Μαθηματικοί του Βυζαντίου

Timeline created by vlachogith
In History
 • Jan 1, 800

  Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός

  Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός
  Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Λόγιος του 9ου αιώνα και από τις σημαντικότερες πνευματικές προσω­πικότητες της εποχής του. Φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός, κατέβαλλε μεγάλες προσπάθειες για να περισώσει το έργο των μεγάλων κλασσικών μαθηματι­κών.
 • Jan 1, 800

  Ήρων ο νεώτερος ή Βυζάντιος

  Έζησε την ίδια εποχή με τον Λέοντα τον Μαθηματικό. Πολλές γνώσεις του Ήρωνα (που κάποιες από αυτές οφείλονται στον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα), μετέφερε στην Ιταλία, γύρω στον 12° αιώνα ο Ιταλός μαθηματι­κός έμπορος και σταυροφόρος Φιμπονάτσι. Στην εποχή της Αναγεννήσεως οι πραγματείες του συνετέλεσαν στην ανάπτυξη των φυσικών επιστημών.
 • Jan 1, 900

  Ιωάννης ο Κυριώτης

  Γνω­στός με το όνομα Γεωμέτρης. Υπήρξε επίσκοπος Μελιτινής. Από τους επιφανέστερους Βυζαντινούς λόγιους. Μαθηματικά σπούδασε κοντά στον πατρί­κιο Νικηφόρο.
 • Period:
  Jan 1, 1018
  to
  Jan 1, 1096

  Μιχαήλ ο Ψελλός

  Πρόκειται για το φωτεινότερο πνεύμα της εποχής του. Περίφημος βυζαντινός θεολόγος, λόγιος, φιλόσοφος και αξιωματούχος. Σημάδεψε ανεξίτηλα την βυζαντινή διανόη­ση της ύστερης περιόδους και προετοίμασε το έδα­φος για την έλευση της Ιταλικής Αναγέννησης. Το μεγαλείο της διάνοιας του Ψελλού έγκειται στο γε­γονός ότι ήξερε να διατηρεί ισορροπίες.