146560

Історія місцевого самоврядування на українських землях

 • Period: 882 to 1240

  Місцеве самоврядування у Київській Русі (IХ-ХIII ст.)

  За часів Київської Русі набуло розвитку громадівське самоврядування.Громади, які самоврядовувалися, формувалися за виробничою або територіальною ознаками.
  Територіальне громадівське самоврядування базувалося на звичаєвому праві та знаходило свій прояв у народних вічах.
  Зокрема, на вічах обиралися посадові особи, вирішувалися найважливіші фінансові питання (встановлювалися та розподілялися податки), вони відали питаннями війни і миру, здійснювали вищу судову владу.
 • Period: 1321 to

  Місцеве самоврядування українських земель у литовськопольську добу (XIV – перша половина XVIII ст.)

  Після входження українських земель до складу Великого князівства Литовського елементи місцевого самоврядування, особливо в містах та містечках, набули подальшого розвитку у формі війтовства.
  Міську громаду представляв війт. Війт захищав інтереси громади перед феодалом, інколи навіть у суді. Війтів обирали на зборах мешканців міста, що в документах дістали назви «громада», «копа», «купа»
  Важливе значення для подальшого розвитку місцевого самоврядування в країні мало магдебурзьке право.
 • 1339

  Українське місто Сянок отримує Магдебурзьке право

  Українське місто Сянок отримує Магдебурзьке право
  Першим містом України, яке одержало Магдебурзьке право, був Сянок (нині Польща). Магдебурзьке право – міське право, яке передбачало звільнення міста від управління, судової та адміністративної влади місцевих феодалів-власників міст і створення міського самоврядування.
 • 1356

  Надання Львову Магдебурзького права

  Надання Львову Магдебурзького права
 • Period: to

  Місцеве самоврядування на українських землях у часи козаччини (друга половина ХVII – ХVIII ст.)

  За часів Національно-визвольної війни українського народу та існування Української козацької держави місцеве самоврядування набуло своєрідних форм, що було обумовлено її полково-сотенним устроєм (XVII-XVIII ст.). Полки та сотні водночас були військовими та адміністративно-територіальними одиницями і користувалися військово-адміністративним самоврядуванням.
 • Period: to

  Система органів місцевого самоврядування українських земель у складі Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)

  1838 р. цар Микола І запровадив місцеве станове самоврядування для державних селян та вільних трудівників. Створювалися сільські товариства.
  В 1861 р. були створені відповідні установи й для всіх інших селян.
  У кожному сільському товаристві діяли сільський сход,
  сільське начальство, призначався сільський писар та інші чиновники.
 • Земська реформа

  Земська реформа
  Значний вплив на суспільне життя України мала проведена Олександром ІІ у 1864 р. земська реформа. В результаті її впровадження в ряді губерній Росії були утворені земства – місцеве самоврядування. За законом земство складалося з повітових і губернських земських зборів та виконавчих органів – повітових та губернських управ.
 • Period: to

  Самоврядування в умовах Української революції (1917-1921)

  Звістка про революційні події вже 1 березня досягла Києва по каналах залізничного зв’язку. 4 березня 1917 р. в приміщенні Київської міської Думи було утворено раду об’єднаних громадських організацій,
  до складу якої увійшли представники від губернської, міської та повітової управ, Земського союзу, Союзу міст, Воєнно-промислового комітету, кооперативів тощо. Виконавчий комітет цієї ради впродовж перших пореволюційних місяців вважався найвищим органом місцевого самоврядування.
 • Ухвалення 3 Універсалу УЦР

  Ухвалення 3 Універсалу УЦР
  «Генеральному Секретарству внутрішніх справ
  приписуємо: Вжити всіх заходів до закріплення й поширення прав місцевого самоврядування , що являються органом найвищої адміністративної влади на місцях, і до встановлення найтіснішого зв’язку та
  співробітництва його з органами революційної демократії, що має бути найважливішою основою вільного демократичного життя».
 • Прийняття конституції УНР

  Прийняття конституції УНР
  Систему місцевого самоврядування за нею мали становити землі, волості й громади, а їхні відносини з державою повинні були мати такий вигляд: «Не порушуючи єдиної своєї власті, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, додержуючи принципу децентралізації».
 • Period: to

  Місцева влада в радянський період

  Для України 1917 р. ради не були новим інститутом. Вперше вони, як відомо, виникли під час революції 1905 – 1907 рр. Нагромаджений в той час досвід свідчив, що ради як форма самоорганізації робітників
  здатні вирішувати завдання органів місцевого самоврядування. Основною формою діяльності рад були збори. В період між зборами діяльність рад продовжували депутати, обрані до виконавчих органів: виконавчих комітетів, виконавчих бюро чи комісій, страйкових комітетів.
 • Прийняття закону «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування»

   Прийняття закону «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування»
  Місцеве самоврядування визначалося як "територіальна са­моорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через державні і громадські органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя, виходячи з інтересів населення, на основі законів Української РСР та власної фінансово-економічної бази". Закон став першим кроком до відновлення місцевого самоврядування в Україні, дозволило закріпити ряд його основоположних принципів, пов’язаних із правовою й фінансовою автономією.
 • Проголошення незалежності України

  Проголошення незалежності України
  Ця важлива подія мала вплив на подальше державотворення в Україні та організацію місцевого самоврядування.
 • ЗУ "«Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування»

  ЗУ "«Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування»
  Місцеве та регіональне самоврядування закріплювалось як основа демократичного устрою влади в Україні. При цьому територіальною основою місцевого самоврядування визначалися сільрада, селище, місто, а регіонального самоврядування – район, область.
 • Прийняття Конституції України

  Прийняття Конституції України
  З прийняттям Конституції України 1996 р. місцеве самоврядування отримало конституційний статус, стало однією із засад кон­ституційного ладу України.
 • Підписання Європейської хартії місцевого самоврядування

  Підписання Європейської хартії місцевого самоврядування
  6 листопада 1996 р. в м. Страсбурзі було підписано від імені Украї­ни Європейську хартію місцевого самоврядування (ратифікована Верховною Радою України 15 липня 1997 p., після чого вона стала частиною національного законодавства України). У хартії проголошуються найважливіші принципи місцевого самоврядування, яких мають дотримуватися всі держави – члени Ради Європи.
 • Прийнято Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

  Прийнято Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  Закон відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і від­повідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 • Реформа децентралізації

  Реформа децентралізації
  Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, основною метою якої є створення умов для формування ефективної і відповідальної місцевої влади, здатної забезпечити комфортне та безпечне середовище для проживання людей по всій території України.Реформу провадять через об’єднання базових територіальних громад (міст, сіл, селищ) в укрупнені територіальні одиниці – так звані об’єднані територіальні громади на добровільних засадах.