Early European Explorers

 • Aug 28, 1487

  Bartholomeu Dias starts his voyage

  Setting sail
 • Period: Aug 28, 1487 to Nov 1, 1522

  Early Explorers

 • May 10, 1497

  Amerigo Vespucci

  Setting Sail
 • May 30, 1498

  Christopher Columbus

  Setting sail
 • Sep 1, 1513

  Vasco Nunez de Balboa

  Setting Sail
 • Sep 26, 1519

  Ferdinand Magellan

  Setting Sail
 • Nov 19, 1519

  Hernado Cortez

  Setting sail
 • Nov 1, 1522

  Francisco Pizarro

  Setting Sail