Syst.Q Dj f-6

 • Rapport skolområdenas kvalitetsarbete

  Rektor
 • Läskunnighet år 1

  Läskunnighet åk1Pernilla, Åsa och Anna meddelar hur många läskunniga de har i klasserna.
 • Skolpliktsbevakning

  Klasslärare meddelar rektor om elevers frånvaro.
 • Kompetensutveckling

  Rektor
  Maila er kompetensutveckling ni har deltagit i under vt-13 till Patric. Ex: Jag var med på föreläsning " Si och så" den 17 mars.
 • Måluppfyllelse år 3

  Måluppfyllelse åk 3 västraUppföljningsfrågorPernilla, Sandra och Sara meddelar hur eleverna i år 3 når målen/kunskapskraven.
 • Måluppfyllelse år 6, resultat och analys

  UppföljningsfrågorYlva, Anders, Anna och Marie meddelar hur eleverna i år 6 når målen/kunskapskraven och en analys av det.
 • Särskilt stöd/terminsavstämning inför klasskonferens

  EST och Oasen utvärderar årets arbete med särsklit stöd. Klasslärarna utvärderar och sammanställer klassernas behov av särskilt stöd/ÅP.
 • Fastställande av årets verksamhetsmål

  Rektor, lärare, förskoleklasslärare, fritidspedagoger, föräldrar, elever, övrig personal.
 • Bisyssla

  All personal redovisar bisyssla.
 • Likabehandlingsplanen

  Likabehandlingsgruppen sammanställer den nya likabehandlingsplanen.
  Rektor, lärare, förskoleklasslärare, fritidspersonal, elever, föräldrar, övrig personal.
 • Trygghetsenkät/föräldrasynpunkter/elevsynpunkter

  Lärare
 • Årsberättelse

  Rektor, lärare, förskoleklasslärare, fritidspersonal, elever, föräldrar, övrig personal
 • B&U bokslut

  Rektor, lärare, förskoleklasslärare, fritidspersonal, elever, föräldrar, övrig personal
 • Alla barns lärande i förskoleklass

  Förskoleklasslärare
 • Skolpliktsbevakning

  Lärare
 • Särskilt stöd/terminsavstämning inför klasskonferens

  Lärare, förskollärare, fritidspersonal
 • Kompetensutveckling

  Rektor
 • Organisation (elevgrupperingar, klassindelningar, mentorsfördelning, övriga resurser, behörigheter, fritids)

  Rektor
 • Revidering av planen för systematiskt kvalitetsarbete

  Rektor, lärare, förskoleklasslärare, fritidspersonal