პროექტის აქტივობები

  • მიზნის გაცნობა

    მოსწავლეები ეცნობიან პროექტს და გამოთქვავენ მოლოდინებ