Eesti II maailmasõjas

By help
 • Period: to

  Umsiedlung

  Hitleri valitsus kutsub Ida-Euroopa riikides elavaid sakslasi tagasi Saksamaale. Eestist lahkub üle 14 000 inimese.
 • Molotovi-Ribbentropi pakt

  Nõukogude Liit ja Saksamaa sõlmivad mittekallaletungilepingu. Sellega jaotavad nad ära mõjusfäärid Ida-Euroopas. Eesti jääb NSVL-i mõju alla.
 • Vastastikuse abistamise lepingud

  NSVL sunnib Eestit astuma vastastikuse abistamise pakti, mis nägi ette Nõukogude sõjaväebaaside rajamise Eesti territooriumile.
 • Punaarmee toob oma üksused Eestisse

  Eestisse toodi lepingu järgi 25 000 sõdurit.
 • Period: to

  Leedu okupeerimine

  Nõukogude Liit esitab Leedule 14. juunil ultimaatumi, milles nõuti, et Leedu laseks Punaarmee täiendavat sissetoomist ja uue valitsuse moodustamist. 15. juunil võtab Leedu tingimused vastu.
 • Period: to

  Eesti ja Läti okupeerimine

  1. juunil esitati Eestile ja Lätile samasugused ultimaatumid, mis Leedule. 17. juuniks on kõik Balti riigid okupeeritud
 • Jüri Uluotsa valitsus astub tagasi

  NSVL-i pealesunnitud "Narva diktaadi" järgi hakatakse uut valitsust moodustama. Esimese asjana astub endine valitsus tagasi.
 • Vares-Barbaruse valitsus

  NSVL-i võimud seavad sisse prosovetliku nukuparlamendi.
 • Taotlus Nõukogude Liitu sisseastumiseks

  Balti riikide nukuvalitsused võtavad vastu otsuse kuulutade end sotsialistlikeks vabariikideks ja paluda, et neid liidetaks NSVL-i koosseisu.
 • USA ei tunnista Nõukogude okupatsiooni

  USA aseriigisekretär Sumner Welles teatab, et USA ei tunnista Balti riikides sunniviisiliselt toimunud muutusi.
 • Period: to

  Balti riikide annekteerimine

  Nõukogude Liidu Ülemnõukogu liidab Balti riigid ametlikult NSVL-i koosseisu.
 • Period: to

  Saksa okupatsioon

  Seatakse sisse Eesti omaavalitsus Hjalmar Mäe juhtimisel. Hukati umbes 8 000 inimest, kellest ca 1000 olid juudid.
 • Massküüditamine

  Balti riikides toimus massiline inimeste arreteerimine ning Siberisse sundasustamine. Selle käigus saadeti Eestist välja umbes 10 000 inimest.
 • Suvesõja algus

  Saksamaa kuulutab Nõukogude Liidule sõja.
 • Saksa Wehrmacht ületab Eesti piiri

 • Sakslased vallutavad Tallinna

 • Eesti täielik vallutamine sakslaste poolt

  1. juuliks olid sakslased lõpetanud Eesti saarte vallutamise ja sellega langes Eesti Saksamaa võimu alla. Vangi võeti umbes 50 000 punaarmeelast.
 • Punaarmee liigub Eesti poole

  Punaarmee murrab Leningradi blokaadi ja hakkab Eesti piiridele lähenema.
 • Saksamaa jätab Mandri-Eesti maha

  Hitler otsustab Mandri-Eestit maha jätta.
 • Punaarmee tungib Emajõe rindele

 • Eesti langeb taas Nõukogude okupatsiooni alla

  Punaarmee vallutab ära Sõrve poolsaare ja sellega on terve Eesti jälle Nõukogude võimu all.