Περιοδικός Πίνακας

Timeline created by bluejean
 • Lothar Meyer

       Lothar Meyer
  Ανακάλυψε ότι αν παραστήσει κανείς γραφικά τον ατομικό όγκο σε σχέση με το ατομικό βάρος, αναδύεται ένας ρυθμός.
 • John Newlands

       John Newlands
  Κατάταξε τα στοιχεία κατά αυξανόμενο ατομικό βάρος και διατύπωσε τον κανόνα των οκτάβων
 • Dmitri Mendeleev

      Dmitri Mendeleev
  Κατάταξε τα στοιχεία κατά αυξανόμενο ατομικό βάρος και άφησε κενές θέσεις για τα στοιχεία που δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί.
 • William Ramsay

      William Ramsay
  Ανακάλυψε τα ευγενή αέρια δίνοντας τους ελληνικές ονομασίες. Του απενεμήθη το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1904 "σε αναγνώριση των υπηρεσιών του στην ανακάλυψη των αδρανών αερίων στοιχείων στον αέρα".
 • Henry Moseley

      Henry Moseley
  Διατύπωσε τον σύγχρονο περιοδικό νόμο: οι ιδιότητες των στοιχείων είναι περιοδικές συναρτήσεις του ατομικού αριθμού. Ταξινόμησε τα στοιχεία στον Περιοδικό Πίνακα κατά σειρά αυξανόμενου ατομικού αριθμού.
 • Glenn Seaborg

      Glenn Seaborg
  Πρότεινε μία σημαντική αλλαγή στον Περιοδικό Πίνακα και τοποθέτησε τις λανθανίδες και ακτινίδες ως παράρτημα στο κάτω μέρος του πίνακα.