Empire Timeline

 • 100

  Aksum, Beginning

 • 200

  Eastern Woodland Indians, Beginning

 • 250

  Mayan Empire, Beginning

 • 330

  Byzantine Empire, Beginning

 • Oct 6, 600

  Swahili Coast, Beginning

 • Oct 6, 660

  Yamato Emporers, Beginning

 • Oct 6, 750

  Islam Empire, Beginning

 • Oct 6, 1000

  Great Zimbabwe, Beginning

 • Oct 6, 1037

  Seljuks, Beginning

 • Oct 6, 1185

  Heian Court, End

 • Oct 6, 1192

  Kamakura Shogunate, Beginning

 • Oct 6, 1194

  Seljuks, End

 • Oct 6, 1206

  Mongol Empire, Beginning

 • Oct 6, 1230

  Mali Empire, Beginning

 • Oct 6, 1235

  Ghana Empire, End

 • Oct 6, 1262

  Ethopia, Beginning

 • Oct 6, 1270

  Ethopia, End

 • Oct 6, 1279

  Song Dynasty, End

 • Oct 6, 1283

  Grand Duchy of Moscow Russian Empire, Beginning

 • Oct 6, 1299

  Turkish Empire, Beginning

 • Oct 6, 1300

  Great Zimbabwe, End

 • Oct 6, 1300

  Hausa, Beginning+End

 • Oct 6, 1300

  Swahili Coast, End

 • Oct 6, 1333

  Kamakura Shogunate, End

 • Oct 6, 1368

  Mongol Empire, End

 • Oct 6, 1392

  Koryu Empire, End

 • Oct 6, 1400

  Yoruba, Beginning

 • Oct 6, 1428

  Aztec Empire, Beginning

 • Oct 6, 1431

  Khmer Empire, End

 • Oct 6, 1438

  Incas, Beginning

 • Oct 6, 1453

  Byzantine Empire, End

 • Oct 6, 1464

  Songhai, Beginning

 • Oct 6, 1500

  Eastern Woodland Indains, End

 • Oct 6, 1500

  Pueblo Indians, Beginning+End

 • Oct 6, 1517

  Islam Empire, End

 • Oct 6, 1521

  Aztec Empire, End

 • Oct 6, 1533

  Incas, End

 • Oct 6, 1547

  Grand Duchy of Moscow Russian Empire, End

 • Songhai, End

 • Mali Empire, End

 • Holy Roman Empire, End

 • Yoruba, End

 • Tang Dynasty, End

 • Turkish Empire, End

 • Yamato Emprorers, Not Ended

 • Ghana Empire, Beginning

 • Mayan Empire, End

 • Song Dynasty, Beginning

 • Heian Court, Beginning

 • Tang Dynasty, Beginning

 • Khmer, Beginning

 • Koryu Dynasty, Beginning

 • Aksum, End

 • Holy Roman Empire, Beginning