebb művek:
  - Nyomorultak (V. Hugo)
  - Anyegin (Puskin)
  - Bánk bán (Katona József)
  - Himnusz (Kölcsey)
  - Szózat (Vörösmarty M.)
  - Nemzeti dal (Petőfi)
 • 7. KLASSZICIZMUS

  7. KLASSZICIZMUS
  1. század második fele - 19. század közepe. Az érthetőség, a világos, áttekinthető kompozíció alapkövetelmény volt. Jellemző: nyugodt fegyelmezettség, világosság és egyszerűség. Főbb műfajai: eposz, tragédia, óda, epigramma, tanmese, szatíra, episztola. A klasszicizmus esztétikája szerint a természetet kell ábrázolni, de csak a szépet.
  Legfőbb művek:
  - Oidipusz (Voltaire)
  - Gulliver utazásai (J. Swift)
 • 8. REALIZMUS

  8. REALIZMUS
  19 szd. - 20 szd. A romantika virágkorában született, mintegy annak ellentéteként, a polgári, kapitalista társadalomból való kiábrándulás a forrása. Vezető műneme az epika. Nem bírál, csak megmutat. A valóság bemutatásához az egyik legegyszerűbb eszközt, a hosszas, részletező leírásokat választja. Legjelentősebb művek:
  - Üvöltő szelek (Emily Bronte)
  - Oliver Twist (Dickens)
  - Bovaryné (G. Flaubert)