Aliyot

By avraham
 • Period: to

  העלייה הראשונה

  כ26000 עולים.
  ובעקבות פרעות ברוסיה ולאחר הקמת תנועת חובבי ציון (ואוטואמנסיפציה של פינסקר).
  בעיקר משפחות דתיות-מסורתיות שהקימו מושבות.
 • Period: to

  העלייה השנייה

  כ35000 עולים.
  בעקבות התנועה הציונית ולאחר פולמוס אוגנדה ומות הרצל.
  כלללה גם צעירים ורווקים חדורי אידאולוגייה סוציאליסטית ובעלי רצון ליצור בארץ 'חברה חדשה'.
 • Period: to

  מלחה"ע הראשונה בארץ

 • Period: to

  העלייה השלישית

  לאחר מלחה"ע ה-1 וניצחון הבריטים בארץ ישראל.
  מגמת המשך לעלייה השנייה.
 • Period: to

  העלייה הרביעית

  עלייה של בני המעמד הבינוני, בורגנים, עירוניים. כ70000 עוליםן.
  בעקבות אנטישמיות, ובעקבות שינוי מדיניות ההגירה של ארה"ב והטלת מיסים בפולין על בני המעמד הבינוני.
 • Period: to

  העלייה החמישית

  עלייה מסיבית של כמויות גדולות (כ280000) שהתגברה עם עליית הנאצים והתגברות האנטישמיות.
  רוב העולים בני המעמד הבינוני. חלק חשוב מהם עם ה'ייקים' יוצאי גרמיניה שפיתחו את הארץ. העלייה נעצרה עם תחילת מחה"ע ה2.