• Period: 4000 BCE to 2350 BCE

    Civiltà sumera

  • Period: 2000 BCE to 1600 BCE

    Civiltà babilonese

  • 1750 BCE

    Codice di Hammurabi

    Codice di Hammurabi