Τα Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

 • Εκπαιδευτική τεχνολογία & διδακτικές μηχανές

  Εκπαιδευτική τεχνολογία & διδακτικές μηχανές
  Με τον όρο εκπαιδευτική τεχνολογία αντιλαμβανόμαστε την επιστήμη που, εφαρμόζοντας την τεχνολογική γνώση, μελετά και συμβάλλει στη συστηματική επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη διδασκαλία και στη μάθηση με στόχο τη βελτίωσή τους.Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές σε διεθνές επίπεδο.
 • Η Πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο

  Η Πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο
  Η πληροφορική ως αυτόνoμo γνωστικό αντικείμενο μπoρεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  Προσανατολίζεται στη διδασκαλία προγραμματισμού.
  Βασίζεται στις απόψεις της θεωρίας της συμπεριφοράς.
  Απομονωμένη τεχνική προσέγγιση ή κάθετη.
  [https://www.epe.org.gr/meleth/final/MEP2006-2.pdf]
 • Η Πληροφορική ως μέσο και ως αντικείμενο εκπαίδευσης

  Η Πληροφορική ως μέσο και ως αντικείμενο εκπαίδευσης
  Ενταξη ων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ειναι στοιχείο γενικής κουλτούρας, επαγγελματικό εργαλείο και κοινωνικό φαινόμενο.
  [https://didactics.wikispaces.com/file/view/eap_book.pdf]
 • Οι ΤΠΕ ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης

  Οι ΤΠΕ ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης
  Η πληροφορική και οι ΤΠΕ ως μέσo γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (οριζόντια)
  [https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwikhP6vv4bUAhWRZlAKHUHeDwcQFgg6MAI&url=http%3A%2F%2Feclass.uth.gr%2Feclass%2Fmodules%2Fdocument%2Findex.php%3Fcourse%3DSEAA100%26download%3D%2F513fb86471ru%2F513fb864h23l.doc&usg=AFQjCNH-jF93504gQI6JUsT0S9v1j84PGA]