חסידות חב"ד

Timeline created by יסכה
 • האדמו"ר הזקן

  האדמו"ר הזקן
  רבי שניאור זלמן ברוכוביץ' מליאדי - האדמו"ר הזקן(במקור באידיש דעֶר אַלטעֶר רבי. מכונה גם בעל התניא והשולחן ערוך)נולד ב י"ח באלול ה'תק"ה והסתלק בכ"ד בטבת ה'תקע"ג. הוא מייסדה של שיטת חסידות חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת אדמו"רי חב"ד. חיבר את ספר התניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד וכתב שולחן ערוך.
 • אדמו"ר האמצעי – רבי דובער

  אדמו"ר האמצעי – רבי דובער
  בנו של אדמו"ר הזקן.
  נולד בט' בכסלו תקל"ד
  בשנת תקמ"ח נשא את הרבנית שיינא
  בחודש טבת בשנת תקע"ג קיבל את נשיאות חב"ד
  הנהגת החסידות בדורו התאפיינה בהתרחבות ובשופי, כתב וחזר באריכות אלפי מאמרי חסידות
  בט' בכסלו תקפ"ח – נסתלק, ומ"כ בעיירה נעז'יון, אוקראינה
 • אדמו"ר הצמח-צדק – רבי מנחם מענדל

  אדמו"ר הצמח-צדק – רבי מנחם מענדל
  נכדו שלך אדמו"ר הזקן, בן בתו - הרבנית דבורה לאה ובעלה הרה"ח ר' שלום שכנא.
  נולד בכ"ט בבאלול בשנת תקמ"ט ערב ר"ה
  בשנת תקס"ג נשא את הרבנית חיה מושקא, בת כ"ק דודו אדמו"ר האמצעי
  בשנת תקפ"ח קיבל את נשיאות חב"ד.
  בי"ג בניסן תרכ"ו נסתלק, ומ"כ בעיירה ליובאוויטש, רוסיה
 • אדמו"ר המהר"ש – רבי שמואל

  בנו של אדמו"ר הצמח-צדק
  נולד בב' באייר תקצ"ד
  בשנת תר"ח - נשא בזווג את בת אחיו אדמו"ר מוהרחש"ז. בשנת תר"ט נשא בזווג שני את הרבנית רבקה
  בשנת תרכ"ו קיבל את נשיאות חב"ד
  בי"ג תשרי בתרמ"ג נסתלק, ומ"כ בעיירה ליובאוויטש, רוסיה
 • אדמו"ר ברש"ב-רבי שלום דובער

  אדמו"ר ברש"ב-רבי שלום דובער
  בנו של אדמו"ר המהר"ש
  נולד בכ' מר"ח תרכ"א
  בי"א באלול תרל"ה - נשא את בת דודו הרבנית שטערנא שרה.
  בשנת תרמ"ג - התחיל להדריך את אנ"ש וקיבל את נשיאות חב"ד
  ב' בניסן בשנת תר"ף נסתלק, ומ"כ בעיר רוסטוב על נהר דון, רוסיה
 • אדמו"ר הריי"ץ – רבי יוסף יצחק

  אדמו"ר הריי"ץ – רבי יוסף יצחק
  בנו של אדמו"ר הרש"ב.
  נולד בי"ב בתמוז תר"מ.
  בי"ג אלול תרנ"ז - נשא את הרבנית נחמה דינה
  בשנת תר"פ קיבל את נשיאות חב"ד
  בי"ב תמוז נתבשר אשר חופשה ניתנה לו. בי"ג בתמוז יצא לחירות
  בי' בשבט תש"י – נסתלק, ומ"כ בעיר ניו-יורק, ארה"ב
 • אדמו"ר נשיא דורנו – רבי מנחם מענדל

  אדמו"ר נשיא דורנו – רבי מנחם מענדל
  דור שישי - בן אחר בן - לאדמו"ר הצמח-צדק
  נולד בי"א בניסן תרס"ב בעיר ניקולייעב שבאוקריינא, לאביו הגאון המקובל הרב לוי יצחק ואמו הרבנית חנה.
  בי"ד בכסלו תרפ"ט נשא את הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא, בת כ"ק אדמו"ר הריי"צ.
  בי' בשבט תש"י, עם הסתלקות חותנו, הוטלה עליו נשיאות חב"ד.
  באופן רשמי קיבלת עליו את הנשיאות בי' בשבט תשי"א.