Musik

პროექტი: იმპრესიონიზმი

 • პროექტის გაცნობა და მონაწილეობისთვის თანხმობა

  პროექტის გაცნობა და მონაწილეობისთვის თანხმობა
 • გაცნობა იმპრესიონიზმის ეპოქის

  გაცნობა იმპრესიონიზმის ეპოქის
  პრეზენტაცია
 • სამუსაო პროცესი

  სამუსაო პროცესი
  მუშაობა წყვილებში
 • ელეტრონული წიგნების შექმნა

  ელეტრონული წიგნების შექმნა
 • დასასრული

  დასასრული
  გარე დაკვირვება