Ευρωπαϊκή Ένωση

Timeline created by lydmarmara
 • Συνθήκη του Παρισιού

  Ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Robert Schuman πρότεινε τη συνένωση των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα της ∆υτικής Ευρώπης. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη Συνθήκη του Παρισιού, η οποία δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1951, με έξι μέλη: το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη ∆υτική Γερμανία , την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο.
 • Ίδρυση ΕΟΚ

  Με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) ή «Κοινή Αγορά».
 • Εκλογή εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνει την επιρροή του στις υποθέσεις της ΕΕ και το 1979 όλοι οι πολίτες μπορούν, για πρώτη φορά, να εκλέξουν άμεσα τους εκπροσώπους τους.
 • Δημιουργία ενιαίας αγοράς

  Το 1986 υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Πρόκειται για μια Συνθήκη που παρέχει τη βάση για ένα τεράστιο εξαετές πρόγραμμα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την ελεύθερη ροή του εμπορίου διαμέσου των συνόρων της ΕΕ και δημιουργεί την «ενιαία αγορά»
 • Πτώση τοίχους του Βερολίνου

  Στις 9 Νοεμβρίου 1989 σημειώνεται μια σημαντική πολιτική ανατροπή καθώς «πέφτει» το Τείχος του Βερολίνου και ανοίγουν τα σύνορα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας για πρώτη φορά τα τελευταία 28 χρόνια. Αυτό οδηγεί στην επανένωση της Γερμανίας, καθώς η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία γίνονται ένα κράτος τον Οκτώβριο του 1990.
 • Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση

  Το 1993 η ενιαία αγορά ολοκληρώνεται με τις «τέσσερις ελευθερίες», δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων.
 • Διεύρυνση ΕΕ

  Το 1995 η ΕΕ υποδέχεται τρία ακόμη νέα μέλη: την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.
 • Συνθήκη του Άμστερνταμ

  Η Συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς Πράξεις.
 • Ένταξη Ελλάδας στο Ευρώ

  Η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ. Υπογράφηκε η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε προκειμένου να προετοιμάσει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ένταξης των νέων κρατών μελών το 2004.
 • Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης

  Εγκαινιάζεται η «Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης», με 105 μέλη τα οποία εκπροσωπούσαν τις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια στα κράτη μέλη και τις χώρες εν αναμονή ένταξης στην Ε.Ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Τρομοκρατική επίθεση κατά του σατιρικού περιοδικού «Charlie Hebdo»

  Οι ηγέτες της Ε.Ε συναντώνται σε άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: αποκατάσταση της ειρήνης στην Ουκρανία, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και βελτίωση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης
 • Brexit

  Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, μετά από 47 χρόνια συμμετοχής στην ΕΕ. Σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης, είναι πλέον επισήμως τρίτη χώρα για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει πλέον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.